WWF: EU:n komission luonnon monimuotoisuuden strategia on tuen arvoinen

Euroopan komissio julkaisi tänään luonnon monimuotoisuutta ja ruuan tuotantoa koskevat tiekartat tulevalle vuosikymmenelle. Tilanteessa, jossa koronaviruskriisi on tuonut yhä selvemmin näkyviin luonnon ja ihmisten terveyden välisen yhteyden, strategiat ovat polttavan ajankohtaisia.

”EU:n maatalous- ja luonnon monimuotoisuusstrategiat ovat käänteentekeviä EU:n luonnolle, ruuantuotannolle ja maataloudelle, jos ne toteutetaan kuten komissio esittää”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen. Strategiat sisältävät suuren määrän tiukkoja tavoitteita, jotka koskevat esimerkiksi suojelualueiden määriä, luonnon ennallistamista, luonnonmukaista viljelyä ja maatalouskemikaalien käyttöä.

”Komission luonnon ennallistamiselle asettamat tavoitteet ovat yksi biodiversiteettistrategian ehdottomia saavutuksia. Luonnon ekosysteemien ennallistaminen ei pelkästään auta ratkaisemaan ekologista kriisiä, vaan helpottaa lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen haittojen vähentämistä. Lisäksi se auttaa luomaan yhteiskuntia, jotka kykenevät sopeutumaan tulevaisuuden haasteisiin. WWF, muiden järjestöjen ohella, on voimakkaasti ajanut tätä tavoitetta”, sanoo Luukkonen.

”Komission esitys esimerkiksi maa- ja merialueiden suojelupinta-alan kasvattamisesta 30 prosenttiin ja Euroopan vanhojen metsien tiukasta suojelusta sekä mittava heikentyneiden elinympäristöjen ennallistaminen ovat ehdoton edellytys luontokriisin pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi”, Luukkonen toteaa.

Suomessa Luken ja Syken yhteinen tuore selvitys Suomen kansallisen biodiversiteettistrategian toteutumisesta osoitti, että talouskasvu on merkinnyt luonnonvarojen hyödyntämisen kiihtyvää kasvua, eikä aineellisen hyvinvoinnin lisäämistä ole saatu kytkettyä irti luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä. Useimpien monimuotoisuuden suojelemiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutus luonnon kehitykseen arvioitiin tutkimuksessa pieneksi ja lajien ja elinympäristöjen uhanalaistuminen on edelleen jatkunut.

”EU:n komission biodiversiteettistrategian toteuttaminen on siis erittäin keskeistä myös Suomen luonnon kannalta”, sanoo Luukkonen.Luukkosen mukaan Suomessa tarvitaan suojelualueverkoston merkittävää ja pikaista laajentamista maantieteellisesti kattavaksi ja luontotyyppien osalta edustavaksi. Aktiivisia ennallistamis- ja hoitotoimenpiteitä pitää merkittävästi lisätä soiden, kosteikkojen, virtavesien, rantojen ja lehtojen lajiston turvaamiseksi.

”Euroopan komissio on osoittanut oppineensa koronakriisistä ehdottamalla toimia, joilla ihmisen vääristynyt suhde luontoon voidaan oikaista”, sanoo Luukkonen

Luukkosen mukaan näiden opetusten tulisi näkyä ensi viikolla julkaistavassa EU:n talouden elvytystä koskevassa toimenpidekokonaisuudessa ja tulla huomioiduksi myös Suomen elvytys- ja budjettitoimenpiteissä.

”Elvytyspaketeissa on osoitettava vahva resurssointi ilmasto- ja luonnonsuojelutoimiin, jotta pystymme jälleenrakentamaan entistäkin vahvempia ja kestävämpiä talouksia ja yhteiskuntia”, sanoo Luukkonen.

”Vastuu on nyt Euroopan Parlamentilla ja jäsenmailla – toivottavasti niiden selkäranka kestää.”

Lisätietoja:

Suojelujohtaja
Jari Luukkonen