Augur Kalastuspalvelu Oy

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

Toimenpiteet 1 - 6 sopivat meille kaikki. Emme tarjoa asiakkaille kotimaisesta lohesta tai taimenesta valmistettua ruokaa. Emme kalasta verkoilla. Noudatamme kalastuksessa alamittoja, jotka ylittävät lakisääteiset. Harrastamme pääosin pyydä ja päästä -kalastusta. Puheillamme, kirjoituksillamme ja esimerkillämme kehitämme kalastuskulttuuriamme.

Jatkotoimenpiteet

Jatkamme samaa kuin edellä.

 


 

Helsingin kaupunginkirjastot

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimet

Helsingin kaupunginkirjastot tarjoavat tiloja koululaisten kalanäyttelyiden pitopaikoiksi. Kampanjaan osallistuvien kirjastojen lista löytyy sivustolta: http://wwf.fi/mediabank/2230.pdf.   

Näyttelytilan lisäksi kirjasto tarjoaa kaloihin liittyvää ajankohtaista tieto- että kaunokirjallisuutta ja monipuolisia tiedonlähteitä.

Jatkotoimet

Näyttelytilan lisäksi kirjastot tarjoavat, kampanjan jälkeenkin, kaloihin liittyvää ajankohtaista tieto- että kaunokirjallisuutta ja monipuolisia tiedonlähteitä.


 

Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aiemmat toimenpiteet

- Lajien uhanalaisuus tuotu hyvin esiin opetuksessa.

- Vieraslajiproblematiikka ollut näkyvästi esillä niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin.

- Liikakalastus ja sen seuraukset lajien suojelun kannalta opetuksessa.

- Kalojen uhanalaisuus- ja ylikalastusteema ollut näkyvästi mukana lukuisissa esitelmissä ja lehtikirjoituksissa.

- Kestävän kalastuksen periaate vahvasti mukana tutkimuksessa, opetuksessa, esitelmissä  ja lehtikirjoituksissa.

Jatkotoimenpiteet

Jatketaan asian esillä pitoa vähintään aikaisemmalla tasolla kaikessa toiminnassa.


 

Järviseudun ammatti-instituutti

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Jatkotoimenpiteet

1. Uhanalaisten ja/tai kestämättömästi pyydettyjen kalojen poistaminen valikoimistamme WWF:n kalaoppaan suositusten mukaisesti (kalaoppaan punaiset lajit). 

2. Kestävästi pyydetyn kotimaisen kalan ja MSC-sertifioitujen kalatuotteiden osuuden kasvattaminen omissa valikoimissamme.


 

Kalastusopas J. Koivuniemi

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

Kalastusopas Jorma Koivuniemi ei pyydä kaloja myyntiin, vaan keskittyy ainoastaan kalastusmatkailuun.  Kalastuksessa keskitytään kalastuksellisten elämysten luontiin ja saaliksi saaduista kaloista suurin osa vapautetaan. Ruokakaloiksi otetaan vain yhtä ruokailua vastaava määrä kalaa. Merilohen ja meritaimenen päiväkiintiö on max. kolme kalaa/venekohtainen kalastusryhmä ja aina enintään yksi kala/kalastaja.   

Merilohen ja meritaimenen pyynnissä käytetään ainoastaan yksikoukkuisia vieheitä alamittaisten ja vapautettavien kalojen selviämisen varmistamiseksi.   

Kalastusmatkoilla kerrotaan kestävän ja valikoivan kalastuksen periaatteista ja hyödyistä sekä pyritään herättämään keskustelua mahdollisista toimenpiteistä, mitä kukin osallaan voi asian hyväksi tehdä.

Jatkotoimenpiteet

Kestävän ja valikoivan kalastuksen periaatteiden esille tuominen myös kotisivuilla ja kaikissa markkinointimateriaaleissa.


 

Musiikkiteatteri Kapsäkki

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aiemmat toimenpiteet

Musiikkiteatteri Kapsäkki tuottaa Paula Norosen lastenkirjoihin perustuvan koko perheen musikaalin Supermarsu pelastaa Itämeren silakat. Produktion valmistelut, käsikirjoittaminen ja musiikin teko on aloitettu 2011 alkuvuonna. Ohjaaja-käsikirjoittaja Susanna Haavisto päätti jo tuolloin, että musikaalin tarinassa otetaan vahvasti kantaa ympäristöasioihin. Musiikkiteatteri Kapsäkki on tunnettu 10 vuoden ajalta kantaaottavista lastenmusikaaleistaan.

Jatkotoimenpiteet

Supermarsu pelastaa Itämeren silakat -musikaalin ensi-ilta ja kantaesitys oli 15.3.2012. Musikaalia esitetään Musiikkiteatteri Kapsäkin tiloissa Helsingin Vallilassa, Kalasataman lähistössä, 15.4. asti. Musikaalista tuotetaan myös cd-levy myyntiin. 

Jatkossa musikaalista on tarkoitus tehdä konserttiversio, jolla voidaan kiertää myös ympäri Suomea kertomassa tärkeästä asiasta. Musikaalin esittäminen kevään 2012 jälkeen Kapsäkissä riippuu Osuuskunta Kapsäkin taloudellisesta tilanteessa.


 

KARDEX Finland Oy

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

Erityisesti erittäin uhanalaisen järvitaimenen tilanteen huomioiminen järjestämillämme koskikalastusretkillä asiakkaiden kanssa sekä tietysti oman kalastustoiminnan vastuullisuus.

Jatkotoimenpiteet

Järjestämme Taimenseminaarin Jyväskylässä 15.5.2012.  Tavoitteena kartoittaa erittäin uhanalaisen järvitaimenen tilanne Keski-Suomessa ja tehdä johtopäätöksiä sekä asettaa tavoitteet tulevaisuudelle, käytännön toimenpiteiden kautta.


 

Maa- ja metsätalousministeriö

Aikaisemmat toimenpiteet

Maa- ja metsätalousministeriö on vuodesta 2009 alkaen johtanut kalastuslain kokonaisuudistusta pohtimaan asetettua työryhmää.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut valtioneuvoston antamaa periaatepäätöstä  kalatiestrategiasta.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut ja toimeenpannut valtioneuvoston antamaa periaatepäätöstä vesiviljelyohjelmasta 2015.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut ja toimeenpannut ammattikalastuksen ja kalanjalostuksen ja -kaupan ohjelmat vuodelle 2015.

Jatkotoimenpiteet vuoden 2015 loppuun

Sitoumus 1.

Maa- ja metsätalousministeriö sitoutuu valmistelemaan kalastuslain kokonaisuudistusta ja pyrkii valmistelussaan varmistamaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kalastuksen edellytykset.

Sitoumus 2.

Maa- ja metsätalousministeriö sitoutuu edistämään kalatiestrategiasta tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa siten, että vaeltavien kalakantojen tila paranisi.

Sitoumus 3.

Maa- ja metsätalousministeriö sitoutuu edistämään vesiviljelyohjelmasta tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa siten, että Suomessa harjoitettu vesiviljely on kestävää ja sitä harjoitetaan siihen hyvin soveltuvilla alueilla.

Sitoumus 4.

Maa- ja metsätalousministeriö sitoutuu edistämään kaupallisen kalastuksen ja vesiviljelyn harjoittamista siten, että kestävästi tuotetun kotimaisen kalan tarjonta Suomessa lisääntyisi.

Maa- ja metsätalousministeriö ei tässä tai edellä annetuissa sitoumuksissaan sellaisenaan sitoudu WWF:n julkaisemaan kuluttajan kalaoppaaseen 2012. Ministeriö ei voisitoutua yhden yksityisen organisaation oppaaseen. Lisäksi WWF:n kalaopas ei kaikilta osin vastaa ministeriön käsitystä ja se voi ahtaasti tulkittuna vähentää kestävästi tuotetun suomalaisen kalan tarjontaa.


 

Metsähallitus, luontopalvelut

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

Metsähallitusta koskettavat kuvatuista toimenpiteistä parhaiten seuraavat: 

4. Käytännön toimenpiteet kalastuksen ja kalankasvatuksen vastuullisuuden parantamiseksi 

5. Käytännön toimenpiteet kotimaisten uhanalaisten kalojen suojelun tehostamiseksi   

Jo tehtyjä toimia ovat mm: 

- v. 2011 Metsähallitus julkaisi kaikille kalastajille ilmaisen www.tuikki.fi kalastuspäiväkirjan, jonka avulla kerättäviä saalispalautetietoja hyödynnetään kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelussa. Saalistiedot ovat keskeisintä tietoa kalastuksen kestävyyden varmistamisessa.   

- Langinkosken perhokalastusalueella on vapautettava kaikki luonnonkudusta syntyneet merilohet ja -taimenet vuoden 2012 alusta alkaen. Saaliiksi saa ottaa vain yhden istutetun (rasvaeväleikatun) lohen tai meritaimenen/kalastuslupa. Järjestelyllä tuetaan Kymijoen kantojen luontaista lisääntymistä.    

- Kolima-Keitele –koskireitille istutettavat  onkikokoiset järvitaimenet merkitään (rasvaeväleikkaus) vuoden 2012 alusta alkaen, jolla pyritään erottamaan istutetut kalat luonnonkudusta peräisin olevista kaloista. Tällä koskireitillä on myös tavoitteena tukea alkuperäisten järvitaimenkantojen elpymistä.   

- Saimaalla Metsähallitus on rajoittanut pyydyskalastusta siten, että vapaa-ajan kalastajien verkkokalastus on kiellettyä viidellä pyydyslupa-alueella. Alueen koko on noin 8 500 hehtaaria. Kielto on astunut voimaan 2012. Rajoituksella turvataan Saimaan uhanalaisia lohikalakantoja (järvilohi, järvitaimen ja nieriä) sekä saimaannorppaa.

Jatkotoimenpiteet

- www.tuikki.fi -kalastuspäiväkirjaa pyritään laajentamaan myös yksityisten vesialueiden omistajien työkaluksi kestävän kalastuksen suunnitteluun. Mitä enemmän saalispalautteita saadaan kalastajilta, sitä kattavampi kuva kalavesien tilasta saadaan.   

- Istutettavat taimenet yhä useammalla kohteella rasvaeväleikataan ennen istutuksia, tavoitteena villien kalojen turvaaminen ja kalastuksen suuntaaminen istutettuihin yksilöihin.   

- Kalastusjärjestelyillä turvataan yhä paremmin luontaisten lohikalakantojen kestävää käyttöä (esim. alamitat, saaliskiintiöt, rauhoitukset).   

- Osallistutaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kalojen elinympäristöjen turvaamiseen ja parantamiseen (virtavedet).   

- Tiedotuksella tarjotaan kalastajille tietoa vastuullisesta ja kestävästä kalastuksesta (esim. verkkosivut, infot, opasteet). Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien merkitystä korostetaan.


Strömma

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

WWF:n ”punaisen listan” kalojen ja äyriäisten poistaminen Strömman laivoilla tarjolla olevilta ruokalistoilta.

Lähituotetun ruoan ja ”vihreän listan” kalojen ja äyriäisten määrän lisääminen Strömman laivoilla tarjolla oleviin ruokalistoihin mahdollisuuksien mukaan.

Jatkotoimenpiteet

Reilun kaupan tuotteiden ja / tai lähituotettujen tuotteiden osuuden lisääminen Strömman laivojen kahvilavalikoimassa ja laivoilla tarjolla olevilla ruokalistoilla.

Selvittää kotimaisen kalan saatavuutta, valikoimaa ja hintoja sekä lisätä kausiluonteista tarjontaa Strömman laivoilla mahdollisuuksien mukaan.

Strömman markkinoinnissa ja asiakasviestinnässä korostetaan tehtyjä toimenpiteitä samalla kun oman henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden tietoisuutta lisätään. 


 

Uudenmaan ELY-keskus, kalatalouspalvelut

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aiemmat toimenpiteet

Suomenlahden vaelluskalakantojen elvyttäminen yhteistyössä virolaisten ja venäläisten kanssa: Suojelu- ja käyttösuunnitelman toteuttaminen ja yhteinen HEALFISH-hanke, jossa olemme pääpartnerina.

Jatkotoimenpiteet

Suomenlahden meritaimenkantojen suojelu- ja käyttösuunnitelman toteuttaminen, 3-vuotisen HEALFISH-hankkeen vieminen kunnialla läpi, vaikuttaminen kalastuslain uudistamiseen painottaen erityisesti vaelluskalakokonaisuutta.