Energiaviisaat organisaatiot suosivat vihreää sähköä ja vähentävät kulutusta

Mitä tarkoittaa energiaviisaus, ja mitä hyötyä vihreään sähköön siirtymisestä on yrityksille? Selvitimme, miten fiksut organisaatiot pienentävät sähkönkulutuksesta aiheutuneita päästöjään.

Syksyn 2019 WWF Green Office -raportin mukaan verkostoon kuuluvat suomalaisorganisaatiot vähensivät kasvihuonepäästöjään vuonna 2018 yhteensä peräti 10 275 tonnin verran.

Raportista selviää, miten valtavia vaikutuksia saadaan, kun yritykset ja organisaatiot siirtyvät vihreään sähköön ja kiinnittävät huomiota sähkönkulutuksen vähentämiseen. WWF:n energiatehokkuusasiantuntija Elisabeth Anetjärvi ja eläkevakuutusyhtiö Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen kertovat nyt, mitä energiaviisaus käytännössä tarkoittaa – ja millaisia hyötyjä siitä on.

Raportin tilastoineen voit ladata tästä:

Vihreä sähkö pienentää organisaation päästökuormaa nopeasti

Sähkönkulutuksesta aiheutuneet päästöt laskivat Green Office -verkoston yrityksissä mahtavat 8 259 tonnia. Määrä vastaa noin 59 miljoonaa henkilöautolla ajettua kilometriä – säästö on siis todella merkittävä. Yhä useampi yritys valitsee energianlähteekseen vihreän, eli uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun, sähkön.  Tämä valinta onkin suurin yksittäinen syy siihen, että päästöjä onnistuttiin vähentämään näin paljon.

Vihreä sähkö on laskennallisesti päästötöntä. Jos yritys siirtyy ostamaan vihreää sähköä, pienenee sen päästökuorma nopeasti. Vihreään sähköön siirtyminen on helppo tapa lisätä ympäristövastuullisuutta. Kannattaa myös muistaa, että kaikki sähköön liittyvät tehostamistavat ja ympäristöystävällisemmät valinnat ovat merkittäviä tekoja ympäristön hyväksi.

Energian säästö lähtee perusasioista

Green Office -verkostoon kuuluvat suomalaisorganisaatiot onnistuivat myös säästämään sähköä. Suurimmat pudotukset sähkön käyttömäärissä nähtiin teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä kuljetus- ja varastointialan organisaatioissa. Näillä toimialoilla sähkönkulutusta vähennettiin 28 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

“Energiaintensiivisillä aloilla sähkön ja lämmön säästämisestä syntyvät kustannussäästöt ovat luonnollisesti isompia. Oman kokemukseni perusteella kuitenkin kaikkien alojen yrityksillä on parannettavaa energiankäytön tehostamisessa. Tehokkaimmat tavat riippuvat yrityksen toiminnan luonteesta ja energiankäytön nykytilanteesta”, kommentoi WWF:n energiatehokkuusasiantuntija Elisabeth Anetjärvi

“Energiankäyttöä voi optimoida monella tavalla. Tähän saa hyvää neuvontaa esimerkiksi juuri Green Officen kautta. Talotekniikka ja kiinteistöautomaatio auttavat säästämään energiaa, jos vain säädöt on tehty oikein ja kiinteistön huoltajat ja käyttäjät osaavat käyttää järjestelmiä tarkoituksenmukaisesti. Energiankäytön jatkuva seuranta ja analysointi auttavat löytämään mahdolliset poikkeamat nopeasti – nämä ovatkin sellaisia perusasioita, jotka kaikissa kiinteistöissä tulisi ottaa huomioon.”

Kiinteistön käyttäjät avainasemassa

Yritykset ovat useimmiten vuokralaisia toimitiloissaan. Miten energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa silloin, kun investoinnit eivät ole omissa käsissä?

“Vaikka kiinteistön omistaja tekee päätökset investoinneista, voi vuokralainen aina olla aktiivinen, pitää yhteyttä kiinteistön omistajaan ja vaikuttaa suunnitelmiin”, Anetjärvi huomauttaa.

“Kiinteistön käyttäjiä täytyy opastaa kiinteistöautomaation ja talotekniikan järjestelmien käytössä niin, että niiden säätömahdollisuuksista on hyötyä. Joskus nimittäin käy niin, että kiinteistön olosuhteiden ohjaus on suunniteltu toimimaan energiatehokkaasti, mutta informaatio ja koulutus jäävät puolitiehen eivätkä järjestelmät toimikaan kuten on tarkoitettu, tai esimerkiksi järjestelmien käyntiajat eivät vastaakaan aikaa, jolloin talossa oikeasti työskennellään. Pahimmassa tapauksessa uusikin kiinteistö saattaa kuluttaa energiaa huomattavasti suunniteltua enemmän vain siksi, että kiinteistöä käytetään väärin.”

Toinen kiinteistön energian käyttöön vaikuttava, tärkeä tekijä on kiinteistön huolto. Järjestelmistä saatavaa tietoa täytyy seurata ja poikkeaviin tilanteisiin reagoida oikein, jotta suunniteltu energiansäästö toteutuu. Siksi huoltoyhtiön koulutus ja informointi on tärkeää.

Suunnitelmallisuus auttaa investointien hallinnassa

“Suunnitelmallinen kiinteistönpito on tärkeää myös energiatehokkuuden kannalta. Kiinteistön kunto on hyvä selvittää esimerkiksi teettämällä kuntoarvio tai vastaava selvitys, joka päivitetään säännöllisesti, esimerkiksi 5-10 vuoden välein​. Samalla tehdään pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma eli PTS, jossa tulevat kehityshankkeet ja niiden taloudelliset vaikutukset asetetaan aikajanalle“, kuvaa Elisabeth Anetjärvi.

“Kuntoarvion ja PTS:n yhteydessä kannattaa tehdä energiakatselmus, jossa perehdytään nimenomaan kiinteistön energiatehokkuuteen. Energiatehokkuustoimenpiteet kannattaa aina suunnitella ja toteuttaa rinnakkain kiinteistön muun kehittämisen kanssa.”

Silloin, kun kiinteistön kehitysinvestoinnit suunnitellaan ja toteutetaan yhteydessä toisiinsa, on vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseen olemassa todella runsaasti. Aurinkosähköjärjestelmät kuten aurinkopaneelit, erilaiset lämpöpumppujärjestelmät, lämmöntalteenottojärjestelmät, valaistuksen uusiminen ledeiksi, vedensäästöratkaisut, ilmanvaihtokoneiden uusinnat ja talotekniikan tarpeenmukaiset ohjaukset tehostavat kiinteistön energiankäyttöä valtavasti.

“Energiatehokkuus kannattaa aina ottaa huomioon, kun rakennuksen käyttöä mietitään tai suunnitellaan tulevia korjauskohteita”, Elisabeth Anetjärvi muistuttaa.

Case Työeläkeyhtiö Varma: energiaviisaus osana vastuullista sijoitusportfoliota

Työeläkeyhtiö Varma omistaa kymmeniä toimitilakiinteistöjä ympäri Suomen. Kiinteistöt ovat yhtiölle merkittävä sijoituskohde, minkä lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuus on tärkeä osa Varman sijoitusten ilmastovastuullisuutta.

“Alun alkaen energiatehokkuus nousi agendallemme nimenomaan kustannusten näkökulmasta. Samalla, kun sijoitustemme vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat nousseet yhä tärkeämpään rooliin yhtiön strategiassa, on toimenpiteiden painotus siirtynyt yhä enemmän kiinteistöjen hiilijalanjäljen merkittävään pienentämiseen”, kertoo Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen

“Vastuullisuus on olennainen osa liiketoimintaamme. Kiinteistötoiminnassa ympäristövastuu konkretisoituu.”

Ym­pä­ris­tö­hyö­ty­jen lisäksi meille on tärkeää, että nämä hankkeet ovat ta­lou­del­li­ses­ti kestäviä. Näissä au­rin­ko­voi­ma­la­hank­keis­sa in­ves­toin­nin ta­kai­sin­mak­suai­ka tulee olemaan reilut kymmenen vuotta – se on kiin­teis­tö­kon­teks­tis­sa järkevä aika.

Toni Pekonen
toimitilajohtaja, Varma

Ym­pä­ris­tö­hyö­ty­jen lisäksi meille on tärkeää, että nämä hankkeet ovat ta­lou­del­li­ses­ti kestäviä. Näissä au­rin­ko­voi­ma­la­hank­keis­sa in­ves­toin­nin ta­kai­sin­mak­suai­ka tulee olemaan reilut kymmenen vuotta – se on kiin­teis­tö­kon­teks­tis­sa järkevä aika.

Toni Pekonen
toimitilajohtaja, Varma

Vihreää sähköä auringosta

Varman Salmisaaressa sijaitseva pääkonttori on toiminut eräänlaisena testilaboratoriona toimitilojen hiilijalanjäljen pienentämisessä. Energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota kiinteistön päivittäisessä käytössä ja osa energiasta tuotetaan aurinkovoimalla.

“Aurinkovoimalan osalta meillä oli tuolloin viisi kohdetta, joissa aurinkoenergian käyttöönotto huomattiin teettämiemme selvitysten mukaan viisaaksi. Kilpailutimme toimijat ja valittujen kanssa itse asennustyö kävi lopulta aika nopeasti. Toki käyttöönotto vaati jonkin verran sähkötöitä, mutta suurempia rakenteellisia toimenpiteitä ei rakennuksiin tarvinnut tehdä”, kuvailee Pekonen.

“Ympäristöhyötyjen lisäksi meille on tärkeää, että nämä hankkeet ovat taloudellisesti kestäviä. Näissä aurinkovoimalahankkeissa investoinnin takaisinmaksuaika tulee olemaan reilut kymmenen vuotta – se on kiinteistökontekstissa järkevä aika.”

Energiatehokkuus osana kiinteistöjen arkikäyttöä

Kun kiinteistöjä on paljon, on niiden päivittäisessä käytössä tapahtuvalla energiansäästöllä suuri merkitys kokonaisuuden energiatehokkuuteen.

“Esimerkiksi ilmanvaihdon oikealla toimivuudella  on suhteellisen helppo vaikuttaa kiinteistön energiansäästöön. Meillä on kiinnitetty huomiota ilmanvaihdon käyntiaikoihin siten, etteivät koneet ole turhan voimakkaasti toiminnassa silloin, kun tarve on pienempi.  Autohallien tuloilman lämpötilaa on laskettu. Ilmanvaihdon säätöjä on ylipäänsä optimoitu, näin olemme saaneet sähkönkulutusta pienennettyä”, kuvaa Pekonen.

“Autohallissa on nyt led-valaistus, siitä tulee merkittäviä säästöjä. Valot toimivat liiketunnistimilla, joten ne ovat päällä ainoastaan silloin, kun niitä tarvitaan.”

Myös työtiloilla ja henkilöstöllä on oma vaikutuksensa toimistokiinteistöjen energiankäyttöön.

“Varmalaisten energiankäyttöön vaikuttaa osaltaan käytössä olevien tilojen tiivistäminen. Olemme myös aktiivisesti viestineet henkilöstön kanssa esimerkiksi näyttöjen ja muiden laitteiden asetuksien tarkistamisesta, etteivät laitteet jää päivän päätteeksi suotta päälle. Toimiston valaistus toimii liiketunnistimin, eli valoista ei työntekijöiden tarvitse huolehtia.”

Vastuullisuus ja energiatehokkuus vahvistavat liiketoimintaa

Vastuullisuuskysymykset ja ympäristötietoisuus ovat nousseet viime vuosina yritysten agendalle yhä laajemmin – ja hyvä niin. Toni Pekonen muistuttaakin, että kiinteistöalalla on aito mahdollisuus vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin.

“Monella yrityksellä vastuullisuusraportointi tuo energiankulutuksen näkyväksi, ja sitä kautta se alkaa kiinnostaa laajemminkin. Ympäristötietoisuus on kautta linjan alalla noussut ja tehtyjä toimenpiteitä halutaan myös tehdä näkyviksi asiakkaille ja muille sidosryhmille.”

“Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää konkreettisia toimia ja kiinteistöalalla niitä todellakin voidaan tehdä. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän tilanteeseen, niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin kautta ja voimme saavuttaa toimenpiteillä paljon.”

“Merkityksellisten muutosten tekeminen ei aina vaadi suuria investointeja. Maapallon hyödyn lisäksi nämä ratkaisut ovat järkeviä myös sijoitusten kannalta.”