WWF:s talkofolk arbetar för värdefulla arter i solexponerade miljöer i Furuvik i Hangö

WWF:s frivilliga restaurerar för närvarande den unika strand- och dynnaturen i Furuvik naturskyddsområde i Hangö. Avsikten med talkot som avslutas lördagen den 22 juli är att skapa utrymme och ljus för arter som kräver en solexponerad miljö.

Bland sandstränderna och de skogklädda dynerna i Furuvik naturskyddsområde på Hangö udds södra strand kämpar hotade insekter och växter som kräver solexponerade miljöer om utrymme. Arterna hotas av att de öppna sanddynerna växer igen och av eutrofieringen som påskyndas av kvävenedfallet från luften som samlas i marken.

Det tyngsta arbetet, det vill säga röjningen av trädbeståndet, gjordes redan innan lägret började. Nu kompletterar talkofolket röjningen av trädbeståndet genom att fälla unga tallar och kapa stubbar, kratta ris, mossa och lavar för att exponera soliga sandområden som är viktiga för arterna i fråga, slå vassruggar som tar över den öppna strandlinjen, ta bort algmassor som eutrofierar stranden och bekämpa vresrosbestånden som spritt sig över dynerna.

”Vresrosen som spritt sig över dynerna är en mycket seg främmande art som tränger undan de ursprungliga arterna särskilt vid havsstränder. Skadliga främmande arter utgör ett avsevärt hot mot naturens mångfald. Bekämpningen av dessa arter är konkret naturvård som bäst”, berättar WWF:s skyddsexpert Panu Kunttu, som är en av ledarna för lägret.

”Tidigare uppstod solexponerade områden i synnerhet till följd av skogsbränder. Idag bekämpas skogsbränderna effektivt, så solexponerade miljöer växer snabbt igen. Det är viktigt att förebygga förskogningen, eftersom de solexponerade områdena är habitat för flera krävande växt- och insektarter som inte klarar sig i någon annan slags miljö”, berättar lägrets andra ledare Esko Tainio från Forststyrelsens Naturtjänster.

I år deltar också Allergi-, hud- och astmaförbundet för första gången i lägret. Förbundet stöder WWF:s talkolägerverksamhet som en del av projektet Terve askel luontoon, som finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.

”Kontakten med en mångfaldig natur förebygger många sjukdomar, såsom allergi och astma. Frivillig verksamhet som den här typen av talkoläger är till nytta för naturen, men gagnar också deltagarnas hälsa”, säger Tiina Parkkima, koordinator för projektet Terve askel luontoon.

Talkolägret i Furuvik är en del av projektet Ljus & Eld LIFE som finansieras av Europeiska unionen och leds av Forststyrelsens Naturtjänster.

Ytterligare information:

Panu Kunttu, skyddsexpert, WWF, 050 305 5086
Esko Tainio, planerare, Forststyrelsens Naturtjänster, 040 538 1637
Tiina Parkkima, projektkoordinator, Allergi-, hud- och astmaförbundet, 040 145 8288

Projektet Ljus & Eld LIFE
Talkolägret i Furuvik är en del av projektet Ljus & Eld LIFE, som finansieras av Europeiska unionen och leds av Forststyrelsens Naturtjänster. Inom ramen för projektet arbetar man i 69 Natura 2000-områden runtom i Finland för att främja solexponerade livsmiljöer som uppkommit på grund av brand samt de arter som kräver dessa livsmiljöer.

WWF
WWF är en globalt verksam och aktiv miljöskyddsförening som inspirerar människor och sammanslutningar att skydda miljön. WWF har ordnat talkoläger runt om i Finland sedan 1977. Lägren erbjuder varje sommar cirka hundra frivilliga en möjlighet till konkret naturskyddsarbete.

Forststyrelsens Naturtjänster
Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för vården av Finlands vackraste natur och står värd för lägret. Största delen av WWF:s talkoläger ordnas i områden som förvaltas av Forststyrelsens Naturtjänster, såsom nationalparker.

Allergi-, hud- och astmaförbundet
Allergi-, hud- och astmaförbundet stöder WWF:s talkolägerverksamhet som en del av projektet Terve askel luontoon, som finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. Syftet med projektet är att erbjuda upplysning om naturens hälsoeffekter samt uppmuntra till att röra sig i naturen med hjälp av självständigt och aktiverande frivilligarbete för naturen.

Paahde