IPCC: Klimatförändringen tvingar världen till en omvälvning inom matproduktionen

Våra nuvarande metoder inom jord- och skogsbruk accelererar klimatförändringen, säger IPCC:s färska rapport. Även Finland måste övergå till bättre produktionsmetoder inom jordbruket, mindre skogsavverkning och en vegetariskt orienterad kost.

Människan använder mer mark än någonsin tidigare. Mänsklig aktivitet har påverkat cirka 72 procent av den isfria landarealen. Den ohållbara markanvändningen innebär bland annat ändringar i naturliga livsmiljöer, skogsavverkning och intensivt jordbruk. Om vi inte snabbt ändrar vårt sätt att använda mark, kan vi inte lösa klimatkrisen, varnar den mellanstatliga klimatpanelen IPCC i en specialrapport som publicerades idag.

“Den nuvarande markanvändningen accelererar klimatförändringen genom ökade utsläpp och en försämring av naturens kapacitet att binda kol. Åtgärderna brådskar. Med nuvarande utveckling väntas utsläppen från jord- och skogsbruket öka globalt framöver, trots att de kraftigt borde reduceras”, säger WWF:s klimatexpert Mia Rahunen.

En av de största orsakerna till den ohållbara markanvändningen är den nuvarande matproduktionen. Det globala matsystemet orsakar 25–30 procent av växthusgasutsläppen. Trettiofyra procent av marken och 69 procent av sötvattnet går till matproduktion. Matproduktionen orsakar 75 procent av den tropiska avskogningen och 70 procent av raset inom naturens mångfald.

“Världens matproduktion måste omvälvas om vi vill avvärja klimatkrisen. Jordens befolkning måste övergå till en vegetariskt orienterad kost för att vi ska kunna bryta den ständigt ökande konsumtionen av kött- och mjölkprodukter”, konstaterar Rahunen.

Även i Finland måste praxis inom jord- och skogsbruket förändras för att vi ska kunna göra vår del av kampen mot klimatkrisen. I fjol minskade Finlands kolsänka med 30 procent på grund av den ökade skogsavverkningen.

“Även IPCC-rapportens budskap om skyddet av myrar och torvmarker är mycket aktuellt för Finland, när vi överväger hur vi ska uppnå kolneutralitetsmålet. Det är obegripligt att energianvändningen av torv fortsätter i Finland. Den har en liten roll i energiproduktionen, men orsakar omfattande utsläpp”, påpekar Rahunen.

Växthusgasutsläpp från jordbruket utgör cirka en femtedel av Finlands totalutsläpp. Övergången till ett klimathållbart jordbruk kan ske på många sätt. De viktigaste i Finland är att upphöra med att röja kärr- och torvmarker. Även åkrarnas växttäcke året runt måste utökas, våtmarker anläggas och konsumtionen av industriell gödsel minska. Produktionen och konsumtionen av mat måste styras med stöd- och skattereformer för att produktionen och konsumtionen av kött ska minska och produktionen och konsumtionen av inhemska växtproteiner öka.

Ytterligare information

Mia Rahunen, klimatexpert, tfn +358 50 434 4972, [email protected]