WWF vetoaa: hakkuumoratorio laadukkaimmille METSO-kelpoisille metsille

WWF Suomi esittää metsien käsittelystä pidättäytymistä kaikissa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n luokan I kriteerit täyttävissä metsissä ainakin siihen saakka, kunnes ohjelman rahoitus saadaan jälleen hallituksen tekemiä leikkauksia edeltävälle tasolle. Valtion omistamissa metsissä nämä kriteerit täyttävät kohteet tulisi suojella välittömästi.

”WWF kohdistaa vetoomuksensa erityisesti metsäyrityksille, kunnille, seurakunnille ja muille suurille metsänomistajatahoille. Kannustamme myös yksityisiä metsänomistajia odottamaan määrärahojen nousua ja sitten pyytämään suojelutarjousta omasta metsästä alueelliselta ELY-keskukselta”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Luonnoltaan erityisen arvokkaita metsiä ovat esimerkiksi kangasmetsät ja lehdot, joissa on kuollutta puuta yli 10 kuutiota hehtaarilla, lehtipuuvaltaiset yli 80-vuotiaat metsät, puustorakenteeltaan edustavat ja iältään yli 80-vuotiaat korvet ja vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaiset vesistöjen lähimetsät.

METSO-ohjelman rahoitustaso oli korkeimmillaan vuosina 2011‒14, jolloin uusista metsiensuojelualueista maksettiin korvauksia tai niitä ostettiin valtiolle vuosittain noin 40 miljoonalla eurolla. Viime vuonna Sipilän hallitus leikkasi suojelumäärärahoista kaksi kolmasosaa. Hallitus on kaavaillut lähivuosille vain reilun 10 miljoonan euron suojelumäärärahoja.

”METSO-ohjelman rahoitus on palautettava aiemmalle tasolle välittömästi, sillä samaan aikaan hallitus tavoittelee suuria lisähakkuumääriä, jotka uhkaavat metsäluonnon monimuotoisuutta entisestään. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on myös tutkitusti kansalaisten mielestä tärkein asia metsiä koskevassa päätöksenteossa”, WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

METSO-ohjelman tavoite on suojella vuoteen 2025 mennessä 96 000 hehtaaria metsiä. Tämä ei vielä yksin riitä suojelutilanteen merkittävään parantamiseen, sillä se nostaa metsiensuojeluastetta vain noin yhden prosenttiyksikön. Etelä- ja Keski-Suomen metsien suojelutilanne on pahasti puutteellinen. Alueen runsaspuustoisista metsistä on suojeltu tiukasti vain alle kolme prosenttia. Suomi on kuitenkin sitoutunut YK:n sopimuksessa 17 prosentin suojeluasteeseen, joka tulee toteuttaa suojelemalla ekologisesti arvokkaita kohteita niiden kytkeytyneisyys ja alueellinen kattavuus huomioiden. Laskelmien mukaan tämä suojeluaste on mahdollista toteuttaa tämänhetkisellä puunkäytön tasolla.

”METSO-ohjelma on tällä hetkellä tärkein metsien suojelua edistävä työkalu yksityismailla. WWF katsoo kuitenkin, että tämän lisäksi valtiolla ja muilla julkisyhteisöillä sekä suurilla yrityksillä on velvollisuus osallistua metsien suojelun edistämiseen myös ilman täyttä korvausta”, Panu Kunttu sanoo.

Lisätietoja:

suojelujohtaja Jari Luukkonen, [email protected], 040 585 0020

metsäasiantuntija Panu Kunttu, [email protected], 050 3055 086

Lisätietoa METSO-ohjelmasta ja siihen sopivista elinympäristöistä www.metsonpolku.fi