WWF:n talkooleiriläiset elvyttävät Raaseporin saariston perinneympäristöjä

WWF:n talkooleirikesä jatkuu parhaillaan työrupeamalla Raaseporin saaristossa. Vapaaehtoiset kunnostavat alueella muun muassa metsittyneitä niittyjä. Viikon mittainen leiri järjestetään yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen kanssa.

Raaseporin saariston perinneympäristöjen määrä on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana. Parhaillaan menossa olevalla WWF:n talkooleirillä vapaaehtoiset kunnostavat alueen arvokkaita niittyjä ja ketoja. Yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen kanssa järjestettävä leiri alkoi lauantaina 11. heinäkuuta ja päättyy sunnuntaina 19. heinäkuuta.

Kansallispuiston alueella on kaksi lammaslaidunta, joista toinen on Jussarössä. Jussarön noin kolmen hehtaarin suuruisella laitumella elää muun muassa harvinaisia perhosia. Leirin aikana laidunta laajennetaan laitumen ympärillä sijaitseville metsittyneille pelloille ja niityille. Metsäiset osat harvennetaan puustoiseksi hakamaaksi ja alue aidataan.

Alglon saaressa sijaitsevalla yksityisellä luonnonsuojelualueella hoidetaan kallioketoja ja niittyjä, joilla on useita huomionarvoisia lajeja, edustavaa kasvistoa ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Leiriläisten tekemän peruskunnostuksen jälkeen aluetta tulevat hoitamaan lampaat.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea ja muutaman kerran lähialueilla ulkomailla. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle täysi-ikäiselle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä päivittäin kahdeksasta seitsemääntoista. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, muuten osallistuminen on maksutonta.

WWF:n vapaaehtoiset ovat huhkineet tänä kesänä jo Tvärminnessä Hankoniemellä (5.–11.6.) sekä Hallonnäsin ja Salmisin saarilla Länsi-Turunmaalla (27.6.–4.7.). Kesän viimeinen pitkä talkooleiri järjestetään 25.7.–2.8. Oulun eteläpuolella Liminganlahdella.

Lisätietoja:
leirin vetäjä, tarkastaja Kirsi Hellas, Uudenmaan ympäristökeskus, 040 517 3434

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.

WWF:s talkolägerdeltagare restaurerar kulturbiotoper i Raseborgs skärgård

WWF:s talkolägersommar är i full gång med frivilligarbete i Raseborgs skärgård. Lägerdeltagarna arbetar bland annat med att restaurera övervuxna ängar i området. Det veckolånga lägret arrangeras i samarbete med Nylands miljöcentral och Forststyrelsen.

Kulturbiotoperna i Raseborgs skärgård har minskat under de senaste årtiondena. Under WWF:s pågående talkoläger arbetar frivilliga med att restaurera värdefulla ängar och fält i området. Lägret som arrangeras i samarbete med Nylands miljöcentral och Forststyrelsen började lördagen den 11 juli och slutar söndagen den 19 juli.

På Nationalparkens område finns det två fårbeten, varav ett ligger på Jussarö. På det cirka tre hektar stora betet på Jussarö lever bland annat ovanliga fjärilar. Under lägret utvidgar man fårbetet till omkringliggande åkrar och ängar som blivit överväxta av skog. De skogklädda delarna glesas ut till trädbevuxen hagmark och området förses med stängsel.

I det privata naturskyddsområdet på ön Alglo vårdar man klippängar och fält som innehåller många betydelsefulla arter, representativ växtlighet och kulturhistoriska värden. Efter lägerdeltagarnas restaurering är det fåren som kommer att vårda landskapet.

WWF har anordnat talkoläger sedan 1977 i olika delar av Finland och vid några tillfällen även i närområdet utomlands. Lägren erbjuder varje sommar omkring hundra myndiga frivilliga en möjlighet till konkret naturvårdsarbete. På lägren arbetar man mot kost och logi mellan kl. 8 och 17 varje dag. Lägerdeltagarna betalar själva sin resa till och från lägerorten, annars är deltagandet gratis.

WWF:s frivilliga har i sommar redan hunnit göra arbetsinsatser i Tvärminne, Hangö udd 5–11.6 samt på holmarna Hallonnäs och Salmis i Väst-Åboland 27.6–4.7. Det sista långa talkolägret i sommar anordnas den 25.7–2.8 i Limingoviken söder om Uleåborg.

Mer information:
lägerchef Kirsi Hellas, Nylands miljöcentral, 040 517 3434

WWF Finland är en del av det internationella WWF-nätverket som arbetar för att rädda världens mest unika naturhelheter och de mest hotade arterna. WWF:s mål är en jord där mänskligheten lever i harmoni med naturen. Donationer från vanliga människor möjliggör WWF:s arbete. Om Du vill få mer information om hur Du kan understöda WWF, skicka e-post till [email protected]