Julkaistu

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto Heikkilän tilalle

Heikkilän tila on voittanut tänä vuonna WWF:n ja MTK:n järjestämän kilpailun Suomen ympäristöystävällisimmän viljelijän nimeämiseksi. Loimaalla sijaitseva Teppo Heikkilän tila kasvattaa sekä luomulihakarjaa että -rehua. Heikkilän tila edustaa Suomea koko Itämeren alueen viljelijöiden välisessä loppukilpailussa, jonka voittaja julkistetaan 17.11. Helsingissä.

Runsaan 200 hehtaarin suuruisella tilalla on sata emolehmää ja reilut 200 yksikköä muuta nautakarjaa. Kilpailun tuomariston mukaan tilan vesiensuojelutoimien kirjo on vaikuttava. Tilalla on käytössä muun muassa ravinnetaselaskenta, kattava kuivalantajärjestelmä, laajat suojavyöhykealueet joen varressa ja kasvikauden aikainen lannan levitys. Toimien seurauksena ravinteiden hyödyntäminen ja kierrätys on tehokasta, valumat vesistöihin sekä ammoniakkipäästöt ilmaan ovat pienet ja liukoista typpeä vapautuu vähän.

Tämän lisäksi Heikkilän tilalla hoidetaan merkittäviä perinneympäristöjä, huolehditaan eläinten hyvinvoinnista ja kiinnitetään huomiota energiankäytön tehokkuuteen.

”Maatalouden ympäristötukijärjestelmä toimii mielestäni hyvin ja se on mahdollistanut elinkeinon harjoittamisen kestävällä tavalla. Kestävyys ja pitkäjänteisyys taas on minulle maatalousammatin harjoittamisen välttämätön ehto”, sanoo viljelijä Teppo Heikkilä.

Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä -kilpailussa haetaan sellaisia kustannustehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä, jotka ovat toteutettavissa mahdollisimman monella tilalla sen maantieteellisestä sijainnista, tuotantotavasta tai -suunnasta huolimatta.

”Kilpailusta saatujen esimerkkien kautta on osoitettavissa, kuinka elinkeinon kannattavuus on yhdistettävissä ympäristönsuojeluun. Tämä on haaste nimenomaan maatalouden neuvontaorganisaatioille”, sanoo MTK:n ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko.

”Viljelijät saavat aika harvoin tunnustusta ja positiivista palautetta ympäristötoiminnastaan. Siinäkin mielessä tällaiset kilpailut ovat tärkeitä”, lisää WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen.

”Jo kahden vuoden kilpailuhakemuksissa esiin tullut ympäristötoimenpiteiden kirjo on laaja. Yleisempään tietoisuuteen näitä hyviä käytäntöjä tuodaan MTK:n, WWF:n, Pro Agrian sekä TEHO- ja JÄRKI-hankkeiden ja muiden toimijoiden järjestämässä, viljelijöille suunnatussa Ympäristökuiskaajat-koulutushankkeessa”, Johanna Ikävalko ja Sampsa Vilhunen muistuttavat.

Heikkilän tila palkitaan 1 000 euron rahapalkinnolla sekä koko perheen virkistysviikonlopulla, jonka lahjoittaa MTK. Heikkilän tila edustaa Suomea Itämeren alueen viljelijöiden loppukilpailussa, jonka pääpalkintona on 10 000 euroa. Loppukilpailun pääpalkinnon voitti viime vuonna suomalainen Vapolan tila Uudestakaupungista.

WWF pyrkii edistämään ympäristömyötäisiä viljelykäytäntöjä, joilla vähennetään ravinteiden, kuten fosforin ja typen, päätymistä vesistöihin ja Itämereen. Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto on osa tätä työtä.

Heikkilän tilan ravinnepäästöjä vähentävät toimet:

1) Laajaperäinen nurmituotanto, vähintään 50 % nurmella
2) Kattava kuivalantajärjestelmä (tilavat katetut lantalat, eläinten pihatossa kestokuivikepohja, kaikki lanta ja virtsa imeytetään runsaaseen turpeeseen. Turvetuotanto on omalta maalta)
3) Lannan levitys vain kasvukaudella
4) Laajat suojavyöhykealueet joen varressa, jopa 30 metriä leveitä
5) Aluskasvien käyttö, timotei kaikille kevätviljoille
6) Ravinnetaselaskenta
7) Kattava luomutuotanto, sekä vilja että eläimet ovat luomussa ja sen kriteereissä

Muut ympäristötoimet:

1) Perinnebiotoopit, lehmien laitumet ovat luonnonlaitumia, sopimuksen alaisia perinnebiotooppialueita. Osa on Natura 2000 -alueita, jotka ovat arvokkaita lintualueita.
2) Luomusäännöt kieltävät torjunta-aineiden käytön sekä kemiallisten lannoitteiden käytön. Typpi tulee kiertoon biologisen typensidonnan kautta jolloin fossiilisen energian tarve on oleellisesti pienempi.
3) Käytössä on eläinten hyvinvointituki.
4) Tilan sähkö tuotetaan tuulivoimalla.
5) Asuintalo lämpenee puulla.
6) Kaatopaikkajätteen määrä minimoidaan kierrättämällä kaikki mahdollinen materiaali.
7) Rehun korjuu ja lannan levitys ovat ulkoistettua toimintaa, mikä vähentää omien koneiden tarvetta.

Lisää tietoa:
Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto:
http://www.wwf.fi/ymparisto/meret_sisavedet/itameren_viljelijoiden_ymparistopalkinto/

Ympäristökuiskaajat-koulutushanke: http://www.mtk.fi/maatalous/ymparisto/ymparistokuiskaaja/fi_FI/ymparistokuiskaaja/

Lisätiedot:
Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, 040 550 3854, etunimi.sukunimi@wwf.fi
Ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko, MTK, 0400 291 066, etunimi.sukunimi@mtk.fi
Viljelijä Teppo Heikkilä, 050 596 2460

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.

***Se hela pressmeddelandet på svenska nedan

Gården Heikkilä Finlands miljövänligaste jordbruksproducent

Gården Heikkilä har i år valts till Finlands miljövänligaste jordbruksproducent i en tävling som organiseras av WWF Finland och MTK. Teppo Heikkiläs gård i Loimaa har både ekologisk nötkreatursuppfödning och ekologisk produktion av säd. Gården Heikkilä representerar hela Finland i finalen för tävlingen Östersjöns miljövänligaste jordbruksproducent, vars vinnare publiceras i Helsingfors 17.11.

På den drygt 300 hektar stora gården finns hundra kvigor och drygt 200 enheter nötkreatur. Enligt tävlingens jury har gården gått in för en imponerande mängd vattenskyddsåtgärder. Gården har bland annat uppföljning och uträkning av näringsbalansen, ett heltäckande system för torrfoder, breda skyddszoner vid floden och gödselanvändning enbart under tillväxtperioden. Som en följd av åtgärderna cirkulerar näringsämnena effektivt, är avrinningen till vattendragen och ammoniakutsläppen små samt mängden lösligt kväve som frigörs liten.

Förutom dessa åtgärder sköter gården Heikkilä betydelsefulla traditionella miljöer, tar hand om djurens välbefinnande och fäster uppmärksamhet vid energieffektiviteten på gården.

”Jordbrukets miljöstödssystem fungerar bra enligt mig och har möjliggjort en lönsam produktion på ett hållbart sätt. Hållbarhet och långsiktighet har varit ett av mina nödvändiga villkor för att utöva jordbrukaryrket”, säger jordbrukare Teppo Heikkilä.

I tävlingen Östersjöns miljövänligaste gård är fokus på sådana kostnadseffektiva vattenskyddsåtgärder, som kan tillämpas på så många gårdar som möjligt oberoende av geografiskt läge, produktionsmetoder eller -inriktning.

”Genom de exempel som vi får via tävlingen kan vi påvisa, hur en lönsam näring kan kopplas ihop med miljöskydd. Detta är en utmaning särskilt för rådgivningsorganisationer inom jordbruket”, säger MTK:s miljödirektör Johanna Ikävalko.

”Jordbrukare får sällan utmärkelser och positiv respons för sina miljöåtgärder. Också ur detta perspektiv är tävlingar viktiga”, tillägger chefen för WWF Finlands havsskyddsprogram Sampsa Vilhunen.

”Under de två gångna åren har vi sett ett brett utbud av olika miljöåtgärder i tävlingsansökningarna. Dessa goda metoder kommer att behandlas och läras ut inom ramen för MTK:s, WWF:s, Pro Agrias, TEHO- och JÄRKI-projektenas och andra aktörers gemensamma utbildningsprogram Ympäristökuiskaajat, som är riktat till jordbrukare”, berättar Johanna Ikävalko och Sampsa Vilhunen.

Gården Heikkilä får ett pris på 1 000 euro samt en rekreationsresa för hela familjen, som doneras av MTK. Gården Heikkilä representerar Finland i finalen för tävlingen Östersjöns miljövänligaste producent, vars huvudpris är 10 000 euro. Första plats i fjolårets tävling gick till gården Vapola i Nystad.

WWF strävar efter att främja miljövänliga jordbruksmetoder, som minskar avrinningen av näringsämnen, såsom fosfor och kväve till vattendragen och Östersjön. Tävlingen Östersjöns miljövänligaste producent är en del av det här arbetet.

Åtgärder som minskar näringsutsläppen på gården Heikkilä:

1) En utbredd gräsproduktion, minst 50 % gräs.

2) Ett heltäckande torrfodersystem (rymliga täckta dynghus, hållbart strö på fähusgolvet, dyng- och urinabsorbering med hjälp av en stor mängd torv. Torven produceras på egen mark).

3) Gödsel breds ut enbart under tillväxtperioden.

4) Vid floden finns breda skyddszoner, tom 30 meter.

5) Användningen av markvegetation, timotej för all vårsäd.

6) Uppföljning och uträkning av näringsbalansen.

7) En heltäckande ekoproduktion, både kreatur och säd är ekoproducerat.

Övriga miljöåtgärder:

1) Traditionella biotoper, korna betar på naturängar, avtalsbundna traditionella biotopområden. En del av dem är Natura 2000 -områden, som är värdefulla fågelområden.

2) Ekoreglerna förbjuder användningen av bekämpningsmedel och kemikalisk gödsel. Kvävet cirkulerar via en biologisk fixering vilket innebär ett mindre behov av fossil energi.

3) Gården använder sig av stödet för husdjurens välbefinnande.

4) Energin till elstängslen vid betesmarken produceras med hjälp av solpaneler.

5) Gårdens el tillverkas med vindkraft.

6) Huset är uppvärmt med ved.

7) Mängden blandavfall minimeras genom att återvinna allt material som kan återvinnas.

8) Insamlingen av foder och utbredningen av dynga har utlokaliserats, vilket minskar behovet av egna maskiner.

Tilläggsinformation:
Östersjöns miljövänligaste jordbruksproducent -priset:
http://www.wwf.fi/ymparisto/meret_sisavedet/itameren_viljelijoiden_ymparistopalkinto/

Utbildningsprogrammet Ympäristökuiskaajat: http://www.mtk.fi/maatalous/ymparisto/ymparistokuiskaaja/fi_FI/ymparistokuiskaaja/

Mera information:
Havsprogrammets chef Sampsa Vilhunen, WWF Finland, 040 550 3854, fornamn.efternamn@wwf.fi
Miljödirektör Johanna Ikävalko, MTK, 0400 291 066, etunimi.sukunimi@mtk.fi
Jordbrukare Teppo Heikkilä, 050 596 2460

WWF Finland är en del av det internationella WWF-nätverket, som arbetar för att rädda de mest unika naturhelheterna och mest utrotningshotade arterna. WWF:s målsättning är en värld, där människan lever i harmoni med naturen. Donationer från vanliga människor gör WWF:s arbete möjligt. Olika stödformer på internet: www.wwf.fi/donera.