© N.C.Turner / WWF - Canon
Päivitetty

Metsäsertifiointi

Metsäsertifioinnin tarkoitus on tuottaa kuluttajille ja loppukäyttäjille luotettavaa tietoa puutuotteista sekä erityisesti niiden alkuperämetsästä ja sen hoidosta. Sertifioinnin tarkoitus on osoittaa ja varmistaa, että tuotteen alkuperämetsän hoitoa ja käyttöä ohjataan korkeatasoisilla ympäristöllisillä, sosiaalisilla ja taloudellisilla standardeilla ja vaatimuksilla.

Globalisoituvassa maailmassa on yhä tärkeämpää, että metsiä hoidetaan vastuullisesti ja kestävästi niin luontoarvoja kuin ihmisiä kunnioittaen. Metsien sertifiointi tarjoaa keinon suosia kestävään metsätalouteen perustuvaa kulutusta.

Metsien sertifioinnilla varmistetaan, että metsäaluetta hoidetaan taloudelliset, sosiaaliset, kulttuurilliset sekä ekologiset kriteerit täyttäen. Nykyisin kriteereissä mitataan usein myös metsänhoidon ilmastovaikutuksia. 

Lisätietoa: 

FSC-sertifikaatti

WWF pitää FSC-järjestelmää (Forest Stewardship Council) tällä hetkellä luotettavimpana metsiensertifiointijärjestelmänä.

FSC eli Forest Stewardship Council, hyvän metsänhoidon neuvosto, on kansainvälinen organisaatio, joka on luonut kriteerit metsien sertifioinnille. FSC-merkki on puolueeton laatutakuu luonnon ja ihmisen huomioon ottavasta metsänhoidosta.

FSC-sertifikaatin kriteerit ovat:

Ekologinen kestävyys 

WWF:n ja monen FSC:n perustajajäsenen päätavoitteena on ollut luoda toimiva, luotettava sertifiointijärjestelmä, joka takaa metsäteollisuudelle raaka-ainetta sekä edistää metsien suojelua ja ekologisesti vastuullista hoitoa.

FSC:n ympäristökriteerit takaavat esimerkiksi, että metsänhoidossa suojellaan biologista monimuotoisuutta sekä vesistöjä, maaperää ja herkkiä ekosysteemejä. Metsissä elävien uhanalaisten ja harvinaisten eläin- ja kasvilajien elinympäristöt suojellaan.

Sosiaalinen kestävyys

FSC on ainoa kansainvälinen puutuotteiden sertifiointijärjestelmä, johon sisältyy kriteerit työntekijöiden työolosuhteista, työturvallisuudesta ja terveydenhoidosta. Lisäksi puuraaka-aineen hankkija velvoitetaan parantamaan alueen asukkaiden sosiaalista asemaa järjestämällä mahdollisuuksia työntekoon ja koulutukseen.

FSC edellyttää myös, että maan perinteisen hallinta- tai käyttöoikeuden omaavat paikalliset yhteisöt saavat säilyttää päätösvaltansa ja että alueen asukkaille turvataan mahdollisuus hankkia toimeentulo metsästä monipuolisesti, kuten erilaisilla keräilytuotteilla. Myös alkuperäiskansojen perinteiset oikeudet omiin maihinsa ja luonnonvaroihinsa ovat yksi seikoista, jotka puunhankkijan on otettava huomioon saadakseen FSC-hyväksynnän.

Taloudellinen kestävyys

Metsien FSC-sertifioinnin tavoitteena on edistää metsätalouden kannattavuutta, muun muassa parantaen sertifioitujen puutuotteiden myyntiä, markkinoillepääsyä ja parempaa hinnoittelua. 

Lisätietoa FSC-sertifioinnista:

Suomen FSC -yhdistys  

Kansainvälinen FSC (englanniksi)

FSC-tuotteiden tietokanta (englanniksi)

Kansainvälinen WWF: Forest sertification (englanniksi)

Trooppinen puu. Opas sisäänostajille, mainonnan suunnittelijoille, myyjille ja asiakkaille-julkaisu (pdf-tiedosto, 1086 Kt).