Julkaistu

EU tiukentamassa ja laajentamassa bioenergian kestävyyskriteereitä WWF:n vaatimusten mukaisesti

Euroopan Unionin teollisuus, tutkimus ja energia-valiokunta esitti eilen pidetyssä äänestyksessä biopolttoaineen kestävyyskriteereiden tiukentamista ja laajentamista koskemaan kaikkea energiaksi tuotettua biomassaa, kuten energiapuuta. WWF on erittäin tyytyväinen tulokseen, joka vastaa lähes täydellisesti WWF:n esittämiä parannusehdotuksia.

WWF Suomi on ollut tiiviissä yhteydessä Suomen päättäjiin sekä työryhmään, joka kehittää EU:n tulevia kestävyyskriteereitä energiabiomassan tuotannolle. WWF:n vaatimusten mukaisesti EU:n teollisuusvaliokunta esittää, että kaiken energiabiomassan tuotannon tulee täyttää vastuullisuuden kriteerit. Euroopan komission alkuperäinen direktiiviehdotus uusiutuvan energian käytön edistämiseksi esitti kriteereitä vain nestemäisille polttoaineille.

Komission alkuperäinen 10 % uusiutuvan energian tavoite liikennesektorille vuodelle 2020 jäi äänestyksessä voimaan. WWF:n esityksen mukaisesti tavoitetta tullaan kuitenkin tarkastamaan vuonna 2014, jotta mahdolliset negatiiviset vaikutukset ruuan tuotantoon ja epäsuora maankäytön muutos voidaan estää. Näin estettäisiin esimerkiksi bioenergiatuotannon paineesta johtuva elintarviketeollisuuden öljypalmuplantaasien leviäminen sademetsiin.

Kymmenen prosentin tavoite pitää sisällään erillisen tavoitteen (4 %) toisen sukupolven biopolttoaineille ja liikenteen sähköistämiselle uusiutuvalla energialla. WWF:n tutkimuksen mukaan täysin tai osittain sähköverkosta voimansa saavat autot ovat merkittävästi energiatehokkaampia ja tuottavat vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin nestemäisiä polttoaineita käyttävät autot. Energiavaliokunnan esittämä maltillinen viiden prosentin välitavoite vuodelle 2015 on alhaisempi kuin Suomen biopolttoaineiden käytönedistämislain vaatima 5,75 % vuodelle 2010. Biopolttoaineiden hyvin nopea tuotannon kasvu on mm. aiheuttanut elintarvikkeiden hintojen nousua.

WWF on esittänyt, että EU:n ei tulisi tukea bioenergiakäytön kasvattamista vaan liikenteen päästöjen vähentämistä. Energiavaliokunta katsookin nyt, että kaikki uusiutuvalle energialle osoitettu tuki tulee suhteuttaa sen mukaan, miten niillä saavutetaan päästövähennyksiä. Vuoteen 2015 mennessä liikenteen uusiutuvalla energialla tulee saavuttaa vähintään 60 % vähennys kasvihuonekaasupäästöihin verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Komission tammikuussa esittämä alkuperäinen kriteeriehdotus ei huomioinut viljelymenetelmien ympäristövaikutuksia ja sosiaalista kestävyyttä. WWF:n toiveiden mukaisesti myös nämä katsotaan nyt välttämättömiksi reunaehdoiksi.

WWF on esittänyt, että EU hyödyntäisi ja kannustaisi tuottajia käyttämään olemassa olevia riippumattomia tuotantomenetelmien todentamisjärjestelmiä, jotka takaavat luotettavan tiedon ja ympäristöystävällisen tuotannon. Tällaisia ovat mm. vastuullisen puuntuotannon standardi FSC ja vastuullisen palmuöljyn tuotannon standardi RSPO. Energia-valiokunta äänesti myös tässä WWF:n kannan mukaisesti.

Vaikka alhainen välitavoite pienentääkin epäsuorien maankäytön muutosten riskiä, WWF katsoo, että epäsuorat vaikutukset tulisi ottaa paremmin huomioon heti direktiivin astuessa voimaan. Teollisuusvaliokunta katsoo, että parlamentin tulee päättää epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen huomioimisesta vuoden 2011 loppuun mennessä ja tarkentaa kriteeriä tutkimustiedon karttuessa. WWF katsoo lisäksi, että kiellettyjen tuotantoalueiden lista on yhä puutteellinen ja uhkaa sosiaalisesti ja luontoarvoiltaan paikallisesti arvokkaita alueita.

Lisätietoa:

Biopolttoaineet ja EU:n kestävyyskriteerit:
WWF / Sampsa Kiianmaa, metsänhoitaja, gsm 050 542 7017, etunimi.sukunimi@wwf.fi

Sähköautot:
WWF / Karoliina Auvinen, ilmasto-ohjelma päällikkö, gsm 050 330 5418, etunimi.sukunimi@wwf.fi

Taustatietoa toimittajille:

  • Biopolttoaineet eivät ole tehokkain liikenteen päästövähennysväline. Liikenteen päästöjä tulee vähentää ensisijaisesti panostamalla joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämiseen, alentamalla nopeusrajoituksia, ottamalla käyttöön ruuhkamaksut suurimmissa kaupungeissa ja kehittämällä entistä vähäpäästöisempiä autoja, kuten sähköautoja.
  • WWF:n huhtikuussa julkaisemassa tutkimuksessa Plugged in todetaan, että täysin tai osittain sähköverkosta voimansa saavat autot ovat merkittävästi energiatehokkaampia ja tuottavat vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin nestemäisiä polttoaineita käyttävät autot.
  • WWF katsoo, että bioenergia voi oikein tuotettuna vähentää liikenteen sekä lämmön ja sähkön tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä maatalousinvestointeja kehitysmaissa ja joutomailla, luoda työpaikkoja ja levittää vastuullisen tuotannon vaatimukset muuhun maa- ja metsätalouteen. Tuotekehitys tulee suunnata näiden mahdollisuuksien toteuttamiseen.
  • WWF on vuosia tehnyt työtä vastuullisten tuotantotapojen edistämiseksi mm. metsä-, palmuöljy- ja kalastussektoreilla. Bioenergiateollisuuden nopea kehitys on tuonut vaatimukset vastuullisesta raaka-aineen tuotannosta laajaan julkiseen keskusteluun. WWF pitää tätä keskustelua tervetulleena.