© Katja Nuorvala / WWF Suomi
Päivitetty

Luonnonlaidunliha

Osana metsälaidunhanketta WWF on kehittänyt yhdessä eläintuottajien kanssa kriteerit luonnonlaidunlihan tuotannolle Suomessa. Luonnonlaidunlihalla tarkoitetaan lihaa, joka saadaan vapaana luonnonlaitumilla laiduntavista eläimistä, kuten naudoista ja lampaista.

Kotimaisen luonnonlaidunlihan tuotantokriteerejä valmisteli syksyn 2012 ja kevään 2013 ajan työryhmä, jossa oli edustajia WWF:stä, Suomen Lammasyhdistyksestä ja Pihvikarjaliitosta. Työryhmä sai myös kommentteja laajalta joukolta järjestöjä, eläintuottajia, tutkijoita ja viranomaisia.

Työn tuloksena syntyi kuusikohtainen kriteeristö, joka julkistettiin 3. kesäkuuta 2013. Sen keskeisimpiä vaatimuksia ovat, että yli puolet tuotannossa olevien eläinten laitumista tulee olla luonnonlaitumia ja että eläinten tulee laiduntaa niillä vähintään puolet laidunkauden pituudesta. Kriteereissä on lisäksi otettu huomioon muun muassa eläinten hyvinvointi myös talvikasvatuksen aikana.

Kuluttajaa hyödyttävät vaatimukset muun muassa siitä, että tuotteessa on tilan nimi ja yhteystiedot sekä siitä, että vain tuotetta, jonka kaikki liha on sataprosenttisesti luonnonlaidunlihaa, saa myydä luonnonlaidunlihana.

Seuraava vaihe on perustaa hanke, joka työstää kriteerit sertifikaatiksi, järjestää sen valvonnan ja sitoutuu sertifikaatin edistämiseen. Tämä työ käynnistetään syksyllä 2013.

Kaikki hyötyvät

Laiduntaminen luonnonympäristössä on yksi harvoista ruoantuotantotavoista, jotka parantavat luonnon monimuotoisuutta. Sen avulla voidaan pelastaa katoamassa olevia perinneympäristöjä, kuten niittyjä ja hakamaita, ja niillä asuvia uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja. Laiduntaessaan perinneympäristöissä eläimet estävät näiden arvokkaiden alueiden umpeen kasvamisen ja häviämisen.

Paitsi perinneympäristöjä, laiduntaminen luonnonympäristössä hyödyttää myös laiduneläimiä, tuottajia ja kuluttajia. Laiduntaminen on esimerkiksi naudoille luonnollista ja lajinmukaista elämää. Luonnonlaitumilla tuotettu liha on korkealuokkaista, ja tuottaja voi saada siitä paremman hinnan. Kuluttajalle luonnonlaidunliha puolestaan tarjoaa luotettavan, ympäristöä hyödyttävän vaihtoehdon.

Mallia Ruotsista

Suomen kriteerien kehittämisessä on käytety hyväksi Ruotsin kokemuksia. Ruotsissa WWF käynnisti luonnonlaidunlihahankkeen jo parikymmentä vuotta sitten, ja Svensk Sigill -järjestelmän mukaisesti sertifioitua luonnonlaidunlihaa (naturbeteskött) on siellä ollut kaupan hyllyllä jo pitkään.

Tällä hetkellä Ruotsissa myydään luonnonlaidunlihaa noin 400 000 kiloa vuodessa, ja tuottaja saa siitä jopa viidenneksen paremman hinnan kuin tavallisesta lihasta. Suurimmaksi osaksi liha myydään yksityisille kuluttajille ICA-ketjun liikkeissä. Sitä tarjotaan myös huippuravintoloissa esimerkiksi Tukholmassa, ja lisäksi monet kunnat käyttävät luonnonlaidunlihaa kouluissa ja hoitolaitoksissa.

Lisää tietoa

Tuotantokriteerit suomeksi ja ruotsiksi:

Kriteerit luonnonlaidunlihan tuotannolle Suomessa

Kriterierna för produktion av naturbeteskött i Finland

Kriteerejä esiteltiin Korppoossa 3.6.2013. Tutustu tilaisuuden esityksiin:

Airi Matila ja Petteri Tolvanen: Perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella (pdf, 1,8 Mt)

Jukka Tobiasson: Luonnonlaidunlihan kriteerit (pdf, 857 kt)

Kriteeristötyötä pohjustettiin WWF:n ja Tapion seminaarissa 14.11.2012 Helsingissä. Tutustu seminaarin materiaaleihin:

Panu Kunttu: Perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella (pdf-tiedosto, 1,4 Mt)  

Jukka Tobiasson: Luonnonlaidunlihalle kriteerit (pdf-tiedosto, 834 kt)

Anna Jamieson: Pasture Beef - Making business work for nature (pdf-tiedosto, 3,95 Mt)