Perusta ympäristöryhmä_ympäristökasvatus © Aki-Pekka Sinikoski / WWF
Päivitetty

Perusta ympäristöryhmä

Koulun ympäristöryhmän tarkoituksena on muuttaa koulun ja ympäröivän yhteisön toimintatapoja kestävämmän elämäntavan suuntaan. Jos koulussasi ei vielä toimi ympäristöryhmää, nyt on aika perustaa se!

Tällä hetkellä suomalaiset käyttävät luonnonvaroja ja energiaa kolminkertaisesti maapallon kantokykyyn nähden. Elämäntapamme on maapallolle liian kuluttavaa. Jos haluamme tulevaisuudessakin elää täällä, meidän on pystyttävä muuttamaan toimintatapamme kestävän elämäntavan mukaisiksi. Se tarkoittaa, että:

- välittää ja huolehtii itsestään

- välittää ja huolehtii muista, nyt ja tulevaisuudessa

- välittää ja huolehtii ympäristöstä, eläimistä ja kasveista

Koulun ympäristöryhmän tehtävänä on saada koko kouluyhteisö ymmärtämään kestävän elämäntavan merkitys ja toimimaan sen edistämiseksi. Ryhmä tekee työtä juuri niiden muutosten parissa, joita oppilaat haluaavat nähdä tapahtuvan.

Miten ympäristöryhmä toimii?

Kun päätätte alkaa toimia, seuraavilla ohjeilla pääsette eteenpäin.

1. Valitkaa, keitä ympäristöryhmään tulee mukaan.

Ryhmässä olisi hyvä olla sekä oppilaita, opettajia että koulun muuta henkilökuntaa. Ydinjoukkonne voi koostua vain oppilaista, mutta ainakin silloin tällöin kokoontumisiin tulee kutsua myös muita. Oppilaista mukana olisi hyvä olla eri luokka-asteiden edustajia ja sekä tyttöjä että poikia. Voitte pitää vaalit tai ottaa mukaan kaikki kiinnostuneet. Ryhmässä olisi hyvä olla 5-8 oppilasta.

2. Mitä haluatte tehdä?

Ottakaa selvää asioista, joiden puolesta juuri nyt pitäisi toimia. Mitä oppilaat oikeasti haluavat tai mistä he ovat huolestuneita? Tehkää kysely, jonka tulosten pohjalta suunnittelette toimintaa. Opettajat, rehtori, koulun muu henkilökunta ja vanhemmat ovat toiminnassa apuna, mutta he eivät päätä mitä ryhmä tekee. WWF on kestävän elämäntavan ja ympäristöasioiden asiantuntija, joten WWF:n nettisivuilta kannattaa tutkailla, mihin asiaan olisi juuri nyt aika tarttua.

Selvittäkää, mitä toimia koulussanne on jo tehty ja mitä voisitte tehdä seuraavaksi. Voitte etsiä tietoa muiden koulujen (esimerkiksi Vihreä Lippu -koulujen) projekteista, lähteä mukaan WWF:n Näytä voimasi -kampanjaan tai  hakeutua mukaan koulujen ympäristöryhmille järjestettäviin koulutuksiin inspiraation löytämiseksi. Kerätkää aluksi niin paljon ideoita kuin keksitte, niistä on sitten helppo lähteä karsimaan ja valitsemaan toteutuskelpoisinta. Voitte hyödyntää WWF:n kampanjaa ja materiaaleja, kun suunnittelette vuoden toimintaa. WWF auttaa myös omien ideoidenne kehittelyssä.

3. Laatikaa suunnitelma lukuvuodeksi

Päättäkää, kuinka usein kokoonnutte. Ryhmällä olisi hyvä olla jokin säännöllinen tapaamisaika, esimerkiksi ”joka kuukauden ensimmäinen tiistai”. Tarkistakaa opettajilta ja rehtorilta, että voitte käyttää ympäristöryhmän toimintaan aikaa myös tunneista, ei vain välintuntisin.

Tehkää suunnitelma eli MARATON kouluvuoden toimista, ainakin yhdestä isosta asiasta, jonka aiotte tehdä. Mukaan suunnitelmaan kirjataan:

M= mitä ja miksi tehdään?

A= aikataulu eli milloin tapahtuu mitäkin?

R= mitä resursseja (=aikaa, rahaa, tavaroita, ihmisiä) tarvitaan?

A= (auktoriteetti) tarvitaanko joltakin lupa toimintaan ja jos, niin keneltä?

T= mitä toiminnalla halutaan saavuttaa eli tavoite?

O= miten arvioidaan, onnistuiko toiminta?

N= (nimet) ketkä ovat mukana järjestelyissä ja mitä kukakin tekee?

Käyttäkää hyväksi vahvuuksianne. Jokaisella ryhmässänne on erityisiä taitoja, jotka kannattaa ottaa käyttöön. Jakakaa roolit ja vastuu ryhmässä.

Kysykää neuvoa, kun sitä tarvitsette. Ei kannata jäädä jumiin, jos joku asia ei tunnu sujuvan. Opettajat, rehtori, koulun henkilökunta ja muut oppilaat auttavat.

3. Toteuttakaa suunnitelmanne ja dokumentoikaa tekemisiänne, jotta saatte toiminnan tulokset näkyviin.

Pitäkää kirjaa tapaamisista ja toiminnoista, ottakaa kuvia ja videoita ja haastatelkaa osallistujia. Suunnitelkaa aina muutama tapaamispäivämäärä ryhmällenne eteenpäin, jotta asiat etenevät.

4. Pitäkää ääntä ryhmän toiminnasta.

Tiedottakaa toiminnastanne koulun nettisivuilla tai blogissa, omalla ilmoitustaululla, koulun infotelkkarissa, aamunavauksissa, vanhempainilloissa, paikallislehdessä yms. Tällä tavalla koko koulu ja lähiyhteisö tietävät, mitä on tekeillä. Tämä on ehkä tärkein asia ryhmän toiminnassa, jotta saatte kaikki mukaan. Kun ystävätkin ovat mukana, toiminta on myös hauskempaa. Myös sosiaalista mediaa voi hyödyntää, mutta se on tehtävä niin, ettei kukaan sen vuoksi jää tapahtumien ulkopuolelle.

Esimerkkejä koulujen ympäristöryhmien viestinnästä:

Ressun lukio, Helsinki 

Pöllönkankaan koulu, Oulu 

Luvian peruskoulu, Luvia

Lauttasaaren ala-aste, Helsinki

Vartiokylän yläaste, Helsinki 

Itäkeskuksen lukio, Helsinki

 

5. Arvioikaa, miten onnistuitte.

Mitä saimme aikaan? Mitä opimme? Mitä tehtiin hyvin, missä olisi parantamisen varaa? Miten saadaan ihmiset jatkamaan aiheen parissa? Lukukauden lopuksi on hyvä istua alas pohtimaan näitä seikkoja ja hyödyntää opittua heti seuraavan lukukauden toimissa. Seuraavan kerran onnistutte varmasti vielä paremmin!

Tulosta ohjeet pdf-tiedostona