WWF:n tal­koo­lei­ri­läi­set kunnostavat arvokkaita niittyjä Salmisin ja Hallonnäsin saarilla Iniössä

WWF:n talkooleirikesä on käynnissä Saaristomerellä, Salmisin ja Hallonnäsin saarilla Iniössä. Vapaaehtoiset ovat niittäneet ja raivanneet saarten niittyjä viime maanantaista lähtien. Ahkerointi jatkuu sunnuntaihin 8.7. asti, ja leiri puretaan maanantaina 9.7. Leiri järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Lähes kolmenkymmenen leiriläisen joukko kunnostaa niittyjä kahdella saarella Saaristomerellä. Kaukaisimmat leiriläiset ovat tulleet Sveitsistä, Belgiasta ja jopa Yhdysvalloista saakka. Salmisin ja Hallonnäsin saarilla on perinneympäristöinä arvokkaita niittyjä, jotka tarvitsevat aktiivista hoitoa. Niittyjä uhkaa umpeenkasvu, jonka myötä niiden ainutlaatuinen kasvillisuus on vaarassa hävitä. Hallonnäsin yksityisellä suojelualueella WWF:n vapaaehtoiset raivaavat, niittävät ja laajentavat vanhoja ketoja ja niittyjä. Tavoitteena on, että lampaat voisivat jatkaa alueen hoitotöitä tulevina kesinä.

Hallonnäsin maaperässä on harvinaisia kalkkiesiintymiä, minkä ansiosta saarelle on kehittynyt rikas kasvilajisto. Pienellä, 9,4 hehtaarin kokoisella, suojelualueella elää jopa 16 uhanalaista kasvi- ja perhoslajia. Hallonnäs on muun muassa vaaleana ja punaisena kukkivan seljakämmekän (Dactylorhiza sambucina) parhaita esiintymispaikkoja Suomessa. Saaren rehevillä niityillä viihtyy perhosista esimerkiksi pikkuapollo (Parnassius mnemosyne), jonka elinympäristöjä, avoimia niitty- ja hakamaita, uhkaa sulkeutuminen laidunnuksen ja niiton loputtua. Saarella kasvaa myös monia vaateliaita puu- ja pensaslajeja, kuten metsäomenapuu (Malus sylvestris) ja pähkinäpensas (Corylus avellana).

Talkooleirin toinen työkohde on Salmisin saaressa, jonka erityispiirteenä ovat vanhat lehdesniityt, puita kasvavat rehevät niittyalueet. Lounaissaaristossa esiintyvät lehdesniityt ovat erityisen harvinaisia perinneympäristöjä. Niitä on jäljellä vain muutamia kymmeniä hehtaareja. Talkooleiriläiset kunnostavat lehdesniittyjä niittämällä. Tarkoituksena on palauttaa ympäristö sen alkuperäiseen tilaan, perinteiseen laidunkäyttöön sopivaksi avoimeksi niittymäiseksi alueeksi.

WWF:n talkooleirejä on järjestetty vuodesta 1977. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä tehdään reippaasti töitä aamukahdeksasta iltaviiteen, minkä vuoksi pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä. Huippukuntoa ei vaadita, mutta kestävyyttä ja maastokelpoisuutta täytyy leiriläisestä löytyä. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, mutta muuten osallistuminen on maksutonta.

Tänä kesänä WWF:n talkooleirejä järjestetään Iniön lisäksi vielä Pernajan Sandholmenissa (14.–22.7.), Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa (29.7.–5.8.) sekä Hankoniemellä Svanvikissa (5.–9.9.). Talkootyötä on jo tehty toukokuussa Flatholmenin saarella Bromarvissa sekä kesäkuussa Haapasaaressa Päijänteen kansallispuistossa ja Vammalassa Vehmaaniemessä.

Lisätietoja:

WWF / leirin vetäjä, suojelujohtaja Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020
Lounais-Suomen ympäristökeskus / ylitarkastaja Seppo Kotiranta, gsm 050 595 0562
Lounais-Suomen ympäristökeskus / suunnittelija Ritva Kemppainen, gsm 050 433 9908
Metsähallitus / erikoissuunnittelija, tiimiesimies Trygve Löfroth, gsm 0400 786 990

WWF:s talkolägerdeltagare restaurerar värdefulla ängar på holmarna Salmis och Hallonnäs i Iniö

WWF:s talkolägersommar är i full gång i Skärgårdshavet på holmarna Salmis och Hallonnäs i Iniö. De frivilliga lägerdeltagarna har slagit hö och röjt ängar på holmarna sedan senaste måndag. Det strävsamma arbetet fortsätter ända till söndagen den 8.7. och lägret bryts på måndagen den 9.7. Lägret arrangeras i samarbete med Forststyrelsen och Sydvästra Finlands miljöcentral.

En skara på närmare trettio lägerdeltagare restaurerar ängar på två holmar i Skärgårdshavet. Några av lägerdeltagarna har kommit ända från Förenta Staterna, Schweiz och Belgien till lägret. På Salmis och Hallonnäs finns det ängar som är värdefulla traditionsbiotoper och behöver aktiv skötsel. De hotas av igenväxning som igen innebär att den unika växtligheten löper risk att försvinna. På Hallonnäs privata skyddsområde är WWF:s frivilliga lägerdeltagare sysselsatta med att röja, slå hö och utvidga gamla naturängar och betesmarker. Målet är att får under kommande somrar ska kunna fortsätta upprätthållandet av det gamla kulturlandskapet.

Tack vare kalkförekomst i marken på Hallonnäs har det utvecklats en rik flora på holmen. På det bara 9,4 hektar stora skyddsområdet lever hela 16 hotade växt- och fjärilsarter. På Hallonnäs finns bl.a. en av landets bästa förekomster av orkidén Adam och Eva (Dactylorhiza sambucina), som har både röda och gula blommor. Bland de fjärilar som trivs på holmens frodiga ängar finns t.ex. mnemosynefjärilen (Parnassius mnemosyne), vars livsmiljöer, de öppna ängs- och hagmarkerna, hotas av igenväxning när betesgången och höslåttern upphört. På holmen växer också flera krävande träd- och buskarter, som t.ex. vildapel (Malus sylvestris) och hassel (Corylus avellana).

Talkolägrets andra restaureringsobjekt finns på holmen Salmis. Här är det fråga om gamla lövängar, som präglar den forna lövträdsbevuxna frodiga betesmarken. Lövängarna i den sydvästra skärgården representerar mycket sällsynta traditionsbiotoper. Av dem återstår bara några tiotals hektar. Deltagarna i talkolägret restaurerar lövängarna genom att slå hö. Avsikten är att återställa miljön i sitt ursprungliga tillstånd, ett för traditionellt betesbruk lämpligt öppet ängsartat område.

WWF har ordnat talkoläger ända sedan 1977. Lägren erbjuder varje sommar omkring hundra frivilliga en möjlighet till konkret naturvårdsarbete. På lägren jobbar man hurtigt från åtta på morgonen till fem på eftermiddagen. Därför ska lägerdeltgarna ha fyllt 18 år för att få delta. Toppkondition krävs inte men uthålliga och terrängvana måste deltagarna vara. Lägerdeltagarna betalar själva sin resa till och från lägerplatsen men i övrigt är deltagandet avgiftsfritt.

Utöver Iniölägret ordnar WWF den här sommaren ännu talkoläger på Sandholmen i Pernå (14–22.7), i Oulanka nationalpark i Kuusamo (29.7–5.8) samt i Svanvik på Hangö udd (5–9.9). Redan i maj talkojobbades det på Flatholmen i Bromarv och i juni hölls det läger på Haapasaari i Päijänne nationalpark och på Vehmaanniemi i Vammala.

Ytterligare information:

WWF / lägerchef, skyddschef Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020
Sydvästra Finlands miljöcentral / överinspektör Seppo Kotiranta, gsm 050 595 0562
Forststyrelsen / specialplanerare, teamförman Trygve Löfroth, gsm 0400 786 990