Ympäristövastuu asiantuntijapalvelualalla – Näin kaksi taloushallinnon yritystä huomioivat ympäristökysymykset

Asiantuntijapalvelualojen toiminnasta syntyviä ympäristövaikutuksia ei aina tiedosteta. Kaksi eri kokoista WWF Green Office -verkostoon kuuluvaa taloushallintoalan yritystä, Tulevaisuuden Tilitoimisto® sekä Talenom, kertovat, kuinka he ovat huomioineet ympäristökysymykset sekä millaista hyötyä ympäristösertifikaatista on yrityksille.

”Asiantuntijapalveluita tarjoavissa yrityksissä ei tiedosteta välttämättä niin helposti omia luontovaikutuksia. Sanotaan, että emmehän me myy mitään tuotteita. Tulisi kuitenkin muistaa, että kaikesta toiminnasta, mukaan lukien asiantuntijatyöstä, niitä muodostuu”, painottaa WWF Green Officen asiakkuuspäällikkö Mikko Kuiri.

Yritysten ja organisaatioiden toiminnasta syntyviä ympäristövaikutuksia tulisi arvioida laaja-alaisesti. Esimerkiksi työasiamatkat, työn ja kodin välinen liikkuminen, paperin- ja sähkönkulutus, erilaiset hankinnat, kahvitukset, tapahtumat ja ruokailut sekä jätehuolto ovat asioita, joihin jokainen voi vaikuttaa myös asiantuntija-alojen työpaikoilla.

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmässä ympäristövaikutuksia tarkastellaan seitsemän teeman avulla. Ympäristöjärjestelmän teemat ovat: 1) johtaminen, 2) viestintä ja sitouttaminen, 3) energia ja vesi, 4) hankinnat, 5) kierrätys, lajittelu ja siivous, 6) liikkuminen sekä 7) ruoka. Tavoitteena on pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä ja kuluttaa luonnonvaroja järkevästi.

“Muun muassa hankintoja tehdessä tulisi kiinnittää huomiota hankintaketjuun, eli siihen, mitä ja mistä hankitaan sekä mitä hankinnoille tapahtuu niiden elinkaaren loppupäässä. Päätyvätkö tavarat esimerkiksi kierrätykseen jätteinä tai voidaanko niitä mahdollisesti uusiokäyttää”, sanoo Kuiri.

Kun vastuullisuuskysymykset tulevat ympäristöjärjestelmän myötä kiinteämmäksi osaksi koko organisaation toimintaa, kannattaa ympäristötyöstä viestiä myös muille sidosryhmille, kuten asiakkaille. Yksi tapa viestiä asiakkaille ympäristövastuullisuuden toteutumisesta on organisaation ympäristösertifiointi.

Kaksi Green Office -verkostoon kuuluvaa toimijaa taloushallintoalalta jakavat kokemuksensa, kuinka ympäristökysymykset on huomioitu heidän yrityksissään ja millaista arvoa ympäristösertifikaatista voi eri sidosryhmille syntyä.

Tulevaisuuden Tilitoimistolle tärkeintä on tehdä ympäristötyö näkyväksi

Tulevaisuuden Tilitoimisto® on turkulaisen äidin ja tyttären vetämä taloushallinnon yritys, joka on ollut osa WWF Green Office -verkostoa vuodesta 2021 alkaen. Jo yrityksen perustamisvuodesta 2011 lähtien toimisto on pyrkinyt tekemään ympäristöystävällisiä valintoja.

”Ympäristöarvot ovat osa meitä ja pyrimme huomioimaan ne kaikissa valinnoissamme. Jos se on mahdollista, teemme sen”, kertoo yrityksen perustaja Satu Saarimaa.

Yritysten ja organisaatioiden tekemiin hankintoihin lukeutuvat myös ostetut palvelut, kuten ulkoistetut taloushallinnon palvelut. Toisin kuin fyysisiä tuotteita ostettaessa, yritykset jättävät usein palveluntarjoajien ympäristövastuullisuuden huomioimatta. Tämä on asia, johon Saarimaa toivoisi yritysten alkavan kiinnittää enemmän huomiota.

Tulevaisuuden Tilitoimistossa uusia hankintoja mietitään tarkoin ja kokonaisvaltaisesti. Palvelujen sekä uusien tuotteiden vastuullisuus vaikuttavat jokaiseen ostopäätökseen ja esimerkiksi toimiston kalusteet on ostettu käytettyinä aina kun se on ollut mahdollista. Lisäksi toimisto on lähes täysin paperiton, ruokavalinnoissa suositaan kasvisvaihtoehtoja sekä monipuolisen lajittelun ja kierrätyksen toteutumisesta huolehditaan työpaikalla.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Tulevaisuuden Tilitoimisto panostaa ympäristövastuullisuuden huomioimiseen sekä viihtyvyyteen työpaikallaan.

Ulkopuolisen tarkastajan myöntämä ympäristösertifikaatti merkitsee Tulevaisuuden Tilitoimistolle ennen kaikkea ympäristötyön tekemistä näkyväksi asiakkaille ja kumppaneille sekä osoitusta luotettavuudesta.

”Siten yrityksemme palveluja ostava taho voi olla varma siitä, ettei tämä ole pelkkää markkinointipuhetta. Haluamme tarjota ympäristöarvoja arvostaville yrityksille mahdollisuuden valita kaltaisemme vastuullisen kumppanin”, sanoo Saarimaa.

Lisäksi taustalla on toive siitä, että alan muutkin toimijat lähtisivät hakemaan ympäristösertifikaatteja entistä aktiivisemmin.

”Kun jokainen meistä tekee hieman enemmän pienempiä tai suurempia ympäristöystävällisiä valintoja, meillä on parempi maailma edessämme”, hän summaa.

Talenom on sitouttanut koko työyhteisön ympäristötyöhön

Talenom sai WWF Green Office -sertifikaatin verkoston ensimmäisenä tilitoimistona vuonna 2019. Yli 800 henkilöä Suomessa työllistävällä Talenomilla on ympäri maan useita toimipisteitä, joissa kaikissa on käytössä Green Office -ympäristöjärjestelmä.

Vastuun ottaminen ympäristövaikutuksista kumpuaa Talenomin arvoista. Ympäristöjärjestelmä on auttanut kehittämään ennen kaikkea työpaikan käytännön toimintatapoja arvojen mukaisiksi.

”Tänä päivänä ympäristöasiat ja kestävä kehitys liittyvät kaikkeen tekemiseen yrityksessämme”, kertoo Talenomin markkinointijohtaja Tuomas Iivanainen.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Talenomilla koko työyhteisö osallistuu ympäristötyöhön.

Tavanomaisesti Talenomin kokoisessa taloushallintoalan yrityksessä, jolla on lukuisia toimipisteitä, paperia kuluisi merkittävä määrä erilaisiin tositteisiin. Talenomin yksi ympäristöohjelman keskeisimmistä tavoitteista on kuitenkin paperittomuus niin asiakasprosesseissa kuin yrityksen omissa sisäisissä prosesseissa. Talenomilla tämä näkyy merkittävimmin siinä, ettei tulostimia juurikaan enää käytetä eikä pöydillä ole ylimääräisiä papereita.

Talenomin toimipisteillä muutokset näkyvät myös aktiivisena lajitteluna ja kierrättämisenä sekä mahdollisimman energiatehokkaiden ratkaisujen suosimisena. Lisäksi toimitilojen neliöitä pyritään käyttämään hyödyksi entistä tehokkaammin.

”Green Officen myötä valveutuneisuus sekä keskustelu yhtiön sisällä on lisääntynyt. Halusimme lähteä viestimään ympäristövastuullisuudesta vahvemmin omalle henkilöstöllemme sekä eri sidosryhmille”, Iivanainen kertoo.

Hän muistuttaa, että myös asiantuntijapalveluita ostavilta pk-yrityksiltä vaadittaisiin valveutuneisuutta valitessaan palveluntarjoajaa: jos valinnoissa aletaan suosia ympäristöystävällisiä asiantuntijapalveluyrityksiä, ryhtyy yhä useampi palveluntarjoaja kiinnittämään huomiota ympäristökysymyksiin.

“Meillä on johtavana toimijana mahdollisuus vaikuttaa alalla suunnannäyttäjänä, sillä usein muutokset leviävät isommilta toimijoilta pienemmille. Yrityksessämme on erinomaiset valmiudet auttaa asiakkaitamme kestävyyssiirtymän toteuttamisessa liiketoiminnallisesti kannattavasti. Esimerkiksi vaateet ympäristöraportointiin tulevat olemaan pian arkipäivää rahoitusneuvotteluissa”, jatkaa Iivanainen.

Kaiken kokoiset yritykset ja organisaatiot eri toimialoilta voivat pienentää hiilijalanjälkeä ja tukea luontoa

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä tunnistat työpaikkasi ympäristövaikutukset ja teet tehokkaan suunnitelman ympäristövastuun lisäämiseksi. Valmiin järjestelmän avulla rakennat aktiivisen ja tavoitteellisen tavan, jolla edistät ja johdat organisaatiosi ympäristöasioita.

Green Office soveltuu erityyppisille toimijoille ja skaalautuu pieniin sekä suuriin työpaikkoihin. Verkoston työpaikkoja yhdistää halu toimia vastuullisesti. Mukana on jo yli 170 organisaatiota, yli 440 toimipaikkaa ja noin 50 000 työntekijää.

Teksti: Maiju Kimpisalo

Lisää tarinoita aiheesta