Stora Enso

Pääyhteistyökumppani

Edistämme yhteistyössä Stora Enson Suomen puunhankinnan kanssa vapaaehtoista metsien suojelua, metsätalouden kestävyyttä sekä vesiensuojelua Suomessa. Yhteistyötä toteutetaan erilaisin viestinnällisin ja koulutuksellisin toimenpitein. Toimimme myös yhteistyössä pienvesien elinympäristöjen ennallistamiseksi tavoitteena parantaa uhanalaisten kalojen ja muiden virtavesilajien tilaa Suomessa. Yhteistyöhankkeiden myötä Stora Enso on yksi WWF Suomen pääyhteistyökumppaneista.

Talousmetsien luonnonhoitoon liittyvien yhteistyötoimenpiteiden tavoitteena on talousmetsien luontoarvojen turvaaminen. Yhteistyötä toteutetaan lisäämällä tietoa ja osaamista Stora Enson keskeisissä sidosryhmissä, jotka tekevät konkreettisia toimia ja valintoja metsissä.

Metsien vapaaehtoisen suojelun edistämiseen liittyvien toimenpiteiden tavoitteena on vapaaehtoisesti suojeltujen hehtaarien lisääminen. Yhteistyön toimenpiteenä edistetään METSO-ohjelmaa ja sen hyödyntämistä.

Pienvesien elinympäristöjen ennallistamiseen tähtäävää työtä toteutetaan Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä, joka käynnistettiin vuonna 2022. Tämän kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on kunnostaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevia pienvesistöjä, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille. Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä on mukana myös Tornator.

Metsäpurojen puolesta -yhteistyö on osa WWF:n laajempaa ja pitkäjänteistä virtavesiympäristöjen tilaa parantavaa työtä, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä saavuttaa pien- ja virtavesien hyvä ekologinen tila Suomessa.

Stora Enso on osana kansainvälisen WWF:n metsätyön Forests Forward -ohjelmaa. Yhteistyöohjelman avulla muun muassa vähennetään metsäkatoa, ennallistetaan ekosysteemejä ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta. Sen tavoitteena on sitouttaa yrityksiä ja sijoittajia huomioimaan luontoarvoja metsänhoidossa ja puukaupassa. Lisätietoa Forest Forward -ohjelmasta

WWF Suomi ja Stora Enso ovat aloittaneet yhteistyön vuonna 1999.

Lisätietoa Stora Enson FSC-ryhmäsertifioinnista

Lisätietoa Metsäpurojen puolesta -yhteistyöstä:
WWF, Stora Enso ja Tornator yhteistyöhön metsäpurojen puolesta – yhteisillä kunnostustalkoilla autetaan virtavesiä
WWF:n Stor Enson ja Tornatorin virtavesiyhteistyö käynnistyi kunnostustalkoilla Puumalan Peukalojoella
Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä kunnostettiin satoja metrejä virtavesiä vuonna 2022

Uskomme, että kaikki, mikä tänään val­mis­te­taan uusiu­tu­mat­to­mis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta, voidaan huomenna valmistaa puusta. Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jien keskuudessa huomioiden siinä työssä sekä ta­lou­del­li­nen, sosiaalinen että ym­pä­ris­tö­vas­tuu.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Uskomme, että kaikki, mikä tänään val­mis­te­taan uusiu­tu­mat­to­mis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta, voidaan huomenna valmistaa puusta. Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jien keskuudessa huomioiden siinä työssä sekä ta­lou­del­li­nen, sosiaalinen että ym­pä­ris­tö­vas­tuu.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Stora Enso on pakkaus, biomateriaali, puutuote ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä.