Metsähallituksen julkiset tehtävät virastoon

Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi ovat pyytäneet puolueettomalta asiantuntijalta selvitystä Metsähallituksen yhtiöittämisestä. Arvion mukaan tulevaisuuden kannalta kestävä ratkaisu on siirtää julkisen vallankäytön ja kilpailun kannalta herkät tehtävät laaja-alaisen viraston tehtäväksi.

Metsähallitus hallinnoi valtion maita ja vesiä. Viime vuonna sitä ja samalla kolmasosaa Suomen pinta-alasta uhkasi pirstominen ja yhtiöittäminen. Uusi liikelaitoslaki annettiin eduskunnan käsittelyyn toukokuussa. Siinä todetaan, että Metsähallitus jatkaa nykyisin voimassa olevan lain mukaisena kunnes toisin säädetään. Metsähallituksen tulevaisuudesta on siis odotettavissa vielä erillinen esitys eduskunnalle.

Ympäristöjärjestöjen mielestä Metsähallituksen kaltaisen organisaation toiminnan uudelleen järjestäminen edellyttää huolellisuutta ja kaukonäköisyyttä. Huomioon on otettava sekä kilpailuoikeudelliset reunaehdot että yhteiskunnallisten tehtävien ja tavoitteiden toteuttamisen uskottava järjestäminen.

“Metsähallituksella nyt oleva vastuu yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta ja viranomaistehtävät voidaan antaa vain laaja-alaiselle valtion virastolle. Perustuslain 124 §:n mahdollisista tulkinnoista huolimatta kilpailevilla markkinoilla toimivalle organisaatiolle ei tule antaa lainkaan viranomaisen tehtäviä. Päätösvalta valtion alueiden ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisesta ja saamelaisten oikeuksia kunnioittavasta hyödyntämisestä on säilytettävä valtion viranomaisella”, toteaa oikeustieteen tohtori Kristian Siikavirta Kilpailu- ja hankintainstituutti KHI Oy:stä.

Perustuslain 124 § käsittelee hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle.

Ympäristöjärjestöjen mielestä Metsähallituksen Luontopalveluiden hallinnoima maa- ja vesiomaisuus tulee pitää soranoton, turpeen kaivun ja rakentamisen ulottumattomissa vaikka metsienhakkuiden yhtiöittäminen olisikin edessä.

Metsähallitus vaikuttaa monella tavalla suomalaisten elämään. Sen julkisia hallintotehtäviä ovat lakien toteuttaminen, luonnonsuojelualueiden hoito, lajien ja luontotyyppien suojelu, uhanalaisten lajien seuranta, kulttuuriperinnön vaaliminen ja luonnon virkistyskäyttö. Viranomaistehtäviä ovat metsästys- ja kalastusasiat, erävalvonta ja maastoliikenneluvat. Metsähallitus tekee myös kansainvälistä yhteistyötä. Se on saamelaisten kotiseutualueen suurin maanhaltija.

Lisätietoja:

  • Risto Sulkava, puheenjohtaja, SLL, puh. 050 560 2113
  • Sini Harkki, metsävastaava, Greenpeace, puh. 050 582 1107
  • Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi, puh. 040 840 7461
  • Lausunto Metsähallituksen organisaatiomuutoksen kilpailuoikeudellisista edellytyksistä (PDF).