Talkoarbete på Örö kustfort öppnar landskapet för soldyrkande arter

Örös hedar, sandiga torrängar och savannaktiga och solexponerade tallskogar hör till vårt lands mest värdefulla livsmiljöer för insekter. WWF och Forststyrelsens naturtjänster ordnar tillsammans ett talkoläger där arbetet med att förbättra livsbetingelserna för arter som kräver en solexponerad livsmiljö fortsätter även i år.

Det tidigare militärområdet är en del av Skärgårdshavets nationalpark och ett populärt turistmål, som Forststyrelsen öppnade för allmänheten i fjol.

”Örö var en betesö i århundraden och sedan användes ön av försvarsmakten i ett hundratal år. Den långvariga kreaturshållningen och användningen som militärområde har skapat öppna livsmiljöer på ön, som är lämpliga för krävande fjärilsarter och andra insekter samt för de växter som de livnär sig på. Under de två senaste decennierna har antalet enar och andra träd ökat och landskapet har börjat växa igen”, berättar Esko Tainio, planerare vid Forststyrelsens naturtjänster.

”Upp emot en tredjedel av de utrotningshotade arterna i Finland lever i vårdbiotoper som har uppkommit till följd av traditionella näringar och markanvändning. Här på Örö har man till exempel påträffat över 100 hotade och 140 nära hotade fjärilsarter. På WWF:s talkoläger utförs konkret naturskyddsarbete för att hjälpa dessa arter”, förklarar Jari Luukkonen, skyddschef vid WWF.

”Det är fint att se att talkoarbetet lockar både finländare och utlänningar. Med på lägret finns en deltagare som har kommit hela vägen från USA för att hjälpa till med arbetet”, tillägger Luukkonen.

WWF har ordnat talkoläger på olika håll i Finland sedan 1977, och det här är andra gången man samlas i talkoarbetets tecken på Örö. Arbetet består bland annat av att röja enar och tallar. Målet är ett landskap som är så öppet att det i framtiden räcker med att röja busksnår.

Ytterligare information:
Skyddschef Jari Luukkonen, WWF, 040 585 0020, [email protected]
Planerare Esko Tainio, Forststyrelsens naturtjänster, 040 538 1637, [email protected]

www.utinaturen.fi/oro

Bilder från lägret:
https://www.dropbox.com/sh/ulqxsxirzw8fii1/AABAsXiLuPu99hLSI1yL7N1Da?dl=0 © Mari Pasula / WWF

Projektet Ljus & Eld LIFE
Talkolägret på Örö är en del av projektet Ljus & Eld LIFE, som finansieras av Europeiska unionen och leds av Forststyrelsens naturtjänster. Inom ramen för projektet arbetar man i 69 Natura 2000-områden runtom i Finland för att främja solexponerade livsmiljöer som uppkommit på grund av brand samt de arter som kräver dessa livsmiljöer. Mer information om projektet: www.metsa.fi/web/sv/ljusocheldlife

WWF
WWF är en globalt verksam och aktiv miljöskyddsförening som inspirerar människor och sammanslutningar att skydda miljön.
WWF har ordnat talkoläger runt om i Finland sedan 1977. Lägren erbjuder varje sommar cirka hundra frivilliga en möjlighet till konkret naturskyddsarbete.

Forststyrelsens naturtjänster
Forststyrelsens naturtjänster ansvarar för vården av Finlands vackraste natur och står värd för lägret. Största delen av WWF:s talkoläger ordnas i områden som förvaltas av Forststyrelsens naturtjänster, såsom nationalparker.

Örön talkooleirin logot