WWF: Päättäjien kannattaa tukea ehdotusta Itä­me­rioh­jel­mak­si

WWF pitää tänään julkistettua Itämerityöryhmän ehdotusta hallituksen Itämeriohjelmaksi erittäin hyvänä. Ehdotus sisältää monia uusia ja konkreettisia toimia Itämeren tilan parantamiseksi. WWF pitää myös erityisen myönteisenä sitä, että työryhmä on ottanut kantaa ohjelman toteuttamiseksi tarvittavaan rahoitukseen. WWF korostaa kuitenkin työryhmän tavoin, että kaikkia ohjelman toteuttamisen kannalta välttämättömiä rahoitustarpeita ei tiedetä tässä vaiheessa, mistä syystä ne on selvitettävä ja otettava myöhemmin huomioon valtion talousarviossa. WWF toivoo, että ohjelma hyväksytään pikaisesti, jotta sen toteuttaminen voidaan aloittaa lähitulevaisuudessa.

Itämeriohjelman ehdotus sisältää monia seikkoja, joiden puolesta WWF on tehnyt pitkään työtä. Maatalouden hajakuormituksen vähentäminen on yksi keskeisimpiä tekijöitä Itämeren tilan parantamisessa. Työryhmä esittää, että hajakuormituksen vähentämisen tehostamiseksi maatalouden ympäristötukiin osoitetaan 180 miljoonaa markkaa.

WWF on tyytyväinen myös siihen, että Itämeren öljyturvallisuuden parantaminen on otettu huomioon Itämeriohjelman luonnoksessa. Työryhmä päätyi esittämään WWF:nkin voimakkaasti ajamaa selvitystä siitä, voisiko Itämeren tai osia siitä luokitella ns. PSSA-alueeksi eli erityisen herkäksi merialueeksi. ”PSSA-luokitus mahdollistaa mm. sen, että yksirunkoiset säiliöalukset voidaan poistaa Itämeren meriliikenteestä nopealla aikataululla, ja että suurimpien säiliöalusten sallitaan saapuvan satamiin ja kulkevan kapeikoista läpi vain saattohinauksessa ja paikallisen luotsin ohjauksessa”, sanoo WWF:ää Itämerityöryhmässä edustanut WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen.

Ehdotus Suomen osallistumisesta Pietarin lounaisen jäteveden puhdistamon rakentamiseen 20 miljoonalla markalla vuodessa kolmen vuoden ajan on tärkeä erityisesti itäisen Suomenlahden tilan parantumisen kannalta.

WWF pitää myös esityksiä vedenalaisen luonnon inventoinneista ja suojelusta merkittävänä yksityiskohtana. ”Luonnon monimuotoisuutta koskevat esitykset ovat tärkeitä. Niiden toteuttaminen onnistuu kuitenkin vain, jos niille turvataan riittävä rahoitus tulevissa valtion tulo- ja menoarvioissa”, Mäkinen sanoo.

Hallituksen Itämeriohjelmaan vaikuttaminen on ollut keskeisellä sijalla WWF:n huhtikuussa käynnistämässä Operaatio Merenneidossa eli viisivuotisessa suurkampanjassa Itämeren pelastamiseksi.

Lisätietoja:

WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, GSM 040 527 1425
WWF, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, GSM 0400 425 666