© Hanna Seimola / WWF
Päivitetty

Opintopiiri

WWF rohkaisee opettajia syventämään osaamistaan ja kehittämään koulun ympäristötoimintaa. Kerää koulusta ryhmä kollegoita ja hae mukaan WWF:n opintopiiritoimintaan. 

Opintopiirin tavoitteena voi olla esimerkiksi uudesta ympäristöaiheesta oppiminen, koulun teemapäivän suunnittelu tai koulun ympäristöohjelman laatiminen. WWF tarjoaa opintopiirille tukihenkilön, opintopiirimateriaalit sekä rahallista tukea toiminnan järjestämiseen.

Opintopiiri on osallistujien yhteistä oppimista

Opintopiirityöskentely rakentuu osanottajien omien tarpeiden ja kiinnostusten mukaan. Ryhmä voi koostua 5-12 osallistujasta ja tapaamisia voi olla esimerkiksi kerran tai kaksi kuukaudessa osallistujien haluaman ajanjakson aikana. Oppiminen syntyy osanottajien välisestä vuorovaikutuksesta, mutta WWF:n tukihenkilö on apuna toiminnan organisoimisessa.

WWF:n opintopiiriin osallistuneen Tuuli Lahtisen kokemuksen mukaan opiskelu ja oppiminen opettajaryhmässä vahvistivat yhteisöl­lisyyden tunnetta ja yhteistyötä koulussa. ”Opettajat, jotka osallistui­vat opintopiiriin Puistolan koulussa, olivat tyytyväisempiä työhön ja työoloihin. He saivat kannustusta toisiltaan ja tutustuivat toisiinsa paremmin. He myös tunsivat saavansa uusia toimintamahdollisuuksia ja olevansa valmiimpia kestävän kehityksen opetukseen mietittyään aihetta yhdessä.”

Resursseja osaamisen ja koulun toiminnan kehittämiseen

Opiskelu opintopiirissä on tavoitteellista ja tuottaa tuloksia. Ensimmäisellä opintokerralla opiskelusta tehdään suunnitelma ja määritellään, mitä opintopiirin halutaan saavan aikaan. Voitte kysyä rehtorilta mahdollisuudesta käyttää opintopiiritoimintaan vesopäiviä. Osallistujat saavat myös todistuksen osallistumisestaan.

WWF tukee lukuvuonna 2012-2013 opettajien opintopiiritoimintaa 1000 eurolla. Opintopiirien lukumäärästä riippuen piirit saavat käyttöönsä 200-500 €.

Uusia piirejä voi aloittaa enintään viisi. Jos kiinnostuneita on enemmän, etusijalla ovat tänä vuonna ruokateemaan liittyvät opintoaiheet. WWF:n ympäristökasvattaja toimii opintopiirin tukihenkilönä ja opintojen apuna ovat WWF:n materiaalit.

Tutustu opintopiirin oppimateriaaliin

Lisätietoja ympäristökasvatusvastaava Hanna Seimola s-posti muotoa etunimi.sukunimi@wwf.fi tai puhelimitse 09-7740 1059