WWF arbetar för att minska insjöarnas belastning – även Östersjön drar nytta av det omfattande fältprojektet

Miljöorganisationen WWF inleder ett omfattande fältprojekt där målet är att minska belastningen och övergödningen av insjöarna. Skyddsarbetet påverkar också på Östersjön, eftersom merparten av kustvattnens belastning har sitt ursprung i vattendrag med utlopp i havet. Arbetet som inleds omkring Ingå å och Sjundeå å ingår i regeringens spetsprojekt inom vatten- och havsvård.

WWF:s mångåriga projekt går under namnet Vattenskydd 4K och med det strävar man efter ”minskad belastning med konkreta åtgärder”. Åtgärderna omfattar bland annat anläggande av våtmarker och återställande av träsk och dessutom är avsikten att direkt främja åkrarnas tillväxttillstånd och vattenhushållningen inom lantgårdarnas produktion, så att avrinningen av näringsämnen och jordmaterial minskar även på detta sätt.

Projektet inleds vid Ingå å och Sjundeå å, där WWF nu söker markägare som vill delta i det konkreta arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i åarna. För närvarande är Ingå å i försvarligt och Sjundeå å i nöjaktigt tillstånd. Den belastning som åarna för med sig innebär en övergödning av havsvikarna, vilket till exempel syns som omfattande förekomster av blågröna alger vid Östersjökusten.

För odlarna utgör 4K-projektet en fantastisk möjlighet, eftersom det inte för närvarande är möjligt att få stöd för byggande av till exempel våtmarker.

”Markägaren kan själv delta och ge förslag på vilka åtgärder man kunde vidta på hans eller hennes gård. Det finns många olika metoder; till exempel att öka åkrarnas vinterväxttäcke eller minska erosionsskador, så att inte jord och näringsämnen förs bort från åkrarna med vind eller vatten”, berättar WWF:s naturskyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

Projektet pågår till slutet av 2020. Det genomförs i nära samarbete med markägare inom avrinningsområdet, jordbruksrådgivningen, de lokala vattenskydds- och miljöföreningarna samt kommunerna och lokala aktörer.

Miljöministeriet har finansierat projektet med 250 000 euro. Ministeriet genomför för sin del åtgärdsprogram inom Finlands vatten- och havsvård, där åtgärder för att uppnå ett bättre tillstånd i vattendragen läggs fram. Projektet implementerar också regeringens spetsprojekt, Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts.

”Vattenvården är som effektivast när åtgärderna genomförs på tillräckligt stora enhetliga avrinningsområden och som ett samarbete mellan många olika aktörer. Projektet kommer säkert att förbättra tillståndet i kustvattnen vid åarnas utlopp i Nyland och människornas möjlighet till rekreation vid vattendragen”, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen.

WWF:s andel av projektets finansiering uppgår till 150 000 euro som kommer från Lassi Leppinen Säätiös omfattande donation till WWF. Företagssamarbete i projektet genomförs tillsammans med Fazer.

Markägare kan anmäla sig till projektet fram till slutet av året via e-post, per telefon eller via projektets webbplats på adressen wwf.fi/sv/minskad-belastning.

Ytterligare information:
Naturskyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF Finland, tfn 040 500 6968, [email protected]

Inlandsvattenansvarig Elina Erkkilä, WWF Finland, tfn 050 522 4540, [email protected]