WWF: Kaupan kes­kus­liik­kei­den ym­pä­ris­tös­tan­dar­dit eivät takaa trooppisten tuotteiden vas­tuul­lis­ta tuotantoa

WWF vetoaa kaupan keskusliikkeisiin, jotta ne asettavat palmuöljyä sisältävien tuotteiden hankinnalle kestävyyskriteerit eli siirtyvät vastuullisen RSPO-palmuöljyn käyttöön omissa tuotteissaan. Keskusliikkeiden tulee edellyttää tätä hankinnassaan myös tuottajilta. Lokakuun Sankariteko -kampanjassa kuluttajat voivat lähettää vetoomuskirjeen kaupan keskusliikkeille ja vedota ympäristövastuun parantamisen puolesta. Trooppisen metsäkadon pysäyttäminen vaatii yhteistä ponnistusta kaikilta tahoilta valtioista tuottajiin, kauppoihin ja kuluttajiin.

SOK-Yhtymä, Kesko ja Tradeka hallitsevat lähes 90 prosenttia Suomen päivittäistavarakaupasta. Kaupan keskusliikkeillä onkin erinomaiset mahdollisuudet pienentää suomalaisten kuluttajien ekologista jalanjälkeä tropiikissa huomioimalla vastuullisen palmuöljyn hankinta ympäristöpolitiikassaan. Kaupan keskusliikkeet eivät toistaiseksi huomioi palmuöljytuotannon ympäristövaikutuksia, vaikka suomalaisten ekologinen jalanjälki on erityisen musertava juuri suuren palmuöljykulutuksen vuoksi. Noin 80 prosenttia kaikesta palmuöljystä käytetään elintarviketuotannossa.

Vastuullinen liiketoiminta on kirjattu sekä Keskon, SOK-Yhtymän että Tradekan keskeiseksi arvoksi. Keskusliikkeet kertovat huomioivansa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun toiminnassaan. WWF tutki kaupan keskusliikkeiden yhteiskuntavastuuraportit todeten, että niiden nykyisin käytössä olevat ympäristöstandardit ovat riittämättömiä takaamaan ympäristövastuuta trooppisten hyödykkeiden osalta. Standardit edellyttävät vain voimassa olevien lakien ja kansainvälisten sopimusten noudattamista ja keskittyvät sosiaaliseen kestävyyteen. Esimerkiksi Iso-Britannian kolmanneksi suurin kauppaketju Sainsbury’s sitoutui vuonna 2007 siirtymään vastuulliseen RSPO-palmuöljyyn kaikissa ketjun omissa tuotteissa. WWF vaatii, että suomalaiset keskusliikkeet seuraavat Sainsbury’sin esimerkkiä.

Keskusliikkeet ilmoittavat parantavansa hankintansa vastuullisuutta sidosryhmien toiveiden mukaisesti. Kaupan keskusliikkeiden tärkein sidosryhmä ovat suomalaiset kuluttajat.

WWF antaa nyt suomalaisten käyttöön helpon tavan kannustaa keskusliikkeitä mukaan sademetsien pelastamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. WWF:n verkkosivuilta voi lokakuun ajan lähettää vetoomuksen kaupan keskusliikkeille sademetsien pelastamiseksi. Vetoomuksessa vaaditaan kaupan keskusliikkeitä siirtymään vastuullisen RSPO-palmuöljyn käyttöön omissa tuotteissaan ja edellyttämään tätä hankinnassaan myös tuottajilta. Lisäksi keskusliikkeiden tulee parantaa vastuullisesti tuotettujen sertifioitujen tuotteiden saatavuutta paremman näkyvyyden ja kampanjoiden avulla.

Lisätietoa:
WWF, metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa, 050 542 7017, [email protected]

Lähetä vetoomus kaupan keskusliikkeille

Lisätietoa palmuöljystä ja sen tuotannosta

Sademetsän Sankarit -operaatio

Lisätietoja toimittajille:

 • Öljypalmuplantaasien laajeneminen on suurin syy Malesian ja Indonesian sademetsien hävittämiseen ja orankeja uhkaavaan sukupuuttoon. Metsäkadon pysäyttäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Euroopassa palmuöljyä käytetään eniten ruuan paistorasvana ja levitteiden ainesosana muun muassa ranskanperunoissa ja margariineissa.
 • WWF on huolissaan siitä, että kasvava palmuöljyn kysyntä tulee johtamaan korkean suojeluarvon alueiden tuhoutumiseen, makean veden ekosysteemien pilaantumiseen, metsistä elinkeinonsa saavien yhteisöjen toimeentulon vaarantumiseen, lisääntyvään sukupuuttojen uhkaan ja kiihtyvään ilmastonmuutokseen. Bioenergian vaarana ovat lisäksi sen epäsuorat vaikutukset ruoan saatavuuteen, ruoan hintaan ja metsäkatoon.
 • Tullitilastojen puutteellisuuden vuoksi tarkkaa Suomeen tuotua palmuöljyn määrää on vaikea arvioida. Suurin osa palmuöljystä tuodaan jatkojalosteina elintarviketeollisuuden käyttöön. Raakapalmuöljyä tuodaan lähinnä biodieselin raaka-aineeksi.
 • Suomalaisen kuluttajan palmuöljyjalanjälki oli vuonna 2007 vähintään 1500 m². Tämän verran tarvittiin plantaasialaa vuodessa tuottamaan yhden suomalaisen kuluttama palmuöljy.
 • Vastuullinen palmuöljytuotanto koostuu useista tekijöistä, kuten korkean suojeluarvon alueiden ylläpidosta, tasapainoisesta maisematason maankäytöstä, uskottavasta kolmannen osapuolen suorittamasta sertifioinnista ja parhaiden viljelymenetelmien käyttöönotosta.
 • WWF katsoo, että palmuöljytuotanto on saatava kestävälle pohjalle ottamalla käyttöön palmuöljyalalle kehitetyt ekologisesti kestävämmät, sosiaalisesti oikeudenmukaisemmat ja taloudellisesti kannattavat toimintamallit. Näiden toimintamallien tulee toimia minimivaatimuksena markkinoille pääsyyn.
 • Vastuullisen sertifioidun palmuöljyn odotetaan saapuvan markkinoille vielä tämän vuoden aikana. Markkinaennusteen mukaan vuonna 2012 vastuullisen palmuöljyn tuotanto on lähes kaksinkertainen (6-8 miljoonaa tonnia) EU:n nykyiseen palmuöljykysyntään verrattuna.
 • Kesko käyttää hankinnan vastuullisuuden takaamiseksi SA8000-standardia ja BSCI-standardia. Molemmat huomioivat vain sosiaaliset kysymykset. Kumpikaan standardi ei ylitä olemassa olevien lakien ja kansainvälisten sopimusten vaatimuksia.
 • SOK-Yhtymä käyttää hankinnan vastuullisuutta parantaakseen ISO 14001 -standardia. Standardi edellyttää yrityksiltä ympäristöpolitiikkaa, toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamista halutussa laajuudessa sekä toiminnan parantamista. Standardi ei vaadi lakien ja kansainvälisten sopimusten vaatimusten ylittämistä. SOK:n hankkija Inex Group käyttää lisäksi itse määrittelemiään ympäristökriteereitä, joiden toteutumista se valvoo itse. Myös SOK-Yhtymä osallistuu eurooppalaisten kauppaketjujen sosiaalisen vastuun neuvotteluihin (BSCI).
 • Tradeka on sitoutunut Keskuskauppakamarin vastuullisen tuonnin periaatteisiin ja Päivittäistavarakauppa ry:n hankinnan eettisiin normeihin. Kumpikaan ohjeistus ei huomioi ympäristönäkökohtia. Tradekan hankintakumppani on jäsenenä BSCI:ssä.
 • Vetoomuskampanja on osa WWF:n Sademetsän Sankarit –operaatiota, jonka tavoitteena on turvata sademetsien tulevaisuus suomalaisten ekologista jalanjälkeä pienentämällä sekä suojelemalla yksi merkittävimmistä sademetsäalueista Borneon saarella Indonesiassa.
 • Heinäkuussa suomalaiset osallistuivat WWF Suomen vetoomuskampanjaan, jossa vaadittiin suomalaisten elintarvikeyhtiöiden sitoutumista vastuullisen sertifioidun palmuöljyn hankintaan. Suomen johtava kasviöljyalan toimija Mildola Oy on ainoa suomalainen yhtiö, joka on kirjallisesti sitoutunut siirtymään sademetsäystävälliseen palmuöljyyn haastavan aikataulun mukaisesti.