Översvämningar hejdas och hinder för fiskarnas vandring avlägsnas vid Ingå å – WWF främjar vattenskyddet i området med gemensamma åtgärder inom två projekt

Miljöorganisationen WWF förbättrar vattenkontrollen i Västankvarn-området i Ingå i samarbete med markägarna. Bättre vattenkontroll minskar översvämningsproblemen och belastningen av näringsämnen och fasta ämnen i vattendragen. Dessutom avlägsnar WWF ett hinder som försvårar fiskarnas vandring från Ingå å som flyter genom området. Åtgärderna vidtas som samarbete mellan projekten VALUTA och Vauhtia Vaellukseen.

 

WWF har inlett arbete i Västankvarn i Ingå för att minska näringsbelastningen i Östersjön. I Västankvarn byggs ett tvåstegsdike på cirka 550 meter. I ett tvåstegsdike bygger man översvämningsslätter runt diket, vilket gör fåran rymligare och förhindrar därmed vatten från att rinna ut på åkrarna under översvämningar. När vattnet svämmar över åkrarna sköljer det med sig näringsämnen och fasta ämnen till Ingå å och vidare ut i Östersjön.

Tvåstegsdiket är ett exempel på så kallad naturlig grundtorrläggning, som är det bästa sättet att samordna miljön med dränering av åkrar.

”Traditionellt har åkrar dikats ut genom att dela upp dem i prydliga skiften. Raka och rensade diken levererar effektivt vatten nedströms, vilket kan leda till översvämningsproblem. Dessutom kan diken snabbt växa igen och då svämmar översvämningsvattnet över åkrarna”, säger Viivi Kaasonen som leder WWF:s projekt VALUTA.

”Vid naturlig grundtorrläggning ersätts ett rakt och rensat dike med exempelvis ett tvåstegsdike eller en krokig fåra. Belastningen på vattendragen minskar, den biologiska mångfalden ökar och tillräcklig dränering uppnås. Jag hoppas att ett så här fint exempel uppmuntrar även andra markägare att pröva på naturlig grundtorrläggning eftersom det finns många liknande områden som drabbas av översvämningar”, säger Kaasonen.

WWF bygger också bottentrösklar i Ingå å, och dessa saktar ner flodflödet och jämnar ut flödestoppar. Dessutom ersätts vägtrumman i Västankvarn-området med en större. En större vägtrumma dämmer inte upp vatten på samma sätt som en mindre trumma.

I fortsättningen kan vattennivån i området justeras med hjälp av en justeringsdamm som kommer att byggas intill Västankvarns skola i stället för den nuvarande fasta fördämningen. Tack vare den nya fördämningen är det möjligt att justera vattennivån med hjälp av plankor, och vid behov kan man ta bort plankor eller lägga till fler. Möjligheten till justering minskar översvämningar eller att fåran torkar alltför mycket. På framsidan av den andra fördämningen i området i Smeds ska det byggas avsatser med stenar så att fiskar och andra arter i strömmande vatten kan röra sig obehindrat över fördämningen under hela året.

”Fördämningar i floder och strömmande vatten är den största orsaken till att Finlands vandringsfiskar är utrotningshotade eftersom fiskarna inte kan nå sina lekområden. Genom att avlägsna vandringshinder kan vi hjälpa vandringsfiskar och andra arter i strömmande vatten”, konstaterar WWF:s strömvattenexpert Manu Vihtonen.

“Trots att Ingå å i motsats till exempelvis Ingarskila å inte är en havsöringså, har projektet Vauhtia Vaellukseen haft som ett mål att göra denna å till ett nytt och tillgängligt kontinuum för vandringsfiskar och arter i strömmande vatten”, fortsätter Vihtonen.

Att genomföra helheten skulle inte vara möjligt utan ett fungerande samarbete med markägarna, det vill säga Västankvarns försöks- och undervisningsgård och Henrik Sundblad.

”Nu har åkrarna goda förutsättningar att undvika översvämningar. Sådana här åtgärder borde ha vidtagits redan för 20 år sedan om de hade varit kända. Bättre sent än aldrig!” konstaterar Henrik Sundblad.

”Detta projekt kombinerar underbart fördelarna med odling och vattenskydd. Våra åkrar hålls torrare och vi kan göra vår del för vattnet”, säger Magnus Grönholm, verksamhetsledare för Västankvarns försöks- och undervisningsgård.

VALUTA-projektet finansieras med programmet för effektiverat vattenskydd medan Vauhtia Vaellukseen-projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Båda projektens finansieringsandel möjliggörs av en betydande donation till WWF av Lassi Leppinen Säätiö. Stenmaterialet för genomförandet av objekten donerades av Rudus Oy.

Mer information:

naturskyddsexpert Viivi Kaasonen, WWF, 050 471 9785, [email protected]

strömvattenexpert Manu Vihtonen, WWF, 040 505 0620, [email protected]