Mustikka on vähentynyt Suomen metsistä

Mustikkaa on metsissämme nykyään puolet vähemmän kuin 1950-luvulla. Väheneminen johtuu avohakkuista ja maanmuokkauksesta sekä puustojen tihentymisestä. Luontoarvot huomioivalla metsänkäsittelyllä myös mustikan tulevaisuus voidaan turvata.

Vaikka Suomessa riittää metsää, suomalaisella metsäluonnolla ei mene niin hyvin kuin yleisesti uskotaan. Metsissämme on yli 800 uhanalaista lajia, ja lähes saman verran on uhanalaisuuden kynnyksellä. Metsätalous, intensiivinen maankäyttö ja soiden ojitus ovat vaikuttaneet voimakkaasti Suomen luontoon.

Muutos konkretisoituu mustikassa, jota on tutkimusten mukaan metsissämme puolet vähemmän kuin 1950-luvulla.

”Tämä on valtava ekologinen muutos metsäluonnossa. Mustikan väheneminen johtuu avohakkuista ja maanmuokkauksesta sekä puustojen tihentymisestä”, WWF:n metsäasiantuntija Annukka Valkeapää kertoo.

Avohakkuussa metsästä poistetaan käytännössä kaikki puut muutamaa säästöpuuta lukuun ottamatta. Avohakkuun jälkeen tehdään yleensä maanmuokkaus, jossa aluskasvillisuus kärsii, vesistöhuuhtoumat lisääntyvät ja maapuut hajoavat. Elinvoimaisen aluskasvillisuuden hyödyt ovat kauaskantoiset: se tuottaa runsaasti marjoja, jotka puolestaan ruokkivat metsän eläimiä ja ylläpitävät metsäluonnon monimuotoisuutta.

”Metsänomistajat voivat auttaa mustikkaa suosimalla eri-ikäisrakenteista kasvatusta, jossa metsikössä kasvaa jatkuvasti kaiken ikäisiä puita. Kun metsän uudistamisessa hyödynnetään alikasvosta sekä vältetään avohakkuita ja maanmuokkausta, säästetään myös huomattavasti kuluja”, Valkeapää sanoo.

On hyvä muistaa, ettei mustikan väheneminen johdu poimimisesta tai poimintatavoista, ja siitä saa jatkossakin nauttia hyvillä mielin. Vaikka mustikka ei ole uhanalainen, muutokset metsienkäsittelyssä ovat tarpeen. WWF:n tuore Metsänhoito-opas tarjoaa metsänomistajille konkreettisia vinkkejä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

”Yksi oppaan pääviesteistä on, että avohakkuista tulee siirtyä luonnon monimuotoisuuden huomioivaan metsänhoitoon. Monimuotoisuuden huomioiminen auttaa myös mustikan tulevaisuuden turvaamisessa”, Valkeapää summaa.

Lisätietoja:
Metsäasiantuntija Annukka Valkeapää, WWF Suomi, 050 305 5086, [email protected]

WWF:n Metsänhoito-opas: wwf.fi/metsanhoito-opas

Tulos mustikan vähenemisestä on julkaistu kirjassa Reinikainen, A., Mäkipää, R., Vanha-Majamaa, I. & Hotanen, J.-P. (toim.). 2000. Kasvit muuttuvassa metsäluonnossa. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Lisää aiheesta: http://www.metla.fi/metinfo/forest-condition/projects/vegetation.htm