WWF:s hittills största projekt för strömmande vatten har påbörjats i Sjundeå – livsviktiga fiskvägar byggs för utrotningshotade vandringsfiskar

För första gången på årtionden kan de utrotningshotade vandringsfiskarna nå sina ideala lekplatser i Kyrkån i Sjundeå, när naturenliga fiskvägar byggs i ån. Under hösten bygger WWF och Nylands NTM-central fiskvägar, som går förbi två dammar. Byggandet har börjat och fiskvägarna, som går förbi två dammar, blir klara under hösten.

Forsarna i Lempanså i Kyrkån, som rinner ut i Sjundeå å, är en utmärkt lekplats för öringen. De två dammarna vid Munks har emellertid i årtionden hindrat den akut hotade havsöringens vandring till forsarna för lek. För havsöringen är varje avlägsnat hinder livsviktigt för vandringen, eftersom just dammar, trummor, och annat som hindrar passagen till lekplatserna är orsaker till artens nödläge.

Dessutom har uppdämningen av ån isolerat den utsatta öringstammen i Lempanså ovanför dammarna. Utan fiskar som migrerar från havet och nya gener, minskar den avskiljda öringstammens livskraft; öringstammen i Lempanså skulle till och med kunna gå förlorad om inte fiskvägarna byggs.

”Arealen på Lempansåns forsar, som är direkt lämpade för yngelproduktion, har uppskattats vara ungefär en halv hektar. Troligtvis finns det betydligt fler områden som duger som lekplatser, eftersom det finns fler forsar och biflöden ovanför dammarna som inte blivit inventerade. Dessutom kan man rensa områden, varefter man får ännu fler habitat och lekplatser”, berättar Harri Aulaskari, specialplanerare vid Nylands NTM-central.

Byggandet av fiskvägar del av nationella spetsprojekt

Fiskvägarna byggs eftersom det i detta projekt inte var möjligt att riva dammarna. Projektet är just nu i ett skede, då röjningarna och sprängningarna är delvis gjorda, men det egentliga formandet och byggandet av fiskvägarna är ännu kvar samt att släppa vattnet i fårorna.

”Havsöringen förväntas vandra till Lempansåns forsar för att leka redan på hösten, då fiskvägarna är klara”, berättar Elina Erkkilä, inlandsvattenansvarig vid WWF.

Fiskvägarna som byggs i Kyrkån finns med i nationella fiskvägsstrategi. Det innebär att Munks fiskvägar bedöms vara nationellt viktiga för beskyddet av vandringsfiskar. WWF:s och Nylands NTM-centrals fiskvägsprojekt är fiskvägstrategins enda målobjekt i Nyland. Det är också fråga om WWF:s hittills största projekt för strömmande vatten i Finland.

Nylands NTM-central har beviljat bidrag för byggandet av fiskvägarna som en del av vatten- och havsvården samt förverkligandet av restaureringen av fiskerinäringen. Bidraget täcker ungefär hälften av kostnaderna. Den andra hälften betalar WWF, som fungerar som projektets ledare. Byggandet av fiskvägarna har möjliggjorts av en stordonation som WWF har fått av Lassi Leppinen Säätiö. Stenmaterialet som behövs för projektet har donerats av Rudus Oy.

Ytterligare information:

Inlandsvattenansvarig Elina Erkkilä, WWF, [email protected], 050 522 4540

SpecialplanerareHarri Aulaskari, Nylands NTM-central, [email protected], 0295 021 375

Sinua saattaa kiinnostaa