EU:lta riittämätön esitys kestävän kalastuksen var­mis­ta­mi­sek­si

EU-komission tänään julkaisema luonnos yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistuksesta kaipaa merkittäviä parannuksia. WWF kehottaa Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioita vaatimaan kalastuspolitiikkaan tiukennuksia kalakantojen ja kalastuselinkeinon turvaamiseksi. WWF haluaa myös, että esitykseen lisätään käytännönläheisyyttä määrätavoitteiden ja aikataulujen muodossa.

“Huoli kalavarojen riittävyydestä on kasvanut voimakkaasti eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden keskuudessa. Kalastuspolitiikan ja yhteisten sääntöjen uudistaminen on merkittävin keino vaikuttaa Euroopan romahtaneiden kalakantojen palautumiseen ja kalastusmahdollisuuksien säilymiseen. Tämä voi myös olla viimeinen mahdollisuutemme”, sanoo Sampsa Vilhunen, WWF Suomen meriohjelman päällikkö.

Kauan odotetussa EU-komission esityksessä on toivottuakin sisältöä, kuitenkin liikaa jätetään sattuman varaan. “Ministerien ja parlamenttiedustajien tulee nyt osoittaa poliittista tahtoa ja rohkeutta kestävän kalastuksen puolesta, tai valmistautua kantamaan vastuuta kalakantojen häviämisestä lähitulevaisuudessa1”, Vilhunen painottaa.

Esityksessä on tärkeä kirjaus pyrkimyksestä sovittaa kalakantojen pyynti suurimman kestävän verotuksen tasolle2. Tämä tarkoittaisi vain kalakannan kasvunvaran poistamista kalastuksella näin vaarantamatta kalakannan säilymistä. Näin ollen luonnollinen lisääntyminen riittäisi kompensoimaan myös pyynnin verotuksen. Komissio esittää kalakantakohtaisia monivuotisia käyttö- ja hoitosuunnitelmia keinoksi saavuttaa kestävän kalastuksen taso. Esityksestä puuttuvat kuitenkin suunnitelmien toimitusmekanismit ja -aikataulut sekä vastuutahot.

Komission esityksestä puuttuu myös selkeä näkemys siitä, kuinka Euroopan kalastuslaivastojen ylikapasiteettia tullaan purkamaan. Se puuttuu tehottomasti tuhlaaviin kalastusmuotoihin, eikä osallista paikallisia sidosryhmiä paikallisia kalakantoja koskevassa päätöksenteossa riittävästi. Se ei myöskään linjaa kestävyystavoitteita EU-vesien ulkopuolella operoiville eurooppalaisille kalastuslaivastoille.

EU-laivastojen ylikapasiteetti

Euroopan kalastusaluslaivasto on kahdesta kolmeen kertaan tarvittua suurempi kalakantoihin nähden. Komissio esittää siirrettävien kalastusoikeuksien hallintaa (tällä tarkoitetaan kalastuskiintiöiden jakamista eteenpäin kalastajille yksityistettävillä ja jopa myytävillä kalastusoikeuksilla), mekanismiksi kalastuslaivastojen ylikapasiteetin leikkaamisessa.

WWF tukee tätä ehdotusta kalatalouden hallinnan työkaluna. WWF kannattaa kuitenkin komission ehdotusta selkeästi joustavampaa rakennetta, joka olisi sovitettavissa erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille laivastoille kautta EU:n. Ylikapasiteetin purku olisi myös sidottava suojelutavoitteisiin.

Paikallista päätöksentekoa lisättävä

WWF odottaa Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden varmistavan tulevaisuudessa komission esitystä paremmat mahdollisuudet paikalliseen, laaja-alaiseen osallistumiseen kalakantojen käytöstä ja hoidosta sovittaessa. Sidosryhmät, kuten kalastajat, viranomaiset, tutkijat, teollisuus ja kansalaisjärjestöt tulee saada mukaan päätöksentekoon. Paikallisen, pienimuotoisen kalastuksen arvoa työpaikkojen ja paikallisen kalan tarjoajana ei kalastuspolitiikan esityksessä myöskään ole käsitelty.

Tuhlaava kalastus ja yli laidan heitettävä saalis

WWF on tyytyväinen komission aikomuksesta puuttua tuhlaavaan kalastukseen kieltämällä sivusaaliin heittämisen laidan yli takaisin mereen. Osassa kalastusmenetelmistä jopa 60 prosenttia kokonaiskalansaaliista heitetään takaisin mereen3. Kiellon rinnalle komissio on kuitenkin ehdottanut mahdollisuutta alamittaisten kalojen ja epätoivotun saaliin kaupallistamiseen. Tämän ei voida olettaa edistävän riittävästi kalastajien siirtymistä valikoivampiin pyydystyyppeihin, joka olisi laajasti toteutettuna yksi tehokkaimmista keinoista lopettaa tuhlaava kalastus.

EU kalastusalukset ulkomailla

60 prosenttia eurooppalaisten kuluttamasta kalasta pyydetään EU:n omien vesien ulkopuolelta. WWF on pettynyt siihen, että kalastuspolitiikan uudistuksessa on ainoastaan ympäripyöreitä toteamuksia EU:n globaalista roolista kestävän kalastuksen edistäjänä. Selkeät suojelutavoitteet ja pysyvästi kestävämpään kalanhankintaan tähtäävät aikataulut puuttuvat.

Lisätietoja:
Sampsa Vilhunen, meriohjelman päällikkö, WWF Suomi, puh. 040 550 3854
Anouk Delafortrie, meri- ja kalastusasiantuntija, WWF:n Eurooppa-toimisto, puh +32 2761 0425

1 Kalastuskomissaari Maria Damanaki on varoittanut että vain 9 % EU:n kalakannoista on kestävällä tasolla yhteisen kalastuspolitiikan seuraavan uudistuksen aikaan vuonna 2022, ellei nyt päätettävä uudistus onnistu samaan aikaan muutosta nykyiseen toimintamalliin.
2 Sitoumus sovittaa kalakantojen pyynti suurimman kestävän verotuksen tasolle (Maximum Sustainable Yield, MSY) vuoteen 2015 mennessä.
3 Euroopan Komissio, ”Factsheet on the CFP”, 2008