© Petteri Tolvanen / WWF
Julkaistu

WWF: Metsähanhi rauhoitettava kolmeksi vuodeksi metsästykseltä

Metsähanhi, metso ja riekko ovat kaikki lajeja, joiden metsästystä tulee rajoittaa tai kokonaan kieltää kantojen huolestuttavan pienen koon vuoksi. Maa- ja metsätalousministeriölle (MMM) osoitetussa lausunnossaan WWF esittää myös heinätavin ja punasotkan rauhoittamista luonnonsuojelulailla. 

Tuoreimmat tiedot niin pesimä- kuin talvehtimisalueiltakin viittaavat Suomen metsähanhikannan aiemmin tiedettyä jyrkempään ja hyvin huolestuttavaan pienenemiseen. Talvehtimisalueilla kanta on taantunut viimeisten viiden vuoden aikana jopa 40-50 %. Uusimmat tiedot huomioon ottaen onkin hyvin mahdollista, että Suomen pesivän metsähanhikannan oikea uhanalaisuusluokka olisi kannan pienenemiskriteerillä vaarantunut  tai jopa erittäin uhanalainen. Tiedot metsähanhikannan tämän hetkisestä tarkasta koosta ovat toistaiseksi puutteelliset, ja sen takia tässä tilanteessa tulisikin  noudattaa  varovaisuusperiaatetta. WWF esittääkin, että metsähanhi rauhoitetaan kolmeksi vuodeksi metsästykseltä täysin, jotta kanta ehtii toipua ja luotettavampaa seurantatietoa ehditään kerätä. 

Myös metson ja riekon tilanne on eteläisessä Suomessa  huolestuttava. MMM:n esittämät rajoitukset ovat WWF:n mielestä oikean suuntaisia, tosin metson metsästys tulisi kieltää koko Uudenmaan maakunnassa. 

Muista riistalinnuista myös jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka ja punasotka ovat vaarantuneita lajeja. Näille linnuille tulee metsähanhen, metson ja riekon tavoin osoittaa tehokkaita metsästyksen rajoituksia tai kieltoja, jotta kannat pääsevät toipumaan. Erityisesti heinätavin ja punasotkan osuudet vesilintusaaliista ovat häviävän pieniä, ja ne olisikin vaarantuneen asemansa ja erittäin vähäisen riistamerkityksensä takia rauhoitettava luonnonsuojelulailla.

WWF Suomen lausunto MMM:n asetuksesta metsästyksen rajoittamisesta ja kieltämisestä metsästysvuonna 2011-2012