WWF bygger en våtmark i Ingå för att avlägsna näringsämnen och förbättra vattenkontrollen

Miljöorganisationen WWF bygger en våtmark i Ingå, som ska bidra till att förbättra vattenkontrollen i Ingå å samt avlägsna näringsämnen som övergöder ån och Östersjön. Våtmarken förverkligas i samarbete med markägarna. 

Våtmarken byggs i Västerskogen i Ingå i den övre delen av Ingå ås avrinningsområde, där den ska främja vattenkontrollen i området, det vill säga jämna ut översvämningar och bromsa vattenflöden. Behovet av att förbättra vattenkontrollen är stort, eftersom det i området kring Ingå å finns många utdikade åker- och skogsområden samt uträtade å- och bäckfåror. Utdikningarna och de raka fårorna har minskat områdets naturliga förmåga att hålla kvar vatten, vilket visar sig genom bland annat översvämningar, erosion och näringsbelastning i vattnet. 

I våtmarken på ca 2,6 hektar samlas vatten från ett område på över 63 hektar. Vattnet flödar vidare efter att ha hållits kvar i våtmarken i 1,5 dygn. Innan våtmarken byggdes rann vattnet från avrinningsområdet direkt ut i Ingå å via diken. 

”Detta våtmarksområde kommer att bli ett föredöme, eftersom det skulle behövas fler strukturer som håller kvar vatten, särskilt i avrinningsområdenas övre lopp. Om vatten hålls kvar i avrinningsområdenas övre delar minskar översvämningarna, erosionen och belastningen på vattendragen i det nedre loppet”, säger Viivi Kaasonen, som leder WWF:s projekt VALUTA. 

Förutom att hålla kvar vattnet avlägsnar våtmarken också näringsämnen som övergöder vattnet. I våtmarkens avrinningsområde finns stora skogsområden, så den minskar i synnerhet skogsbrukets belastning på vattendragen. Våtmarken ökar också den biologiska mångfalden. En våtmark är en bra livsmiljö för många strand- och vattenväxter, vattenfåglar och vadare, eftersom den består av vattenområden med olika djup och små öar. 

Våtmarken har byggts på initiativ av markägaren Torsten Lindqvist, som varit aktiv jordbrukare i 40 år. 

”Det är fantastiskt att få möjlighet att vara med och hjälpa naturen. Jag vill tacka alla som deltagit i WWF:s VALUTA-projekt för deras samarbete och fina attityd”, säger Lindqvist. 

Den andra markägaren är Västankvarns försöks- och undervisningsgård, vars verksamhetsledare Magnus Grönholm anser att våtmarker är till nytta. 

”Den våtmark som WWF tidigare byggt vid Söderlandsvägen har redan minskat översvämningarna längs det nedre loppet. En våtmark har också många andra fördelar. Den främjar den biologiska mångfalden, lockar folk till utflykter och lämpar sig även för jakt. Den våtmark som byggs nu blir förhoppningsvis en lika mångsidigt användbar plats”, säger Grönholm. 

VALUTA-projektet finansieras med effektiviseringsprogrammet för vattenskydd. WWF:s andel av finansieringen täcks med donationsmedel av Lassi Leppinen Säätiö. Stenmaterialet för genomförandet av våtmarken donerades av Rudus Oy. 

Journalister är välkomna att följa arbetet med byggandet av våtmarken måndagen den 16 augusti kl. 10.00–12.00.  

Mer information och anmälning till evenemanget för media: 

naturskyddsexpert Viivi Kaasonen, WWF, 050 471 9785, [email protected]