PEFC-ser­ti­fioin­ti­jär­jes­tel­mä ei lisää met­sän­hoi­don ym­pä­ris­tön­suo­je­lua

Suomen metsäsertifiointijärjestelmä on hyväksytty tänään yhteiseurooppalaiseen metsäsertifiointijärjestelmään PEFC:hen (Pan European Forest Certification). WWF toivoo, että sertifioinnin kehitystyötä jatketaan Suomessa edelleen niin, että Suomen sertifioinnille saataisiin paitsi PEFC:n myös maailmanlaajuisesti toimivan FSC:n (Forest Stewardship Council) hyväksyntä.

WWF korostaa, että PEFC-järjestelmässä on heikkouksia, joista Suomen metsämaine saattaa kärsiä. “PEFC-sertifiointijärjestelmä ei käytännössä muuta suomalaista metsänhoitoa ympäristön paremmin huomioon ottavaan suuntaan. Jos Suomen sertifiointi olisi myös FSC:n hyväksymä, Suomen sertifiointijärjestelmän uskottavuus olisi nykyistä turvallisemmalla pohjalla”, sanoo metsäpäällikkö Anju Asunta WWF:stä.

WWF:n mielestä minimivaatimukset PEFC:lle ovat seuraavat:

1. PEFC:n on selkeästi osoitettava, että se johtaa merkitykselliseen metsänhoidon parantamiseen Euroopassa. Nyt olemassa olevat standardit vaihtelevat huomattavasti, ja niiden kriteereissä ja indikaattoreissa on monin osin vakavia puutteita.

2. PEFC:n on perustuttava Rion ympäristökokouksessa sovittuihin asioihin. Sen pitää noudattaa paikallisvaikuttamisohjelma Agenda 21:n periaatteita, ja eri intressitahojen on voitava osallistua sen valmisteluun. Nyt PEFC heijastaa yksityismetsänomistajien järjestöjen ja niiden kanssa yhteistyössä toimivan teollisuuden taloudellisia intressejä. Nämä tahot ovat määräävässä asemassa alueellisessa, kansallisessa ja eurooppalaisessa PEFC-työssä.

3. PEFC ei takaa kansainvälisestä yhteensopivuutta, sillä se ei ota huomioon metsäongelmia Euroopan ulkopuolella. Rion kokouksessa tunnustettiin, että metsät ovat yhteisiä koko maailmalle, ja metsäongelmien hoitaminen on koko kansainvälisen yhteistön asia. PEFC ei tue tätä näkemystä.

Yllä oleva vaatimusten lista on eri ympäristöjärjestöjen yhteinen yritys pyrkiä vaikuttamaan PEFC-järjestelmään. PEFC:n sertifiointijärjestelmä ei tällä hetkellä ota huomioon eri intressiryhmien näkemyksiä. Jos PEFC ottaa yllä mainitut vaatimukset huomioon, se osoittaa myös välittävänsä metsähoidon ympäristönsuojelusta ja sitoutuvansa nykyisten metsänhoitotapojen kehittämiseen koko Euroopassa.
WWF korostaa, että tällä hetkellä ainoastaan maailmanlaajuisesti toimivan FSC:n hyväksymät sertifiointijärjestelmät täyttävät kansainvälisesti uskottavan hyvän metsänhoidon takaavan metsäsertifioinnin tunnusmerkit.

Lisätietoja:

WWF, metsäpäällikkö Anju Asunta, (09) 7740 1042, GSM 040 570 5719, [email protected]