Julkaistu

WWF vaatii Neste Oililta välitöntä sitoutumista vastuulliseen palmuöljyn hankintaan

Neste Oil on perunut vuonna 2007 antamansa julkisen sitoumuksen siirtyä käyttämään vain vastuullisesti tuotettua palmuöljyä vuoteen 2012 mennessä. WWF vaatii, että Neste Oil ilmoittaa, mihin mennessä kaikki yhtiön käyttämä palmuöljy on vastuullista, ja kuinka yhtiö aikoo tavoitteen toteuttaa.

WWF on äärimmäisen huolissaan siitä, että Neste Oil kykenee ilmoittamaan aikataulun biopolttoainetuotantonsa kasvulle, mutta ei vastuullisen toiminnan saavuttamiselle. Neste Oilin palmuöljyn hankinta kasvaa räjähdysmäisesti vuoteen 2012 mennessä. Yhtiö kaksinkertaistaa biopolttoainetuotantonsa tämän vuoden aikana ja yli kaksinkertaistaa sen jälleen ensi vuonna. Viimeisin tällä hetkellä suunnitteilla oleva biopolttoainejalostamo valmistuu Rotterdamiin vuonna 2011. Tällöin Neste Oil kuuluu maailman suurimpien palmuöljyn käyttäjien joukkoon sen vuotuisen palmuöljykäytön ollessa enimmillään kaksi miljoonaa tonnia.

Neste Oil on kertonut, että se aikoo lisätä RSPO-sertifioidun palmuöljyn käyttöä sitä mukaa, kuin sitä tulee markkinoille. Vastuullista sertifioitua palmuöljyä on kuitenkin jo saatavilla; vuotuinen tuotantomäärä on noin 1,3 miljoonaa tonnia. Neste Oilin ennustettu palmuöljyn käyttö on tänä vuonna noin 340 000 tonnia. Vastuullisen palmuöljyn tuotanto kasvaa parhaillaan voimakkaasti tuottajien ottaessa käyttöön ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisia tuotantomenetelmiä. Elleivät palmuöljyä ostavat yritykset siirry nyt nopeasti vain vastuullisen palmuöljyn käyttöön, on suuri riski, että tuottajat siirtyvät takaisin ympäristölle ja ihmisille tuhoisien viljelymenetelmien käyttöön.

Useat merkittävät yhtiöt, kuten Unilever, Sainsbury’s ja Albert Heijn, ovat tehneet julkisen sitoumuksen vastuullisen palmuöljyn hankintaan siirtymisestä. Unilever, maailman suurin palmuöljyn ostaja, on ilmoittanut käyttävänsä vain vastuullista palmuöljyä vuoteen 2015 mennessä.

WWF hyväksyy vain vastuullisesti tuotetun sertifioidun palmuöljyn käytön ja vaatii, että palmuöljyä käyttävät yritykset sitoutuvat siirtymään nopealla aikataululla 100-prosenttiseen vastuullisen sertifioidun palmuöljyn käyttöön. Lisäksi WWF katsoo, että palmuöljyn käytön biopolttoaineena tulee vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna fossiiliseen vaihtoehtoon, ja että palmuöljyn tuotannossa tulee minimoida epäsuorat vaikutukset ruoan tuotantoon ja metsäkatoon. WWF kehottaa yhtiöitä ja valtioita varovaisuusperiaatteen noudattamiseen palmuöljyn bioenergiatuotannossa, kunnes bioenergiakäytön vastuullisuuden takaamisen edellyttämät menetelmät on kehitetty ja otettu käyttöön.

Lisätietoja:
WWF Suomi, metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa, 050 542 7017, etunimi.sukunimi@wwf.fi

Lisätietoa toimittajille:

 • Vaikka palmuöljy on geenimuunteluvapaata ja sillä on muita öljykasveja suurempi satoisuus, sen viljelyn leviämisestä seuraa kielteisiä vaikutuksia ympäristölle, erityisesti trooppisille metsille Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa.
 • Öljypalmuplantaasien perustamisesta on usein seurannut vakavia sosiaalisia ja ympäristöhaittoja, kun plantaasit on perustettu raivaamalla arvokkaita uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Kontrolloimattomasta tulen käytöstä on aiheutunut laajoja savusumuja ja paikallisyhteisöjen oikeuksia on poljettu.
 • WWF katsoo, että palmuöljyn bioenergiakäyttö voi olla hyväksyttävissä, kun käytetty palmuöljy on RSPO-sertifioitua, sen käytöllä saavutetaan huomattavia kasvihuonekaasuvähennyksiä fossiiliseen vaihtoehtoon verrattuna sen koko elinkaaren aikana, ja kun bioenergiakäyttö ei johda kielteisiin epäsuoriin vaikutuksiin, kuten epäsuoriin maankäytön muutoksiin. Bioenergiakäytön vastuullisuuden takaamisen edellyttämät menetelmät ovat vielä kehitteillä.
 • EU vaatii biopolttoainetuottajilta vuodesta 2009 lähtien kestävyyskriteerien noudattamista tai tuottajien polttoaineita ei tulla hyväksymään EU-jäsenmaiden sopimaan 10 prosentin liikenteen uusiutuvan energian kiintiöön. Vastuullisen sertifioidun palmuöljyn standardi (RSPO) täyttää EU:n ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden kriteerit ja sitä voidaan käyttää osoituksena lain täyttämisestä.
 • Biopolttoaineet eivät ole tehokkain liikenteen päästövähennysväline. Liikenteen päästöjä tulee vähentää ensisijaisesti panostamalla joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämiseen, alentamalla nopeusrajoituksia, ottamalla käyttöön ruuhkamaksut suurimmissa kaupungeissa ja kehittämällä entistä vähäpäästöisempiä autoja, kuten sähköautoja.
 • RSPO-sertifiointi on yksi WWF:n työkaluista vastuulliseen palmuöljyn tuotantoon ja hankintaan siirryttäessä. Sen lisäksi, että WWF valvoo tiukkojen kriteerien sisällyttämistä RSPO-standardiin, WWF:
  - kehittää parempia viljelymenetelmiä, joiden avulla tuotannon kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia voidaan vähentää.
  - tunnistaa ja kartoittaa alueita, jotka tulee jättää viljelyn ulkopuolelle tai suojella niillä olevien sosiaalisten tai ympäristöarvojen vuoksi kannustaen samalla viljelyyn joutomailla.
  - tukee kasvihuonekaasulaskentajärjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa bioenergiasektorilla, jotta varmistetaan saavutetaanko palmuöljypolttoaineilla riittäviä päästövähennyksiä fossiilisiin vaihtoehtoihin verrattuna.
  - kehottaa ottamaan käyttöön läpinäkyvät maankäytön suunnitteluprosessit, jotta metsien, viljelymaan, plantaasien, asutuksen ja muiden maankäytön muotojen välillä saavutettaisiin ihanteellinen suhde.
  - edistää vastuullista hankinta- ja investointipolitiikkaa.
 • Viime vuosien palmuöljykuumeella on ollut laajoja taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia - sekä kielteisiä että myönteisiä. Yksikään yksittäinen toimija ei kykene yksin hahmottamaan buumin kaikkia vaikutuksia. WWF uskoo, että avoin sidosryhmäyhteistyö, jossa eri näkökulmat ovat edustettuina, on paras keino edistää ja kehittää laajasti hyväksyttäviä ja käytettyjä vastuullisen palmuöljytuotannon ohjeita. RSPO-kriteereitä ovat olleet kehittämässä alan eri toimijat kuten viljelijät, jalostajat, jälleenmyyjät, rahoittajat ja kansalaisjärjestöt. Kattavan sidosryhmäyhteistyön vuoksi kriteerit ovatkin laajasti hyväksytyt.
 • WWF vaati marraskuussa 2008 RSPO:a tiukentamaan kriteeristöään uskottavuuden takaamiseksi. WWF:n ja Oxfamin vaatimukset hyväksyttiin ja nyt uusien plantaasien perustamismääräyksiä ollaan tiukentamassa, palmuöljytuottajille ja -käyttäjille tulee velvollisuus ilmoittaa tiedot käsittelemistään palmuöljy- ja vastuullisen palmuöljyn määristä. Lisäksi työryhmä kehittää parhaillaan kasvihuonekaasu-kriteeristöä joka yhä tiukentaa ja jolla taataan että palmuöljyteollisuus ei voi jatkaa hakkuista, tulenkäytöstä, soiden ojituksesta tai jalostuksesta johtuvaa ilmastonmuutoksen kiihdyttämistä.
 • Neste Oil sitoutui sataprosenttiseen vastuullisen palmuöljyn hankintaan vuoteen 2012 mennessä YLEn Ykkösen Aamu-TV:ssä 27.11.2007.