Uusi turvetuotantoalue uhkaa yhtä Suomen arvokkaimmista lohijoista

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt luvan uudelle yli 100 hehtaarin turvetuotantoalueelle Simojoen valuma-alueella. WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat valittaneet päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Ympäristöjärjestöt katsovat, että uusi turvetuotantoalue heikentäisi suojellun Simojoen tilaa ja vaikuttaisi Simojoen uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Simojoki on ainoa Suomen rajojen sisäpuolella virtaava joki, jossa on säilynyt alkuperäinen lohikanta.

Sankapalonsuon turvetuotantoalue sijaitsee Ranuan kunnassa Simojoen keskiosan tuntumassa, lähellä Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa Simojoen pääuomaa.

”Simojoki on yksi harvoista suomalaisista jokivesistöistä, jotka ovat säilyneet vesivoimarakentamiselta. Lohen lisäksi vesistössä tavataan myös uhanalaista taimenta ja vaellussiikaa. On käsittämätöntä, että yksi maamme arvokkaimmista vaelluskalavesistöistä halutaan vaarantaa lisäämällä kaloille haitallista kuormitusta. Nousukalan elinolosuhteita ei tule heikentää”, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puheenjohtaja Seppo Aikio sanoo.

Simojoen lohikanta on kärsinyt jokiuoman perkauksesta, valuma-alueelta tulevasta kuormituksesta ja liiallisesta kalastuksesta. Simojoen pääuomaan on viime vuosina tehty mittavia kunnostustoimia, ja merikalastuksen säätelyä on tiukennettu. Toimenpiteiden ansiosta Simojokeen palaavien lohien määrä on viisinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Kasvaneesta kutukannasta huolimatta Simojoella lohen poikastiheyksissä on ollut huomattavaa vuosittaista vaihtelua, ja joen vaelluspoikastuotanto on päässyt vasta vajaaseen puoleen arvioidusta potentiaalista.

”Useat tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että ojituksesta ja turvetuotannosta aiheutuva kuormitus heikentää lohikalojen lisääntymismenestystä. Valuma-alueen runsaat metsäojitukset ja turvetuotanto lisäävät Simojoen kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sekä voimistavat joen virtaaman vaihteluita. Tämän seurauksena lohikalojen lisääntymismenestys kärsii. Uuden turvetuotantoalueen aiheuttama lisäkuormitus ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

”Lisäksi tulee huomioida, että ilmaston lämpenemisen seurauksena sateiden on ennustettu kasvavan ja lumipeitteisen ajan lyhenevän. Tämä lisää edelleen valuma-alueelta tulevaa kuormitusta kalojen lisääntymisalueille. Simojoella lohi-, taimen- ja vaellussiikakantojen elvyttäminen vaatii jo nykyisellään entistä tehokkaampia menetelmiä, joilla kiintoainekuormitusta ja suuria virtaamien vaihteluita voidaan ehkäistä”, Ovaska sanoo.

Vaelluskalojen elvyttäminen tuottaa taloudellista hyötyä

Viime vuosina Suomessa on säädetty kalatiestrategia, lohi- ja meritaimenstrategia sekä uusi kalastuslaki, joiden tärkeimmiksi tavoitteiksi on asetettu uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen. Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen on myös pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihanke.

Simojoen vaelluskalakantojen elvyttäminen vaikuttaa suoraan ammattikalastuksen ja kalastusmatkailun toimintaedellytyksiin. Ympäristöjärjestöt katsovat, että uusi turvetuotantoalue vaikuttaisi merkittävästi näiden elinkeinojen harjoittamiseen ja kasvumahdollisuuksiin.

”Lohen ammattikalastuksen kalastuskiintiöt ovat suoraan riippuvaisia siitä, miten hyvin lohien lisääntyminen onnistuu. Ammattikalastuksen lisäksi Simojoella on valtavasti potentiaalia kasvaa merkittäväksi kalastusmatkailukohteeksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on Tornionjoki, jossa kalastusmatkailun arvo on jo lähes kuusi miljoonaa euroa vuodessa”, Suomen luonnonsuojeluliiton vaelluskala-asiantuntija Henrik Kettunen sanoo.

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituksessa ympäristöjärjestöt vaativat, että Sankapalonsuon turvetuotantoalueen lupapäätös on kumottava ympäristönsuojelu-, vesienhoito- ja luonnonsuojelulain vastaisena.

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF, 040 727 3149, [email protected]

Puheenjohtaja Seppo Aikio, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri, 0400 156 819

Vaelluskala-asiantuntija Henrik Kettunen, Suomen luonnonsuojeluliitto, 050 594 9725, [email protected]

WWF:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton valitus: https://wwf.fi/mediabank/8946.pdf