© Wild Wonders of Europe /Diego Lopez / WWF
Päivitetty

Baltia

Kattavan ja edustavan metsiensuojelualueiden verkoston perustaminen kuului WWF:n kansainvälisen Forest for Life -kampanjan tavoitteisiin. Perustaksi suojelualueverkoston suunnittelulle tarvitaan luotettavaa tietoa luonnonsuojelullisesti arvokkaista metsäalueista.

WWF Suomi ja BirdLife Suomi käynnistivät vuonna 2001 Ulkoministeriön tukemana Baltic Forest Mapping (BFM) -hankkeen, jonka tavoitteena oli tuottaa yksityiskohtainen kartta Baltian maiden - Viron, Latvian ja Liettuan - arvokkaiksi tiedetyistä ja sellaisiksi arvioiduista luonnonmetsistä.

Hankkeessa olivat mukana WWF:n ja BirdLifen lisäksi WWF Ruotsi ja WWF Latvia, Eesti Looduse Fond Virosta sekä BirdLife-järjestöt kaikista kolmesta Baltian maasta. Novo Meridian Oy ja ESRI Inc. tukevat Baltic Forest Mapping -hanketta luovuttamalla ArcView-ohjelmistolisenssit kuhunkin kohdemaahan.

Arvokkaat metsäalueet kartalle

Biologisesti arvokkaan alueen määrittelemiseksi BFM-hankkeessa käytettiin useita luonnonsuojelubiologisia valintakriteereitä (esimerkiksi puuston ikä ja uhanalaisten lajien esiintyminen), joilla arvokkaat kohteet valittiin olemassa olevista tietolähteistä.

Tärkeimpänä tietolähteenä olivat kansalliset metsätietokannat. Näitä tietoja täydennettiin lisätiedoilla mm. harvinaisisten lajien esiintymistä. Tarkastelualue kattoi valtion maat kaikissa Baltian maissa sekä vaihtelevan osuuden muiden omistajaryhmien metsistä aina silloin, kun tietokantoja oli saatavilla. Hankkeessa ei tehty maastoinventointeja, ja niitä tarvitaan jatkossa metsien lopullisen luonnonsuojelullisen arvon määrittelemiseksi.

Selvitys osoitti, että Virossa noin 15 % tarkastelualueen metsistä täytti hankkeen kriteerit arvokkaista metsistä. Latviassa vastaava luku oli noin 10 % ja Liettuassa 32 %. Nämä biologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti arvokkaat metsät häviävät kuitenkin kovaa vauhtia: Yli puolet kriteerit täyttävistä metsistä oli valtion omistuksessa, mutta vain pieni osa - Latviassa ja Liettuassa jopa alle 1 % - oli tiukasti suojeltu. Virossa arvokkaat metsät ovat mm. jalopuumetsiä, lehtimetsiä ja vanhoja kuusimetsiä. Latviassa yli 40 % arvokkaista metsistä on mäntymetsiä, ja Liettuassa kosteita lehti- ja kuusimetsiä sekä jalopuumetsiä.