Invasiva arter ett stort hot mot naturen och hälsan – nu utmanas kommunerna att delta i bekämpningen

Allergi-, Hud- och Astmaförbundet och WWF utmanar alla Finlands kommuner till bekämpningstalko mot invasiva arter. De skadliga främmande arterna har betydande negativa följder för naturens mångfald och för människornas hälsa.

Invasiva arter sprider sig snabbt och kan på sin väg kväva nästan all annan växtlighet. Följderna kan ses i hela ekosystemet: Då den naturliga växtligheten drar sig tillbaka eller försvinner, försvinner också av dem beroende insekter såsom fjärilar och skalbaggar. Då insekterna försvinner får det skadliga konsekvenser för t.ex. fåglarna.

”De invasiva arterna är ett växande miljöproblem och därför måste man nu ta itu med att bekämpa och förhindra utbredningen”, säger WWF:s naturskyddsexpert Panu Kunttu.

Jättebalsamin och jätteloka har av EU reglerats som skadliga främmande växtarter. I sommar kommer man att förlänga Finlands nationella lista över förbjudna invasiva arter med vresros, blomsterlupin, parkslide och jätteslide. På grund av deras skadlighet är alla ovanstående växters import, odling, försäljning och annat innehav samt utsläpp i naturen i lag förbjudet. Fastighetsägaren skall också avlägsna all förekomst som hotar naturens mångfald eller människans hälsa.

Allergi-, Hud- och Astmaförbundet och WWF utmanar kommunerna att kartlägga de skadliga främmande växternas förekomst och uppgöra planer för deras utrotande, informera om de främmande arternas skadlighet samt stödja invånarna i utrotandet av främmande arter. Det vore också viktigt att kommunerna skulle beakta de årliga arbetstids- och kostnadsresurserna som utrotningen kräver.

”Kommunerna är i nyckelposition då det gäller utrotningen av skadliga främmande arter eftersom endast koordinerat och långsiktigt utrotningsarbete har bestående inverkan. I många kommuner har man tagit detta till en del av det normala miljövårdsarbetet, men det behövs större omfattning och mera resursser så att spridningen kan förhindras och växterna kan avlägsnas permanent”, säger Terve askel luontoon -projektets projektarbetstagare Tiina Parkkima från Allergi- Hud- och Astmaförbundet.

Tilläggsuppgifter

Projektarbetstagare Tiina Parkkima, 040 145 8288, [email protected]
Skyddsexpert Panu Kunttu, WWF, 050 3055 086, [email protected]

Allergi-, Hud- och Astmaförbundet och WWF Finlands gemensamma Terve askel luontoon -projekt hjälper aktivera finländarna att bekämpa invasiva växter genom att anordna skolning och talkon. Terve askel luontoon -projektet, www.luontoaskel.fi