WWF Suomen tun­nus­tus­pal­kin­to 2005 Esa-Pekka Saloselle

WWF Suomi on tänään luovuttanut vuoden 2005 tunnustuspalkintonsa kapellimestari Esa-Pekka Saloselle, joka on työllään tehnyt Itämeren tilaa ja suojelutarvetta tunnetuksi julkisuudessa. Palkinto luovutettiin Finlandia-talolla Esa-Pekka Salosen käynnistämän ja johtaman Itämeri-festivaalin avajaiskonsertin yhteydessä tilaisuudessa, jossa myös Tasavallan Presidentti Tarja Halonen puhui Itämeren suojelusta.

Kapellimestari Esa-Pekka Salonen vastaanotti
WWF:n tunnustuspalkinnon WWF:n hallinto-
neuvoston puheenjohtajalta Elisabeth Rehniltä.
Palkintotaulun ojensivat pääsihteeri Timo Tanni-
nen (vas.) ja WWF:n hallituksen puheenjohta-
ja Jari Niemelä. Kuva:WWF/Harri Lundelin

WWF perustelee tunnustuspalkintonsa myöntämistä Esa-Pekka Saloselle seuraavasti: “Esa-Pekka Salonen on puhunut ja toiminut voimakkaasti Itämeren ja Itämeren suojelun puolesta. Jotta Itämeren ja laajemminkin luonnon suojelulle saadaan riittävä tuki, on tärkeää, että laajaa ja kansainvälistä arvostusta nauttivat henkilöt yhteiskunnan eri sektoreilta, myös taiteen saralta, uskaltavat rohkeasti ottaa kantaa luonnon puolesta. Esa-Pekka Salonen perusti vuonna 2003 Itämeri-festivaalin. Sen yhteydessä hän on yhteistyössä WWF:n kanssa tuonut voimakkaasti esille Itämeren suojelun tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä tavoittaen näin uusia ja vaikutusvaltaisia kohderyhmiä. Hän on laittanut persoonallisuutensa ja taiteellisen arvovaltansa peliin Itämeren puolesta.”

“Koko yhteiskunnan on keskitettävä voimansa Itämeren pelastamiseksi. Itämeri ei voi odottaa, vaan suojelutoimia on tehostettava kiireellisesti. En koskaan enää halua joutua kieltämään lapsiani uimasta Itämeressä myrkyllisten sinileväkukintojen takia”, Esa-Pekka Salonen sanoi palkinnon luovutustilaisuudessa.

Esa-Pekka Salonen on perustellut ympäristönäkökulman mukaan ottamista Itämeri-festivaaliin ja yhteistyötä WWF:n kanssa seuraavasti: “Tämä antaa mahdollisuuden tehdä konkreettisesti jotain Itämeren ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Olen niin turhautunut siitä, että näen kuinka kaikki menee pahemmaksi. Musiikin universaalilla kielellä ei ole poliittisia sitoumuksia, ja se tavoittaa vaivattomasti kaikki ihmiset yli kielimuurien. Siksi tällainen suuri festivaali voi luoda yhteistä auttamistahtoa Itämeren tilan parantamiseksi.”

WWF korostaa myös, että taiteen ja ympäristöviestin yhdistäminen on hyvä keino myös muistuttaa luonnon kauneudesta ja sen merkityksestä ihmisten henkiselle hyvinvoinnille. “Taiteen tavoin Itämeren luonto antaa ihmisille tärkeitä tunne-elämyksiä ja parantaa henkistä hyvinvointiamme”, sanoi WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Elisabeth Rehn palkinnon jakotilaisuudessa.

Tunnustuspalkintona luovutettiin valokuvataiteilija Boy Huldenin Itämeri-aiheinen teos, joka on viimeksi ollut näyttelyssä Singaporessa Boy Huldenin The Northern Sea – light and form -näyttelyssä. Palkinnon luovutti Elisabeth Rehn.

Lisätietoja: WWF Suomi, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666

***

WWF Finlands premieringspris 2005 till Esa-Pekka Salonen

WWF Finland har idag överlämnat sitt premieringspris för 2005 till kapellmästare Esa-Pekka Salonen som genom sitt arbete har gjort tillståndet i Östersjön och innanhavets behov av skydd känt i offentligheten. Priset överlämnades i Finlandiahuset i samband med öppningskonserten för Östersjöfestivalen som initierats och leds av Esa-Pekka Salonen. Vid den separata prisutdelningshögtidligheten talade även Republikens President Tarja Halonen om skyddet av Östersjön.

WWF motiverar beviljandet av premieringspriset till Esa-Pekka Salonen så här: “Esa-Pekka Salonen har med kraft talat och verkat för Östersjön och skyddet av detta innanhav. För att Östersjön ävensom skyddet av naturen i vidsträcktare omfattning skall få ett tillräckligt stöd är det väsentligt att personer inom olika sektorer av samhället, inklusive konstens område, som åtnjuter ett brett och internationellt anseende djärvt vågar ta ställning till förmån för naturen. Esa-Pekka Salonen grundade Östersjöfestivalen 2003. I samband med den har han i samarbete med WWF kraftigt fört fram det angelägna behovet av skydd för Östersjön och härvid nått nya och inflytelserika målgrupper. Härvid har han helhjärtat satsat sin personlighet och konstnärliga auktoritet på Östersjöns väl.”

“Hela samhället bör koncentrera sina krafter på räddandet av Östersjön. Östersjön kan inte vänta utan skyddsåtgärderna bör i brådskande ordning effektiveras. Jag vill aldrig mera vara tvungen att förbjuda mina barn att simma i Östersjön på grund av blommande giftiga blågröna alger”, sade Esa-Pekka Salonen vid prisutdelningen.

Esa-Pekka Salonen har motiverat inkluderandet av miljösynpunkten i Östersjöfestivalen och samarbetet med WWF så här: “Det här ger en möjlighet att göra någonting konkret för lösningen av miljöproblemen i Östersjön. Jag är fruktansvärt frustrerad över att få bevittna hur allting bara blir värre. Musikens universella språk har inga politiska förbindelser och når utan bekymmer alla människor utan att hindras av språkmurar. Därför kan en stor festival av den här typen skapa en gemensam vilja att hjälpa till vid förbättringen av tillståndet i Östersjön.”

WWF understryker också att kombinationen av konst och miljöbudskap även är ett utmärkt sätt att påminna om naturens skönhet och dess betydelse för människans mentala hälsa. “Östersjöns natur, liksom konsten, ger människan betydelsefulla känsloupplevelser och förbättrar vårt psykiska välbefinnande”, sade ordföranden för WWF:s förvaltningsråd Elisabeth Rehn vid prisutdelningen.

Det överlämnade priset är ett verk med Östersjötema som skapats av fotokonstnären Boy Hulden. Verket har senast visats på Boy Huldens utställning The Northern Sea – light and form i Singapore. Priset överräcktes av Elisabeth Rehn.

Ytterligare information: WWF Finland, kommunikationschef Päivi Rosqvist, 0400 425 666

***

WWF Finland’s Award 2005 to Esa-Pekka Salonen

Today WWF Finland presented its Award 2005 to conductor Esa-Pekka Salonen who, through his work, has brought to the public’s attention the condition and conservation needs of the Baltic Sea. The Award was presented at Finlandia Hall in conjunction with the Baltic Sea Festival opening concert, established and conducted by Esa-Pekka Salonen. At the event, the President of the Republic of Finland, Tarja Halonen, also spoke about protecting the Baltic Sea.

WWF cites the following reasons for presenting its Award to Esa-Pekka Salonen: “Esa-Pekka Salonen has spoken and acted passionately on behalf of the Baltic Sea and its protection. In order to garner enough support for the Baltic Sea and nature conservation on the whole, it is important that people from different sectors of society, including the arts sector, who enjoy broad and international recognition, dare speak out on behalf of the environment. Esa-Pekka Salonen established the Baltic Sea Festival in 2003. In conjunction with this Festival, Salonen, in co-operation with WWF, has drawn the attention of new and influential target groups to the necessity and urgency of protecting the Baltic Sea. He has put his character and artistic influence on the line on behalf of the Baltic Sea.”

“Society as a whole must concentrate its energies on saving the Baltic Sea. The Baltic can’t wait; protection measures must be stepped up quickly. I don’t want to ever again have to tell my kids they can’t swim in the sea because of poisonous blue-green algae,” Esa-Pekka Salonen said at the award ceremony.

Esa-Pekka Salonen has explained taking on an environmental aspect to the Baltic Sea Festival and the co-operation with WWF as follows: “This offers an opportunity to do something real for solving the Baltic Sea’s environmental problems. I’m so frustrated to see how things just get worse. The universal language of music has no political attachments and it reaches people across language barriers with ease. That is why a big festival such as this one can foster a common desire to help improve the condition of the Baltic Sea.”

WWF also highlights that bringing together art and an environmental message is a good way to remind people of the beauty of nature and its importance to our wellbeing. “Just like art, the Baltic Sea environment gives people valuable experiences and improves our emotional wellbeing,” said Elisabeth Rehn, Chairperson of the WWF Board of Trustees, at the award ceremony.

The Award was a piece by photographer Boy Hulden that featured a Baltic Sea theme. The piece was last on show at Boy Hulden’s The Northern Sea – light and form exhibition in Singapore. The award was presented by Elisabeth Rehn.

For further information please contact: Päivi Rosqvist, Head of Communications, WWF Finland, +358 400 425 666

Notes to the editors:

Esa-Pekka Salonen is one of the most highly regarded and successful conductors of his generation. Born and educated in Helsinki, he now is the Principal Conductor of the Los Angeles Philharmonic (from 1992). Before that he has been the Principal Conductor of the Swedish Radio Symphony Orchestra, the Principal Guest Conductor of the Philharmonia Orchestra (London), and Principal Guest Conductor of the Oslo Philharmonic Orchestra. He also works regularly with London Sinfonietta, Stockholms Nya Kammarorkester and Avanti! Chamber Orchestra.

Esa-Pekka Salonen is also the founder and Artistic Director of the Baltic Sea Festival. This year’s Baltic Festival is beginning to resemble the utopia thought up by Esa-Pekka Salonen and Valery Gergiev in 1999. Their dream took the form of musicians, composers, orchestras and choirs from round the Baltic Sea building bridges by treating the Baltic as an area that shares a common culture. This year’s Festival, the third of its kind, runs from 9 to 19 August with concerts in Turku, Helsinki, Tallinn and Gdansk leading up to a series of concerts in Stockholm.

WWF is a festival participant, which is conducting environmental seminars in connection with the Festival. The Festival will thus focus not only on our common cultural heritage but also on the environment.