WWF: EU:n Itämeri-strategia on nyt siirrettävä paperilta teoiksi

WWF kehottaa Itämeren maiden hallituksia konkretisoimaan Itämeren suojelun, kun EU:n Itämeri-strategia hyväksytään tänään Euroopan neuvostossa. WWF uskoo, että strategia voi auttaa puhtaan ja terveen Itämeren saavuttamisessa, jos hallitukset vain toteuttavat strategian alkuperäiset tavoitteet.

EU:n Itämeri-strategian tarkoituksena on yhdistää toisiinsa Itämeren luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu. WWF on ollut aloitteellinen strategian kehittämisessä ja seurannut sen valmistumista kiinteästi.

”Toivomme, että Itämeri-strategia erottuu muista kansainvälisistä sopimuksista edukseen siinä, miten tehokkaasti se siirretään paperilta käytännön teoiksi”, sanoo WWF Suomen kansainvälisen meriasioiden päällikkö, FT Anita Mäkinen.

”Kiitämme Suomea aktiivisuudesta, jota se on osoittanut ilmoittautuessaan EU:ssa koordinoimaan useita strategiaan kuuluvia aihealueita . Nyt odotamme kuitenkin käytännön tekoja esimerkiksi ympäristöministeriöltä, joka koordinoi Itämeren rehevöitymisen ehkäisemisen aihealuetta yhdessä Puolan kanssa. Tätä työtä on mielestämme tehtävä kiinteässä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa, koska Itämeren rehevöitymisen vähentäminen ei ole mahdollista ilman EU:n maatalouden ympäristötukijärjestelmän uudistusta. Uudistusta valmistelee meillä maa- ja metsätalousministeriö.”

Suomi koordinoi joko yksin tai yhteistyössä jonkin muun rantavaltion kanssa myös Itämeri-strategiaan liittyviä aihealueita merenkulun turvallisuuden parantamiseksi, kestävän maa- ja metsätalouden aikaansaamiseksi sekä valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi.

Itämeren tilaan vaikuttavaa toimintaa säädellään lukuisin kansainvälisin ja kansallisin säännöksin, joita valvoo useista eri viranomaisista koostuva hallinnollinen tilkkutäkki. EU:n Itämeristrategia luo kuitenkin mahdollisuudet parempaan yhteistyöhön. WWF toivoo, että strategian toimeenpano antaa mahdollisuuden myös toimivien hallinnollisten rakenteiden luomiseen Itämeren maissa.

”Suomenkin on luotava merenkäyttöä suunnitteleva ja koordinoiva, pysyvä toimielin. Pelkkä ministeriöiden välinen löyhä yhteistyö ei ole riittävän tehokasta”, uskoo Anita Mäkinen.

Itämeri-strategian tavoitteena on puhdas Itämeri ja vauras, vetovoimainen ja turvallinen Itämeren alue, jossa käytetään luonnonvaroja ekologisesti kestävällä tavalla. Itämeri-strategia on ensimmäinen EU:n yhtä maantieteellistä osa-aluetta koskeva kehittämisstrategia. Jos se osoittautuu toimivaksi, sitä aiotaan käyttää esikuvana myös muille EU:n alueellisille kehittämissuunnitelmille.

Lisätietoja:

Kansainvälisten meriasioiden päällikkö Anita Mäkinen, WWF Suomi, puh. 040 527 1425 (klo 11.00 lähtien)

Itämeri-strategia EU-komission verkkosivuilla

WWF:n tiedote 10.6.2009 : Tilaisuutta Itämeren pelastamiseen ei saa hukata!