©  Joonas Asukas / WWF
Päivitetty

KOULUJEN YMPÄRISTÖRYHMÄT

Koulun ympäristöryhmän tarkoituksena on muuttaa koulun ja ympäröivän yhteisön toimintatapoja kestävämmän elämäntavan suuntaan. Jos koulussasi ei vielä toimi ympäristöryhmää, nyt on aika perustaa se!

Miten ympäristöryhmä toimii?

Kun päätätte alkaa toimia, seuraavilla ohjeilla pääsette eteenpäin.

1. Valitkaa, keitä ympäristöryhmään tulee mukaan.

Ryhmässä olisi hyvä olla sekä oppilaita, opettajia että koulun muuta henkilökuntaa. Ydinjoukkonne voi koostua vain oppilaista, mutta ainakin silloin tällöin kokoontumisiin olisi hyvä kutsua myös muita. Oppilaista mukana voi olla eri luokka-asteiden edustajia ja sekä tyttöjä että poikia. Voitte pitää vaalit tai ottaa mukaan kaikki kiinnostuneet. 5-8 oppilasta on aika sopiva ryhmäkoko.

2. Mitä haluatte tehdä?

Ottakaa selvää asioista, joiden puolesta juuri nyt pitäisi toimia. Mitä oppilaat oikeasti haluavat tai mistä he ovat huolestuneita? Tehkää kysely, jonka tulosten pohjalta suunnittelette toimintaa. Opettajat, rehtori, koulun muu henkilökunta ja vanhemmat ovat toiminnassa apuna, mutta nuoret päättävät mitä ryhmä tekee. WWF:n nettisivuilta voi saada ideoita siihen mihin asiaan olisi juuri nyt aika tarttua.

Selvittäkää, mitä toimia koulussanne on jo tehty ja mitä voisitte tehdä seuraavaksi. Voitte etsiä tietoa muiden koulujen (esimerkiksi Vihreä Lippu -koulujen) projekteista tai hakeutua mukaan koulujen ympäristöryhmille järjestettäviin koulutuksiin. Kerätkää aluksi niin paljon ideoita kuin keksitte, niistä on helppo lähteä karsimaan ja valitsemaan toteutuskelpoisinta. Voitte hyödyntää WWF:n kampanjamateriaaleja toimintaa suunniteltaessa. WWF auttaa mielellään myös ideoidenne kehittelyssä.

3. Laatikaa suunnitelma lukuvuodeksi

Päättäkää, kuinka usein kokoonnutte. Ryhmällä olisi hyvä olla jokin säännöllinen tapaamisaika, esimerkiksi ”joka kuukauden ensimmäinen tiistai”. Varmistakaa opettajilta ja rehtorilta, että voitte käyttää ympäristöryhmän toimintaan aikaa myös oppitunneista, eikä ainoastaan välitunneista.

Tehkää suunnitelma eli MARATON kouluvuoden toimista ja ainakin yhdestä isosta asiasta, jonka aiotte tehdä:

Mmitä ja miksi tehdään?

Aaikataulu eli milloin tapahtuu mitäkin?

R= mitä resursseja (=aikaa, rahaa, tavaroita, ihmisiä) tarvitaan?

A= (auktoriteetti) tarvitaanko joltakin lupa toimintaan ja jos, niin keneltä?

T= mitä toiminnalla halutaan saavuttaa eli tavoite?

O= miten arvioidaan, onnistuiko toiminta?

N= (nimet) ketkä ovat mukana järjestelyissä ja mitä kukakin tekee?

Käyttäkää hyväksi vahvuuksianne. Jokaisella ryhmässänne on erityisiä taitoja, jotka kannattaa ottaa käyttöön. Jakakaa roolit ja vastuu ryhmässä.

Kysykää neuvoa, kun sitä tarvitsette. Ei kannata jäädä jumiin, jos joku asia ei tunnu sujuvan. Opettajat, rehtori, koulun henkilökunta ja muut oppilaat auttavat.

3. Toteuttakaa suunnitelmanne ja dokumentoikaa tekemisiänne, jotta saatte toiminnan tulokset näkyviin.

Pitäkää kirjaa tapaamisista ja toiminnoista, ottakaa kuvia ja videoita ja haastatelkaa osallistujia. Suunnitelkaa aina muutama tapaamispäivämäärä ryhmällenne eteenpäin, jotta asiat etenevät.

4. Pitäkää ääntä ryhmän toiminnasta.

Tiedottakaa toiminnastanne koulun nettisivuilla tai blogissa, omalla ilmoitustaululla, koulun infotelkkarissa, aamunavauksissa, vanhempainilloissa, paikallislehdessä yms. Myös sosiaalista mediaa voi hyödyntää, mutta kenenkään ei tulisi sen vuoksi jäädä tapahtumien ulkopuolelle. Näin koko koulu ja lähiyhteisö tietävät mitä on tekeillä. Tämä on tärkeää, jotta saatte kaikki mukaan. Kun ystävätkin ovat mukana, toiminta on myös hauskempaa! 

5. Arvioikaa, miten onnistuitte.

Mitä saimme aikaan? Mitä opimme? Mitä tehtiin hyvin, missä olisi parantamisen varaa? Miten saadaan ihmiset jatkamaan aiheen parissa? Lukukauden lopuksi on hyvä istua alas pohtimaan näitä seikkoja ja hyödyntää opittua heti seuraavan lukukauden toimissa. Seuraavan kerran onnistutte varmasti vielä paremmin!

Tulosta ohjeet pdf-tiedostona