Stirum © von Limburg Stirum / WWF
Uppdaterad

WWF letar efter Årets Östersjöbonde

Lantbrukarna har igen en möjlighet att synas till sin fördel när WWF söker Östersjöns mest miljövänliga jordbruksproducent. Alla de nio Östersjöstaterna deltar i lantbrukartävlingen som ordnas för sjunde gången. I det första skedet utses i varje land en nationell vinnare som får ett pris på 1 000 euro. De nationella vinnarna deltar i finalen där priset är 10 000 euro.

Tävlande

Lantbrukare som är föregångare i användningen av miljövänliga metoder uppmuntras att delta i tävlingen. Lantbrukare kan anmäla sig själva som tävlingsdeltagare, eller bli utnämnda av lantbrukarorganisationer eller andra lantbrukare, dock med den nominerades samtycke. Deltagarna kan vara konventionella eller ekologiska lantbruksföretag.

De nominerade bör vara verksamma i Östersjöns avrinningsområde, vilket i Finland innebär hela landet förutom det allra nordligaste Lappland. Egna innovationer och en positiv inställning till miljövård är önskvärda, och i tävlingen vill man framför allt belöna frivillighet.

Ansökan

Ansökningarnas sista inlämningsdag är 16.4.2018. De nationella vinnarna offentliggörs i slutet av maj och hela tävlingens vinnare sommaren 2018.

Öppna ansökningsblanketten här!

Obs: Blanketten kan inte sparas mitt i processen så vi rekommenderar att man skriver ner svaren färdigt och fyller i anmälan på en gång.

En bunt med pengar som pris

Vinnarna av den nationella tävlingen får ett diplom, en gratis resa till konferensen där hela tävlingens vinnare offentliggörs samt ett penningpris på 1 000 euro. Hela tävlingens vinnare får ett pris på 10 000 euro.

En finländsk gård har vunnit den internationella tävlingen två gånger. Vapola gård  i Nystad vann den allra första tävlingen som ordnades år 2009. År 2015 gick vinsten till Knehtilä gård i Hyvinge som drivs av Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola. Med skyddszoner och avancerad teknologi har de lyckats förebygga att näringsämnen sköljs ut i vattendragen.

Viljelijäpalkinto Joonas Fritze / WWF
© Joonas Fritze / WWF

Tävlingskriterier 2018

1. Sökande(n)

Lantbrukare kan anmäla sig själva som tävlingsdeltagare, eller bli utnämnda av en tredje part. Det är viktigt att nominera både män och kvinnor. Den nominerade behöver inte vara en privatperson; även en familj eller ett familjeföretag där flera personer idkar lantbruk kan nomineras.

2. Geografiska kriterier

De nominerade lantbrukarna bör vara verksamma i Östersjöns avrinningsområde. I Finland innebär Östersjöns avrinningsområde hela landet förutom det allra nordligaste Lappland.

3. Ekonomiska kriterier

a. I tävlingen kan man delta om man är lantbrukare på heltid, m.a.o. lantbrukare som försörjer sig på lantbruket (t.ex. boskapsuppfödning och/eller växtodling).

b. Anmälningar önskas från väldigt olika sökanden; från såväl små som stora gårdar, från både konventionella och ekologiska producenter. De lantbruk som deltar i tävlingen kan också ha djur, men det är ingen förutsättning för att kunna delta.

4. Miljökriterier

a. Den nominerade har förverkligat konkreta åtgärder för att minska utsläppen av näringsämnen från lantbruket. Till utsläpp av näringsämnen räknas både läckage av näringsämnen ut till vattendrag och de gasformiga ammoniakutsläppen från gödsel.

b. De nominerade bör uppnå miniminivån för de lagstadgade miljöbestämmelserna, och mot dem får inga rättegångar pågå som har anknytning till miljö- eller djurskydd, arbetarskydd eller annan motsvarande lagstiftning.

c. De åtgärder som har vidtagits för att minska utsläppen av näringsämnen bör vara innovativa eller till och med exceptionella då man beaktar den nationella kontexten och kravnivån. Man bör kunna visa hurudan påverkan åtgärderna har i att t.ex. minska övergödningen. Detta innebär att lantbrukaren:

i. Har utvecklat, prövat eller utövat sina egna åtgärder med ett lyckat resultat för att minska på utsläppen av näringsämnen och kan bevisa effekten.

ii. Använder traditionella åtgärder, som konstaterats vara välfungerande, men i en betydande skala.

iii. Effekterna kan mätas eller lantbrukaren är en slags föregångare på det egna området genom att använda en lovande teknik, vars effekter inte ännu kan bevisas.

iv. Inte nödvändigtvis helt fyller någon av de ovan nämnda kriterierna, men är en exemplarisk representant för ett minskat utsläpp av näringsämnen eftersom den nominerade har använt effektiva åtgärder på sitt eget lantbruk.

5. Övrigt

Utmärkelsens kriterier baseras på de åtgärder som har vidtagits för att minska övergödningen. Övriga viktiga faktorer som har anknytning till odlingen är inte prioriterade, men de tas i beaktande vid bedömningen och de anses vara en extra förmån i tävlingen. Dessa kan vara exempelvis följande:

i. minskad användning av bekämpningsmedel

ii. åtgärder som främjar att naturens mångfald bevaras

iii. minskade växthusgasutsläpp eller annan klimatanpassning

iv. fostringsarbete och/eller agerande som en positiv och inspirerande förebild för andra lantbrukare

Den nominerade bör vara beredd att visa upp sin gård och sin odlingspraxis, så att övriga aktörer inom regionen kan använda dessa som modell.

Internationella sidor

Presentation av 2015-vinnaren på Youtube

Esite maatalouden parhaista viljelykäytännöistä (på finska)

 

Dela den här sidan: