Julkaistu

WWF Maailman merten päivänä 8.6.2000: Maailman merten suojelua on lisättävä

Maailman merten päivänä 8.6.2000 WWF vetoaa Suomessa ja kansainvälisesti päättäjiin, jotta he lisäisivät merellisten suojelualueiden määrää ja parantaisivat niiden hoitoa. Alle prosentti maailman merten vesistä on suojelualueiden piirissä. Niistäkin suuri osa on vain nimellisesti suojeltuja, sillä suojelualueiden hoito ja valvonta on puutteellista ja resurssit riittämättömät. Suomessakin on varsin harvoja merellisiä luonnonsuojelualueita, joissa vedet kuuluisivat suojelualueeseen, Suomen WWF huomauttaa.

WWF:n Endangered Seas –mertensuojelukampanjan tänään julkaisemassa Marine Reserves: Protecting the Future of Our Oceans -esitteessä korostetaan mertensuojelualueiden merkitystä merten tilan parantamisessa. Suojelualueet, joilla kalastus on kielletty, voisivat pienentää liikakalastuksen haittoja ja tukea sekä mertensuojelun tavoitteita että paikallisväestöjen elinkeinoja.

Suojelualueet edistävät luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Ne turvaavat myös esimerkiksi kalojen poikastuoton. Tämä edistää kalakantojen kasvua myös suojelualueita ympäröivillä kalastusvesillä, mikä hyödyttää kalastajia. Suojelualueet edistävät kalastuselinkeinojen mahdollisuuksia pitkällä tähtäimellä, ja voivat tuoda uusia elinkeinomahdollisuuksia mm. ekoturismin myötä. Muun muassa nämä seikat käyvät ilmi tänään julkaistusta esitteestä.

Myös Suomen WWF on huolissaan siitä, että Suomessakin vain harvoilla luonnonsuojelualueilla vedet kuuluvat suojelualueeseen. Esimerkiksi Itäisen Suomenlahden kansallispuisto koostuu pelkästään saarista ja luodoista. "Natura-ohjelmaan on sisällytetty merkittäviä vesialueita, ja ohjelman toteutuksessa onkin vedenalaisen luonnon suojelu otettava suunnitelmallisesti huomioon. Natura-ohjelmasta on hyötyä sekä luonnolle että ihmisille. Natura-alueilla toteutettaviin luontoarvoja edistäviin hankkeisiin voi hakea EU:n Life-rahoitusta", toteaa Suomen WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen.

Suomessakin kalastukseen liittyy luonnonsuojeluongelmia, joista lohenkalastus on hyvä esimerkki. Tärkein ohjauskeino olisi lohenpyynnin aloittaminen Suomen rannikolla riittävän myöhään kesäkuussa. ”Maa- ja metsätalousministeriö ei onneksi taipunut kalastajien esityksiin rajoitusten lieventämiseksi tänä keväänä. Kalastusajankohdan sääntely on tärkeää, koska luonnonlohi nousee ensimmäisenä pitkin Suomen rannikkoa kohti lisääntymisjokia. Erityisen tärkeätä olisi saada Ahvenanmaan rannikon kalastus nyt jo voimassa olevan rajoituksen piiriin”, sanoo Anita Mäkinen.

Lisätietoja:

meriasiantuntija Anita Mäkinen, GSM 040 527 1425
viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, GSM 0400 425 666
Marine Reserves: Protecting the Future of Our Oceans, WWF:n mertensuojelukampanjan esite, tilaukset (09) 7740 100. Esitteen sisältö myös www-sivuilla www.panda.org