I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – matens andel av miljöbelastningen stor

I dag, onsdagen den 2 augusti, har människorna förbrukat de förnybara naturresurser som jorden producerat i år. En av de största orsakerna till överkonsumtionen är matproduktionen och de växthusgasutsläpp som trafiken och boendet orsakar.

Den dag som internationellt kallas Earth Overshoot Day är den dag då vår konsumtion beräknas överskrida en hållbar användning av jordens naturtillgångar för året i fråga. Tidpunkten grundar sig på beräkningar gjorda av forskningsinstitutet Global Footprint Network.

”Vi genomför många goda små insatser för att minska den negativa miljöpåverkan, men en kontinuerligt ökande konsumtion äter upp den nytta vi åstadkommit. Vi borde mångdubbla vår förmåga att göra val med miljöhänsyn och konsumera på ett mer hållbart sätt”, säger WWF Finlands generalsekreterare Liisa Rohweder.

Vårt koldioxidavtryck växer i synnerhet på grund av den energi som går åt till boende och transporter, och det är globalt sett den största orsaken till överkonsumtionen. Också matproduktionen har sin andel i den ohållbara användningen av naturresurser. Av den brukade jordbruksarealen används ca 70 procent för produktion av kött och andra animaliska livsmedel.

”Det bästa valet med tanke på miljön är att byta ut åtminstone en del av köttet mot grönsaker”, sammanfattar Rohweder.

Produktionen av kött, ägg och mjölkprodukter förutsätter alltid också odling av vegetabiliska produkter för foder, vilket innebär att produkter av animaliskt ursprung nästan undantagslöst har större miljöpåverkan än produkter av vegetabiliskt ursprung. WWF:s köttguide, som publicerades i början av året, ger information om hur man kan välja livsmedel med större miljöhänsyn. Även fisk som fångats eller odlats på ett hållbart sätt är ett bra alternativ ur miljösynpunkt; i synnerhet inhemska fiskar från närliggande vattendrag är att rekommendera.

Våra val påverkar den ekologiska välfärden också på annat håll

Det beräknas att finländarna förbrukar sin egen andel av jordens naturresurser ungefär fyra månader tidigare än världsgenomsnittet. Finländarnas nationella dag för när de ekologiska resurserna förbrukats inföll redan den 3 april. Om alla konsumerade på samma sätt som finländarna, skulle det behövas mer än tre jordklot för att konsumtionen skulle vara på hållbar nivå.

”Det är ohållbart för miljön att vi fortgående lever över tillgångarna. Var och en av oss kan påverka överkonsumtionen genom att tänka igenom hur vi bor, rör oss och äter. Konsumenterna kan gynna livsmedel som är producerade på ett ansvarsfullt sätt och minska matsvinnet. Utöver konsumenternas val krävs det dessutom kraftfulla politikåtgärder”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Vår konsumtion i Finland har globala effekter: exempelvis mer än 90 procent av de effekter på den biologiska mångfalden som är kopplade till finländarnas matkonsumtion uppkommer utomlands.

”Vi kan påverka naturens välmående ute i världen genom våra egna val. Det är också vår skyldighet, för vi använder dagligen produkter som kommer från världens alla hörn”, påpekar Rohweder.

Till vardags konsumerar vi produkter vars råvaror ofta kommer från platser där de lokala invånarna är beroende av att naturen mår bra. I de miljöer där en del av världens fattigaste människor bor tar sig överkonsumtionen uttryck i form av bl.a. avskogning, torka, brist på sötvatten, jorderosion och förlust av biologisk mångfald.

Mer information:

Liisa Rohweder, generalsekreterare, WWF Finland, tfn 040 840 7461, [email protected]

Jarmo Muurman, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 185, [email protected]

Taru Savolainen, minister Tiilikainens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, [email protected]

Ytterligare information om Earth Overshoot Day (på engelska): www.overshootday.org

OBS. De datum som uppgetts för när de ekologiska resurserna förbrukats tidigare år är inte jämförbara sinsemellan. Jämförbara datum beräknas alltid utifrån data från det senaste beräkningsåret. Utifrån de senaste uppgifterna har dagen i fråga på sistone infallit i början av augusti. Mer information: www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days

Kalkylator för det ekologiska fotavtrycket (på engelska): www.footprintcalculator.org. Kalkylatorn innehåller än så länge inga uppgifter för Finlands del.

WWF:s köttguide kan hjälpa oss att göra miljövänligare livsmedelsval (på finska): wwf.fi/lihaopas