Päivitetty

Vihreä talous - Nyt tai ei koskaan?

WWF:n ja Outotecin huippuseminaari 25.11.2014 klo 13.45–16.30, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, Helsinki

Vihreän talouden seminaarin monipuolinen ja korkeatasoinen asiantuntija- joukko etsii vastauksia elintärkeisiin kysymyksiin: Missä mennään vihreän talouden suhteen? Ovatko vihreän talouden ratkaisut ilmastokriisin ja resurssiniukkuuden näkökulmasta riittäviä? Mitkä ovat seuraavat tärkeät toimenpiteet?

Seminaari aloittaa WWF:n ja Outotecin yhteistyön vihreän talouden konkretisoimiseksi Suomessa. Seminaarissa keskustellaan, millaiset ratkaisut edistäisivät vihreää taloutta. Haluamme nähdä, että vuonna 2020 Suomi on vihreän talouden todellinen edelläkävijä, ja vuoteen 2050 mennessä taloutemme toimii maapallon ekologisen kantokyvyn rajoissa. 

OHJELMA

13.45–14.00 Avauspuheenvuorot

Seminaarin puheenjohtaja Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi
Pertti Korhonen, toimitusjohtaja, Outotec

FAKTOJA, VÄITTEITÄ, KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA VIHREÄSTÄ TALOUDESTA

14.00–14.25 Teollisuuden uudistuminen ja vihreän talouden uudet liiketoimintamallit

FAKTAT: Luonnonvarojen kulutus OECD-maissa ylittää luonnon kantokyvyn vähintään kaksinkertaisesti. Lisääntyneestä kierrätyksestä ja materiaalitehokkuudesta huolimatta luonnonvarojen kulutus on edelleen kasvanut. Talouksien on vähintään puolitettava luonnonvarojen kulutus ja muututtava hiilineutraaleiksi.

VÄITTEET: Vihreä talous muodostuu merkittäviltä osin täysin uudenlaisesta liiketoiminnasta ja synnyttää uusia yrityksiä. Perinteisen energia- ja resurssi-intensiivisen teollisuuden tulee uusiutua sopeutuakseen tulevaisuuden vaatimuksiin. Vihreän talouden menestyjät tuottavat joustavasti resurssiniukkoihin ja vähähiilisiin yhteiskuntiin sopivia palveluita ja tuotteita.

KYSYMYKSET: Miten nykyisiä liiketoimintamalleja tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat ilmastokriisin ja resurssiniukkuuden tuomiin haasteisiin? Miltä näyttävät vihreän talouden toimijat? Miten yritykset luovivat muuttuvassa toimintaympäristössä? Miten kuluttajuus muuttuu vihreän talouden myötä?

Keskustelijat:
Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
Outotec Mikko Kosonen, yliasiamies, Sitra

14.25–14.50 Luonnon pääoman säilyttäminen & talous maapallon rajoissa

FAKTAT: Toimivat ekosysteemit ja muu luonnon pääoma ovat hyvinvointimme ja olemassaolomme perusta. 60 % maapallon ekosysteemeistä on heikentyneitä. Myös suomalaisten metsien ja maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuus laskee edelleen. Uusiutumattomia luonnonvaroja hyödynnetään yhä köyhemmistä esiintymistä.

VÄITTEET: Talouden tulisi täysimääräisesti huomioida toimivien ekosysteemien ja muu luonnon pääoman itseisarvo ja välttämättömyys hyvinvoinnillemme. Näiden säilyttämisen ja arvostamisen on oltava keskeisiä ajureita siirryttäessä vihreään talouteen.

KYSYMYKSET: Miten taloudessa on mahdollista tehokkaimmin huomioida luonnon pääoman säilyttäminen ja mahdollisesti sisällyttää se hintoihin? Jos yhteiskuntamme toimii maapallon rajoissa, mitä tämä tarkoittaa talouden kannalta?

Keskustelijat:
Juha Ojala, ylijohtaja, Maa- ja metsätalousministeriö
Jari Luukkonen, suojelujohtaja, WWF Suomi

14.50–15.20 TAUKO

15.20–15.45 Rahavirtojen ohjaaminen uudella tavalla

FAKTAT: Kansainvälisen energiajärjestön mukaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuetaan globaalisti kuusinkertaisesti uusiutuviin energiamuotoihin verrattuna. Myös Suomen energiasektorilla ja luonnonvarojen käytössä on merkittävästi haitallisia tukia. Maailmanpankki, Euroopan investointipankki ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki ovat linjanneet, etteivät ne enää rahoita fossiilienergiahankkeita.

VÄITTEET: Vihreän talouden ensimmäisiä ilmiselviä askeleita on haitallisten tukien uudelleenohjaaminen ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Ilmastomuutoksen torjumisen myötä fossiiliyrityksiin sijoitetun pääoman tuotto laskee, mikä vapauttaa lisää rahoitusta vihreän talouden ratkaisuihin.

KYSYMYKSET: Miten julkinen talous ja yksityinen raha toteuttavat vihreää taloutta? Miten haitalliset tuet puretaan? Missä määrin nykyinen sijoitettu varallisuus on sitoutunut fossiiliratkaisuihin, ja toisaalta, missä määrin se tukee siirtymistä vihreään talouteen? Miten sijoittajien riskianalyysit, tuottovaatimukset ja muut käytännöt voisivat paremmin edistää siirtymistä vihreään talouteen?

Keskustelijat:
Piia-Noora Kauppi, toimitusjohtaja, Finanssialan Keskusliitto
Jussi Nikula, ohjelmapäällikkö, Ekologinen jalanjälki -ohjelma, WWF Suomi

15.45–16.10 Vihreän talouden tavoitteet ja toimenpiteet – miten politiikka, investoinnit ja yritystalous tekevät vihreän talouden todeksi?

FAKTAT: Ilmastokriisi ja resurssiniukkuus määrittävät yhä voimakkaammin taloudellista ja poliittista toimintaympäristöä. Uudet vihreän talouden toimintamallit ja ratkaisut haastavat vanhat toimintamallit ja pyrkivät merkittävästi muokkaamaan koko toimintakenttää.

VÄITTEET: Juuri nyt on oikea aika uudistaa talouden rakenteita sopeutumaan ilmastokriisin ja resurssiniukkuuden tuomiin haasteisiin. Pitkäjänteiset, kunnianhimoiset ja konkreettisesti ohjaavat raamit ja toimenpiteet ovat edellytys vihreän talouden toteuttamiselle.

KYSYMYKSET: Millaisilla poliittisilla päätöksillä voimme varmistaa siirtymisen vihreään talouteen? Miten vihreälle taloudelle saadaan riittävä poliittinen painoarvo? Miten yritysten uudistumista voidaan
tukea? Miten kansalaiset osallistuvat vihreään talouteen? Miten uusia vihreän talouden toimintamalleja synnytetään ja vahvistetaan?

Keskustelijat:
Per Mickwitz, tutkimusjohtaja, Suomen ympäristökeskus
Anne Brunila, professori, Hanken

16.10–16.30
Kommenttipuheenvuoro: Sixten Korkman, professori, Aalto-yliopisto
Päätös: Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi