Julkaistu

WWF: Fosfaatilliset pesuaineet kiellettävä kaikissa Itämeren rantavaltioissa

Fosfaatittomat pesuaineet ovat yleistyneet Suomessa merkittävästi viimeisen vuoden aikana. WWF esittää, että vesistöjä rehevöittävien fosfaatillisten pesuaineiden myynti kiellettäisiin kokonaan kaikissa Itämeren rantavaltioissa. WWF vetosi huhtikuussa 2008 pesuainevalmistajiin, jotta ne luopuisivat vapaaehtoisesti fosfaattien käytöstä pesuaineissaan.

Fosfaatittomien pesuaineiden tarjonta on kasvanut koko Itämeren alueella. WWF ja sen sisarjärjestöt kartoittavat parhaillaan markkinoiden nykytilaa Suomessa ja Baltian maissa. Ruotsissa ja Saksassa fosfaatillisten pyykinpesuaineiden myynti on jo kielletty.

Suomessa tarjolla olevien fosfaatittomien pyykinpesupulvereiden määrä vaikuttaa kaksinkertaistuneen viime vuodesta. Fosfaatteja sisältävien tuotteiden osuus markkinoilla on pienentynyt, ja niiden sisältämä fosfaattipitoisuus on laskenut. Erityisen paljon fosfaatteja (15-30%) sisältävät pesupulverit ovat kadonneet Suomen markkinoilta lähes kokonaan. Vuoden aikana fosfaatittomien pyykinpesuaineiden pakkausmerkinnät ovat parantuneet, mikä helpottaa kuluttajien pesuainevalintoja. Myös konetiskiainevalikoimiin on tullut lisää fosfaatittomia vaihtoehtoja.

Suuri osa Suomessa myynnissä olevista pesuaineista sisälsi vielä viime keväänä sinilevien ravintonaan käyttämää fosforia. Vesistöissä fosfori on yksi rehevöitymisen päätekijä.

”On hienoa huomata, että vetoomuksen jälkeen moni kauppaketju on järjestelmällisesti siirtynyt pääosin fosfaatittomiin pesuaineisiin, ja lopuillekin etsitään korvaavia tuotteita”, WWF:n meriasiantuntija Sampsa Vilhunen sanoo.

Suurin vaikutus pesuaineiden fosfaateilla on viemäriverkon ulkopuolella. Myös jätevesien käsittelyn tasossa Itämeren asutuskeskuksissa on vielä parantamisen varaa.

”Esimerkiksi 40 miljoonan asukkaan Puolassa lähes puolet väestöstä asuu viemäriverkon ulkopuolella, ja pesuaineiden sisältämä fosfori voi päätyä käsittelemättömänä vesistöihin. Yksi Puolan suurimmista pesuainevalmistajista, Procter & Gamble, vastasi WWF:n haasteeseen ja on lopettanut vapaaehtoisesti fosfaatillisten pyykinpesuaineiden valmistuksen Puolan tehtaillaan”, Vilhunen kertoo.

Itämeren suojelukomissio HELCOM suosittelee fosfaattien korvaamista vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla. Laajamittainen fosfaatittomiin pesuaineisiin siirtyminen on lyhyellä tähtäimellä kustannustehokas tapa vähentää merkittävästi ravinteiden pääsyä Itämereen ja kohentaa sen tilaa.

”Jos HELCOMissa tai EU:ssa ei päästä nopealla aikataululla yksimielisyyteen fosfaatillisten pesuaineiden kieltämisestä, tulisi asiaan vaikuttaa kansallisella lainsäädännöllä, kuten Ruotsissa ja Saksassa”, Vilhunen sanoo.

WWF kanta on, että fosfaatillisten pesuaineiden myynti tulee kieltää Itämeren rantavaltioissa kokonaan. Kielto koskisi kaikkia pyykinpesu-, astianpesu- ja siivousaineita niin kotitalous- kuin teollisuuskäytössä. Käytännössä pyykinpesuaineissa rajana olisi 0,2 % fosforipitoisuus (0,8 % fosfaattia) ja konetiskiaineissa 0,5 % fosforipitoisuus (2,0 % fosfaattia).

Lisätietoja:

WWF meriasiantuntija, FT Sampsa Vilhunen, 040 550 3854, sampsa.vilhunen@wwf.fi


Lisätietoa toimittajille:

 • Fosfaatit ovat fosforihapon suoloja, joita käytetään erilaisissa pesuaineissa sitoja-aineena. Niitä on myös mm. lannoitteissa. Vesistöissä fosfori on yksi rehevöitymisen päätekijä. Levät pystyvät käyttämään osan fosfaateista suoraan ravinnokseen.
 • Tuoreen HELCOMin raportin mukaan teoreettinen fosforin (P) kuormitusvähenemä siirryttäessä täysin fosfaatittomiin pesuaineisiin on 0,2–0,6 kg P/yksilö/vuosi. Tämä johtaisi Itämeren valuma-alueella hyvin merkittävään 9–24 % vähenemään fosforin kokonaiskuormituksessa.
 • Fosfaatittomien pesuaineiden käytöstä on eniten hyötyä viemäriverkon ulkopuolella olevissa talouksissa sekä pienissä, jäteveden käsittelyssä vähemmän kehittyneissä kaupungeissa. Suomessa täysin viemäriverkon ulkopuolisia talouksia on vielä noin miljoona. Puolassa sen sijaan yli 40 % lähes 39 miljoonan henkilön väestöstä ei ole vielä yhteydessä viemäriverkkoon.
 • Fosfaatittomat pesuaineet hyödyttävät myös suurempia kaupunkeja, joissa useassa on jo käytössä kemiallinen fosforin poisto: fosfaatittomat pesuaineet mahdollistavat pienempien saostuskemikaalimäärien käytön ja voivat pienentää jätevedenpuhdistamolla syntyvän, jatkosijoitusta vaativan ravinteikkaan saostuslietteen määrää.
 • Tehokas kemiallinen fosforinpoisto ottaa talteen jopa yli 90 % jätevesien mukana laitoksiin päätyvästä fosforista riippumatta laitokseen sisään tulevan fosforin määrästä. Fosfaatteja sisältävien pesuaineiden ja talousveden kulutusta pienentämällä voi kuitenkin vaikuttaa Itämereen päätyvien ravinteiden kokonaismäärään myös niissä yhdyskunnissa, joissa on moderni jäteveden käsittely.
 • Ylimääräiset, ihmistoiminnan aikaansaamat ravinteet, kuten fosforia sisältävät fosfaatit, ovat aiheuttaneet Itämeren suurimman ympäristöongelman eli rehevöitymisen. Rehevöityminen on vesiekosysteemin tila, jossa korkeat ravinnepitoisuudet edistävät voimakkaasti levien kasvua. Tämä johtaa eliöyhteisön rakenteen muutoksiin ja aiheuttaa muuan muassa:
  • voimakkaita, jopa myrkyllisiä leväkukintoja, jotka ovat haitallisia niin ihmisille kuin eläimille,
  • heikentynyttä näkösyvyyttä, kun veteen sekoittunut orgaaninen aines lisääntyy,
  • hapettomia ns. kuolleita merenpohjan alueita ja
  • useiden eliöryhmien elinmahdollisuuksien heikentymistä, mukaan lukien kalakuolemat.
 • WWF ja sen yhteistyöjärjestöt ovat sitoutuneet vähentämään Itämereen päätyvien ravinteiden määrää ja edesauttamaan rehevöitymisen aiheuttamien haittojen laskua kestävälle tasolle.