© Benjamin Pöntinen / WWF
Päivitetty

AUTA LIITO-ORAVAA

Suomalaismetsien myyttinen liitelijä, liito-orava, on Suomessa vaarantunut eli uhanalainen ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji. Vuosien 2006 ja 2016 välillä kannan arvioidaan taantuneen yli kolmanneksen.

Mikä liito-oravaa uhkaa?

Merkittävin syy liito-oravakannan laskuun on metsätalous – etenkin avohakkuut. Liito-orava liikkuu liitämällä puusta toiseen eikä mielellään ylitä suuria avomaita. Suomalainen metsämaisema pirstoutuu nopeasti, ja lajille sopivat metsiköt ovat usein erillisiä, liian pieniä saarekkeita hakkuuaukkojen ja taimikoiden keskellä. Liito-orava suosii vanhoja, kuusivaltaisia sekametsiä, joissa on kolopuita pesäpaikoiksi ja lehtipuuta ravinnoksi. Erityisesti haavat ovat tärkeitä. Laajojen hakkuiden ja yksipuolisen metsänkäsittelyn seurauksena vanhat metsät, kolopuut ja lehtipuut ovat voimakkaasti vähentyneet Suomen metsissä. Hakkuumäärien kasvaessa liito-orava joutuu yhä ahtaammalle, ellei lajin vaatimuksia oteta nykyistä paremmin huomioon talousmetsien käsittelyssä.

Miten autat liito-oravaa yhdessä WWF:n kanssa?

  • Edistämme monilla tavoilla sekä metsien suojelua että luonnon monimuotoisuuden turvaamista talousmetsissä. 
  • Olemme julkaisseet WWF:n Metsänhoito-oppaan, joka esittelee suuren valikoiman keinoja, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden, mukaan lukien liito-oravan, turvaaminen onnistuu metsän käsittelyssä.
  • Teemme töitä muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön ja metsänhoidon käytäntöjen kehittämiseksi, jotta liito-oravan elinpiirit ja lajille tärkeät piirteet metsissä huomioitaisiin jatkossa aiempaa paremmin metsänhoidossa.
  • Edistämme metsiensuojeluohjelma Metsoa, jonka avulla myös liito-oravametsiä voidaan suojella korvausta vastaan.
  • Työmme ei olisi mahdollista ilman pitkäjänteisiä tukijoitamme.

 

Suojele kanssamme liito-oravaa ja Suomen metsien monimuotoisuutta.

Liity WWF-yleiskummiksi ja apusi menee aina sinne, missä tarve on suurin.

 

 

WWF
© WWF
Palaa Luontoliven pariin