Vuosiraportin 2023 tuloksissa näkyvät työelämän uudet suunnat

Kristiina Kalsta

Konsepti- ja asiakkuuspäällikkö, Green Office

Vuoden 2023 Green Office verkoston –vuosiraportoinnin tuloksissa näkyy, että etätyöskentely on vakiintunut käytäntö ja työperäinen liikkuminen on lisääntynyt. Organisaatioiden kulutustavoissa kiinnitetään huomiota kulutuksen vastuullisuuteen. Nostimme neljä kiinnostavaa havaintoa verkostomme kulutuksesta ja päästöistä vuodelta 2022.

Tiesitkö, että WWF Green Office -ympäristöjärjestelmässä seurataan vuosittaisella raportoinnilla verkoston ympäristötyön tuloksia? Kokosimme tänäkin vuonna verkoston vuosiraportoinnin tulokset yhteen, jotta WWF Green Office -työpaikat saavat hyödyllistä vertailutietoa oman vastuullisuustyön kehittämiseen. Vuosiraportoinnin tulokset pohjautuvat WWF Green Office:n Ilmastolaskurin ja WWF Green Office:n Kulutustapamittarin tietoihin.  

Ilmastolaskuri on työkalu, jolla yritykset ja organisaatiot voivat laskea työpaikkansa aiheuttamat hiilidioksidipäästöt eli hiilijalanjäljen. Kulutustapamittari puolestaan on kyselypohjainen työkalu, jonka avulla kartoitetaan henkilöstön toimintatapojen ympäristövaikutuksia. 

Neljä havaintoa vuoden 2022 kulutuksesta ja päästöistä: 

1. Energiankulutus aiheuttaa eniten toimistojen päästöjä 

Koko Green Office -verkoston raportoimat yhteenlasketut työn tekemisestä aiheutuvat päästöt olivat vuoden 2022 aikana 50 570 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (tCO2 ekv.), mikä vastaa yli 6 300:n keskivertosuomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä (Sitra, 2019). Raportoidut päästöt jakautuivat neljään eri teemaan: energiaan, liikkumiseen, hankintoihin ja jätteisiin.  

Kuten alla olevassa kuvassa näkyy, valtaosa vuoden 2022 raportoiduista päästöistä (41 %) syntyi toimistojen energiankäytöstä, joka kattaa sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen kulutuksen aiheuttamat päästöt. Toiseksi eniten päästöjä syntyi liikkumisesta (32 %), jossa valtaosa raportoiduista päästöistä koostui työasiointimatkojen liikkumisesta. Hankinnat vastasivat kolmanneksi suurinta osuutta päästöistä 23 prosentilla. Pienin osuus raportoiduista päästöistä syntyi toimipisteiden jätteistä (3 %). 

Infograafi WWF Green Office -verkoston päästöjen jakaututumisesta vuosina 2021-2022

2. Lähes kolme neljästä Green Office -toimipisteestä ostaa vihreää sähköä 

Ilmastolaskurissa energiankulutus koostuu käyttäjäsähköstä ja kiinteistöenergiasta. Käyttäjäsähköllä tarkoitetaan organisaation itse hankkimaa sähköä, joka yleensä koostuu ostosähköstä. Kiinteistöenergia pitää sisällään kiinteistösähkön, esimerkiksi kiinteistön valaistuksiin ja muihin yleisiin tiloihin liittyvän sähkönkulutuksen sekä kaukolämmityksen ja kaukojäähdytyksen kulutuksen. Alla olevassa kuvassa on esitetty, miten energiankulutus ja päästöt jakautuivat käyttäjäsähkön ja kiinteistöenergian välillä vuoden 2022 tuloksissa. 

Green Office -toimistoilla on usein hyvät edellytykset itse päättää ostosähkönsä alkuperä, kun taas esimerkiksi kiinteistösähkön osalta päätöksen tekee tavanomaisesti kiinteistönomistaja. Green Office kannustaa kuitenkin verkoston organisaatioita nostamaan aktiivisesti toimitilojen ympäristöasioita myös kiinteistönomistajan tietoon ja näin vaikuttamaan laajemmin. 

Infograafi WWF Green Office -verkoston energiankulutuksen ja päästöjen jakautumisesta

3. Työasiointimatkat ovat lisääntyneet 

Ilmastolaskurilla mitataan lähinnä liikkumista työasiointimatkoilla, joihin tämä osa raportoinnista myös keskittyy. Työasiointimatkoilla tarkoitetaan työajalla tapahtuvaa liikkumista esimerkiksi erilaisiin kokouksiin ja tapaamisiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Raportin alussa esitetystä kuvasta voi nähdä, miten liikkumisen päästöjen osuus kokonaispäästöistä on kasvanut verrattuna vuoteen 2021. Päästöjen lisäksi kasvua on myös liikenteen henkilöliikennekilometreissä, jotka ovat kasvaneet jokaisen liikkumismuodon osalta vuosien 2021 ja 2022 välillä. Koko verkoston tasolla raportoidu henkilöliikennekilometrit ovat lähes kolminkertaistuneet vuonna 2022 verrattuna edelliseen vuoteen.

4. Yli puolet työntekijöistä suosii kasviperäistä lounasta 

Keväällä 2023 Kulutustapamittarin vastaajamäärä oli huomattavasti suurempi kuin aikaisempina vuosina ja se heijastelee nyt entistä paremmin koko väestön keskiarvoja. Vuoden 2023 tuloksista voidaan nähdä, että vastanneista 25 prosenttia kertoi syövänsä lounaaksi aina tai lähes aina kasvisruokaa, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna (kuva 13). Aina lounaalla kasvisruokaa syövien osuus on pysynyt samalla tasolla, kymmenen prosentin tuntumassa, vuodesta 2019 lähtien. Kasvisruokaa päätyy kuitenkin useimpien työntekijöiden lounaslautasalle, sillä harvoin tai ei koskaan kasvisruokaa sanoo lounaaksi syövänsä vain 12 %.

WWF Green Officen vuosiraportista 2023 voit lukea laajemmin verkoston päästöistä ja kulutuksesta. 

Onko WWF Green Office sinulle jo tuttu?

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmää hyödyntävät eri alojen asiantuntijayritykset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, ministeriöt ja virastot, myyntitoimistot, järjestöt sekä muut toimijat. Vuosiraportoinnin tulokset on kerätty kevään 2023 aikana.

Vuosiraportoinnin tulokset on kerätty kevään 2023 aikana. Suomen Green Office -verkostossa oli kesällä 2023 mukana yhteensä 193 yritystä ja organisaatiota, 434 toimipaikkaa ja 56 076 henkilöä. Organisaatiot, joille on myönnetty WWF Green Office -merkki 31.12.2022 mennessä, ovat olleet raportointivelvollisia. Lukuihin on laskettu lisäksi mukaan organisaatiot, jotka eivät ole raportointivelvollisia, sillä myös nämä organisaatiot voivat raportoida kulutuslukuja Ilmastolaskuriin sekä vastata Kulutustapamittariin.