Julkaistu

M-Real, Stora-Enso ja UPM raportoivat ympäristöjalanjäljestään WWF:n kehittämän indeksin avulla

WWF julkisti tänään vapaaehtoisen arviointityökalun, jonka avulla paperiyhtiöt voivat raportoida maailmanlaajuisesta ympäristöjalanjäljestään. Paperiyhtiöiden ympäristöindeksin (The Paper Company Environmental Index) arviointiperusteita ovat kierrätetyn ja kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevan kuidun käyttö, energiankulutus, kasvihuonekaasupäästöt, vesistöpäästöt ja toiminnan läpinäkyvyys.

Viisi maailmanlaajuisesti merkittävää hienopaperiyhtiötä– Domtar (USA), M-Real, Stora-Enso ja UPM (Suomi) ja Mondi Group (Etelä-Afrikka/Iso-Britannia) ovat ensimmäisinä julkistaneet ympäristöprofiilinsa WWF:n ympäristöindeksin avulla. Tuloksiin ja yhtiöiden profiileihin voi tutustua osoitteessa www.panda.org/PaperCompanyIndex.

"WWF kiittää näitä yhtiöitä niiden johtajuudesta ja avoimuudesta”, sanoo Harri Karjalainen, WWF:n kansainvälisen sellu- ja paperiohjelman päällikkö. ”Ne näyttävät suuntaa kohti kestävämpää paperiteollisuutta.”

“Kutsumme muita hieno- ja pehmopaperin valmistajia erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa seuraamaan perässä ja osoittamaan asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja muille sidosryhmilleen mitä ne ovat tehneet pienentääkseen ekologista jalanjälkeään”, Harri Karjalainen kehottaa. ”Toivomme, että paperiyhtiöt alkavat kilpailla keskenään siitä, mikä yritys saavuttaa indeksimme mukaan keveimmän jalanjäljen!”

”On ollut hienoa ottaa käyttöön WWF:n Paperiyhtiöiden Ympäristöindeksi, koska sillä voi mitata ja seurata resurssien tehokasta käyttöä ja ympäristönsuojelua”, sanoo Mondi – yhtiöiden toimitusjohtaja David Hathom. ”Toivomme että indeksi kiinnostaisi mahdollisimman monia maailmanlaajuisia paperiyhtiöitä, koska se antaa niille mahdollisuuden esitellä työtä, jota ne ovat tehneet ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi.”

Taustatietoa toimituksille
Hienopaperia käytetään useissa jokapäiväisissä kulutustuotteissa, kuten kopiopaperi, kirjat, kirjekuoret, piirustuspaperit ja lehtiöt, aikakauslehdet ja esitteet, luettelot ja raportit.

Koko maailman paperinkulutuksen arvioidaan kasvavan nykyisestä 400 miljoonasta tonnista 450-500 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Jos paperiteollisuus ei tee tuotantotapoihinsa huomattavia parannuksia, paperinkulutuksen ekologinen jalanjälki voi kasvaa kestämättömän suureksi. Monin paikoin kestämätön puunkorjuu sellun raaka-aineeksi ja laajenevat puuplantaasit uhkaavat herkkiä ekosysteemejä ja aiheuttavat sosiaalisia ongelmia paikallisväestölle. Sellu- ja paperiteollisuus kuuluu maailman suurimpiin energiankuluttajiin ja kasvihuonekaasujen tuottajiin. Se tuottaa myös merkittävät määrät kaatopaikkajätettä ja saastuttaa vesistöjä.

WWF:n Paperiyhtiöiden Ympäristöindeksi kattaa
1) vaikutukset, joita sellukuidun tuotanto aiheuttaa metsäekosysteemeille (35 % kokonaispisteistä)
2) päästöt, joita aiheutuu sellun tuotantoprosessissa: päästöt veteen ja kasvihuonekaasupäästöt (35 % kokonaispisteistä)
3) yhtiön toiminnan läpinäkyvyyden (30 % kokonaispisteistä)

Kriteerit kattavat yrityksen toimintapolitiikan ja tuotannon. Indeksi arvioi yrityksen oman toiminnan sekä markkinasellun ympäristövaikutukset.

Kehittyvät taloudet erityisesti Aasiassa ovat laajenevan sellu- ja paperiteollisuuden vetureita. Monet kansainväliset sellu- ja paperiyhtiöt siirtävät tuotantoaan eteläiselle pallonpuoliskolle matalampien tuotantokustannuksien takia. Etelästä sellu matkustaa usein pitkiä matkoja Pohjois-Amerikan ja Euroopan paperitehtaisiin; arviolta 80 % markkinasellusta ylittää valtioiden rajan ja noin 40 % ylittää valtameren saavuttaakseen markkinansa.

WWF Suomen kesäkuussa julkaisemasta raportissa ”Suomalaiset paperijätit nopeakasvuisilla puuplantaaseilla, kansainvälistyneen metsäteollisuuden globaalit haasteet: bioenergia ja ilmastopoliittiset mekanismit”,tarkastellaan yksityiskohtaisemmin UPM:n ja Stora Enson toimia etelän plantaaseilla sekä esitetään reunaehdot vastuulliselle bioenergiatuotannolle. Raportti löytyy osoitteesta http://www.wwf.fi/plantaasit.

Lisätietoja:
Kansainvälisen sellu- ja paperiohjelman päällikkö Harri Karjalainen, WWF, 040 563 7179, harri.karjalainen@wwf.fi