WWF laittaa sisävesien kuormitusta kuriin – mittavasta kenttähankkeesta hyötyy myös Itämeri

Ympäristöjärjestö WWF aloittaa merkittävän kenttäprojektin, joka tähtää kuormituksen ja rehevöitymisen vähentämiseen sisävesissä. Sisävesien suojelutyö on myös Itämeren suojelua, sillä rannikkovesien kuormitus tulee suurelta osin mereen laskevista joista. Inkoon- ja Siuntionjoen alueilta käynnistyvä työ on osa hallituksen vesien- ja merenhoidon kärkihanketta.

WWF:n monivuotinen projekti on nimeltään Vesiensuojelu 4K, ja sillä pyritään saamaan ”kuormitus kuriin konkreettisin keinoin”. Keinoja ovat muun muassa kosteikkojen rakentaminen ja soiden ennallistaminen, joiden lisäksi peltojen kasvukuntoa ja vesitaloutta on tarkoitus edistää suoraan maatilojen tuotannossa niin, että ravinteiden ja maa-aineksen huuhtoutuminen vähenee myös sitä kautta.

Hanke käynnistyy Inkoon- ja Siuntionjoen alueilta, joista WWF etsii nyt maanomistajia mukaan konkreettiseen työhön jokien vedenlaadun parantamiseksi. Inkoonjoki on tällä hetkellä välttävässä ja Siuntionjoki tyydyttävässä tilassa. Jokien mukanaan tuoma kuormitus rehevöittää merenlahtia, mikä näkyy esimerkiksi laajoina sinileväesiintyminä Itämeren rannikolla.

4K-hanke on viljelijöille tuhannen taalan paikka, sillä esimerkiksi kosteikkojen rakentamiseen ei tällä hetkellä ole mahdollista saada tukea.

”Maanomistaja voi itse osallistua ja ehdottaa, millaisia toimia hänen tilallaan voisi tehdä. Keinoja on monia; esimerkiksi talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen pelloilla tai eroosiohaittojen vähentäminen siten, etteivät maa-aines ja ravinteet kulkeudu tuulen tai veden mukana pois pelloilta”, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

 

Hanke kestää vuoden 2020 loppuun. Se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä valuma-alueen maanomistajien, maatalousneuvonnan, paikallisten vesiensuojelu- ja ympäristöyhdistyksen sekä kuntien ja paikallistoimijoiden kanssa.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 250 000 eurolla. Se toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi se toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

”Vesienhoito on tehokkainta, kun toimia toteutetaan riittävän isosti kokonaisilla valuma-alueilla ja monien toimijoiden yhteistyönä. Hanke tulee varmasti parantamaan Uudenmaan rannikkojokien vesien tilaa ja ihmisten mahdollisuuksia virkistyä vesien äärellä”, sanoo ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

WWF:n omarahoitusosuus hankkeeseen on 150 000 euroa, ja se tulee Lassi Leppinen Säätiön WWF:lle tekemästä suurlahjoituksesta. Yritysyhteistyötä hankkeessa tehdään Fazerin kanssa.

Maanomistaja voi ilmoittautua mukaan projektiin tämän vuoden loppuun mennessä sähköpostitse, puhelimitse tai hankkeen sivuilla osoitteessa wwf.fi/kuormitus-kuriin.

Lisätiedot:

Suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF Suomi, puh. 040 500 6968, [email protected]

Sisävesivastaava Elina Erkkilä, WWF Suomi, puh. 050 522 4540, [email protected]