Meren rehevöitymisen ehkäisemistä ja linnuille elinympäristöjä – WWF rakennuttaa kaksi kosteikkoa Inkooseen

WWF rakennuttaa kaksi kosteikkoa Inkoon Lågnäsiin. Ne vähentävät maa- ja metsätalousalueilta Itämereen valuvaa ravinnekuormaa ja tarjoavat elinympäristöjä alueen lajeille.

WWF rakennuttaa Inkooseen kaksi kosteikkoa, joiden tavoitteena on parantaa maa- ja metsätalouden vesienhallintaa, vähentää Itämeren ravinnekuormitusta ja edistää alueen luonnon monimuotoisuutta. Kosteikot rakennetaan Lågnäsiin Westerbyn ja Grotasin tilojen maille.

Kosteikoista suurempi, 3,8 hehtaarin laajuinen peltokosteikko rakennetaan Grotasin kostealle pellolle, jolle valuu vettä ympäröivistä metsistä. Pellolta vesi kulkee tällä hetkellä ojaa pitkin suoraan Lågnäsvikenin merenlahteen. Valmistuessaan kosteikko tulee sitomaan vettä ja vähentämään ravinteiden ja kiintoaineiden, kuten saven, päätymistä mereen.

Pienempi, 1,2 hehtaarin kokoinen kosteikko rakennetaan Lågnäsvikenin merenlahden pohjukkaan, joka sijaitsee sekä Westerby Gårdin että Grotasin tilojen mailla. Se on alavaa ja ruovikkoista merenrantaniittyä, jolle valuu vettä 211 hehtaarin suuruiselta maa- ja metsätalousalueelta. Tänne rakennetaan kosteikon lisäksi myös kaksi laskeutusallasta yläpuolisen uoman varteen. Ne hidastavat valumavesien virtausta ja tehostavat ravinteiden ja kiintoaineen talteenottoa.

Itämeren rehevöitymisen hillitsemisen lisäksi kosteikot tarjoavat myös elinympäristöjä esimerkiksi vesi- ja kahlaajalinnuille, jotka voivat pesiä, kasvattaa poikasiaan, hankkia ravintoa ja levähtää kosteikoilla.

”Olen lähes 30 vuotta kestäneen ammattisukeltajan urani aikana seurannut aitiopaikalta, miten huonosti rannikkovetemme voivat”, kommentoi Niklas Nordblad Westerby Gårdin omistajaperheestä.

”Olin tietoinen kosteikkojen hyödyistä vesistöjen rehevöitymisen torjumisessa sekä monimuotoisuuden lisäämisessä eliöille. Käytännön rakentamisesta minulla ei ollut juurikaan tietoa, siksi otin yhteyttä WWF:ään. Olemme vaimoni kanssa erittäin tyytyväisiä ja kiitollisia, että meillä on mahdollisuus osallistua tällaiseen projektiin. Tuskin maltamme odottaa tulevaa kevättä ja seuraavia vuosia, kun pääsemme seuraamaan miten elämä kosteikolla alkaa kukoistaa. Ehkä näkyvyys vedessä myös työpaikallani meressä paranee, kun kosteikkoja syntyy pitkin rannikkoamme.”

”Minusta on hyvä, että maanomistajana voin estää ravinteiden valumisen Suomenlahteen. Samalla voin tukea luonnon monimuotoisuutta ja lintujen pesimäolosuhteita”, toteaa Grotasin tilan omistaja Carl-Henrik Westerholm.

Kosteikot toteutetaan osana WWF:n RANKKU-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Länsi-Uudenmaan rannikkovesien tilaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Kaksi ja puoli vuotta kestävässä hankkeessa rakennetaan muun muassa kosteikkoja yhteistyössä maanomistajien kanssa, järjestetään roskienkeruutalkoita ja kunnostetaan elinympäristöjä.

”Länsi-Uudenmaan rannikkovesien tila on ainoastaan tyydyttävä. Inkoon rannikolle perustettavat kosteikot ovat erinomainen esimerkki ravinnekuormituksen vähentämisestä ja monimuotoisuuden lisäämisestä. Olen todella iloinen, että alueelta löytyy ennakkoluulottomia maanomistajia, jotka ovat valmiita edistämään rannikkovesiemme hyvinvointia, sillä ilman heitä tämä ei olisi mahdollista. Tehokas Itämeren suojelu edellyttää yhteistyötä ja käytännön toimia”, sanoo Iiris Kokkonen, WWF Suomen meriasiantuntija.

 

RANKKU-hanke rahoitetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. WWF:n omarahoitusosuus katetaan Lassi Leppinen säätiön lahjoitusvaroilla. Lisäksi Inkoon kunta osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä maa- ja metsäalueiden omistajien lisäksi esimerkiksi, kuntien, erilaisten yhdistysten järjestöjen ja ympäristöviranomaisten kanssa. Hankkeen toimet on suunniteltu WWF:n ja yhteistyötahojen aiemmissa hankkeissa tehtyjen keskeisten havaintojen pohjalta.

Lisätietoja

Meriasiantuntija
Iiris Kokkonen