Ympäristöjohtamisella terveempää luontoa ja menestyksekkäämpää liiketoimintaa – katso, miten johdat työpaikan ympäristötyötä

Eveliina Kuvaja

Konseptipäällikkö, Green Office

Ilmastonmuutos, luonnon köyhtyminen ja niiden torjumiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat voimakkaasti liiketoimintaan. Yritysten ja organisaatioiden tuleekin yhä paremmin ymmärtää luonnonympäristön muutoksia. Myös asiakkaat ja muut sidosryhmät vaativat yhä vastuullisempaa asennetta ympäristöasioita kohtaan. Mitä on ympäristöjohtaminen, ja miten se auttaa yrityksiä ja organisaatioita menestymään tulevaisuudessa?

Ympäristöjohtaminen huomioi ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassa

Ympäristöjohtaminen pyrkii huomioimaan ympäristöasiat kaikkialla yrityksen tai organisaation toiminnassa. Se voi rajata toimintaa jonkin verran esimerkiksi, kun noudatetaan tiettyjä rajoituksia ja määräyksiä, mutta se avaa myös runsaasti uusia mahdollisuuksia.

Toimistotyössä ympäristöjohtaminen tarkoittaa ympäristöasioiden huomioimista arkisessa työssä. Toimistoissa se sisältää usein esimerkiksi energian- ja vedenkulutuksen seuraamista ja vähentämistä, jätteiden lajittelua ja kierrättämistä, hankintojen ympäristövaikutusten huomioimista, liikkumisen päästöjen vähentämistä sekä kasvisruokailun lisäämistä. Lisäksi tärkeä ympäristöjohtamisen osa on sitouttaa ja osallistaa koko henkilöstö organisaation ympäristötyöhön.

Ympäristötyöllä organisaatio voi tehdä osansa luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Järkevä kulutus auttaa säilyttämään luonnonvarojen saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Miksi ympäristöjohtamista tarvitaan?

Ympäristön hyvinvoinnin paranemisen lisäksi ympäristöjohtamisesta on organisaatiolle itselleen monia hyötyjä.

Niistä yksi tärkeimmistä on parempi riskienhallinta. Ympäristöjohtamisen avulla organisaatio voi ymmärtää paremmin toimintaympäristöään ja varautua sen muutoksiin sekä haasteisiin, joita muutokset voivat organisaatiolle aiheuttaa. Tästä hyvä esimerkki on ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen vaikutusten hillitseminen: toimija, joka on varautunut ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja on sopeuttanut liiketoimintaansa sen mukaisesti, menestyy tulevaisuudessa todennäköisesti paremmin kuin kilpailija, joka ei ole ollenkaan varautunut.

Ympäristöjohtaminen auttaa kuluttamaan luonnonvaroja säästeliäämmin, mikä vaikuttaa positiivisesti taloudelliseen tulokseen: kun luonnonvaroja ei käytetä tuhlaillen, säästetään rahaa ja muita resursseja.

Myös erilaiset sidosryhmät odottavat yhä enemmän ympäristöasioiden hallintaa ja vastuunkantoa organisaatioilta ja yrityksiltä. Tämä koskee niin ulkoisia kuin sisäisiäkin sidosryhmiä; esimerkiksi asiakkaita, sijoittajia, tulevia työntekijöitä ja henkilöstöä.

Organisaatio pystyy ympäristöjohtamisen avulla vastaamaan paremmin sidosryhmien odotuksiin sekä parantamaan ja ylläpitämään mainettaan. Tutkimukset esimerkiksi kertovat, että työpaikkailmoitukset, joihin on liitetty tietoa yrityksen vastuullisuudesta, houkuttelevat paremmin työntekijöitä, joilla on samat vastuullisuusarvot.

Ympäristöjohtamisen merkitys yrityksissä ja organisaatioissa kasvaa koko ajan. Jos ympäristöasioita ei oteta huomioon, johtaa se helposti esimerkiksi siihen, että tarjouskilpailuista jäädään ulkopuolelle. Luonnon hyvinvoinnin huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa isoja riskejä ja odottamattomia muutoksia organisaatiolle. Niinkin perustavanlaatuisessa asiassa, kuin hyvän taloudellisen tuloksen ylläpitämisessä, ympäristöjohtaminen on todellakin hyödyllistä, ellei jopa välttämätöntä.

Vastuuhenkilöllä oltava tarpeeksi resursseja ympäristötyöhön

On tärkeää, että ympäristöasioiden johtamiseen ja koordinointiin on nimetty vastuuhenkilö. Hänen kannattaa lähtökohtaisesti olla asemassa, jossa on käytettävissä jonkinlaista päätäntävaltaa. Näin johto saadaan sitoutettua ympäristötyöhön ja ympäristövastuuasiat vietyä organisaatiossa strategiselle tasolle. Tämä helpottaa myös sitä, että koko organisaation henkilöstö saadaan sitoutettua ympäristöasioiden huomioimiseen. Jos organisaatiosta löytyy esimerkiksi vastuullisuusjohtaja, on hän hyvä ja luonteva valinta johtamaan myös ympäristöasioita.

Usein ympäristöjohtamista saatetaan kuitenkin tehdä oman työn ohessa. Tällöinkin johdon sitouttaminen ja ympäristön huomioiminen strategisissa linjauksissa on avainasemassa: näin varmistetaan oman työn ohessa ympäristöjohtamista tekevälle työntekijälle tarpeeksi aikaa ja resursseja myös ympäristöasioiden hoitamiseen.

Vastuuhenkilön tukena ympäristöasioita hoitavassa tiimissä kannattaa olla työntekijöitä organisaation eri osista, jotta ympäristöstä huolehtiminen saadaan huomioitua mahdollisimman laajasti kaikessa organisaation toiminnassa.

Ympäristöjärjestelmä on ympäristöjohtamisen korvaamaton työkalu

Jos organisaatiossasi ei ole aiemmin johdettu ympäristötyötä, ei hätää! On parempi aloittaa nyt kuin ei milloinkaan. Ympäristöjohtamista voi aina lähteä kehittämään siitä lähtökohdasta, jossa organisaatio nyt on.

Paras apu ympäristöjohtamiselle on ympäristöjärjestelmä. Ympäristövastuuasiat koskettavat usein lukuisia eri organisaation osia, joten ympäristöjärjestelmä auttaa jäsentämään kokonaisuutta ja pitämään ympäristöjohtamisen langat käsissä. Ympäristöjärjestelmän avulla on helppoa tehdä systemaattinen suunnitelma, joka auttaa parantamaan organisaation ympäristövastuuta askel kerrallaan. Kaikkea ei siis tarvitse muuttaa kertaheitolla, vaan selkeän, mitattavan suunnitelman ja realistisen aikataulun mukaan.

Ympäristöjärjestelmä tarjoaa myös kullanarvoista apua henkilöstön sitouttamiseen. Usein järjestelmät tarjoavat näkyvän merkin, joka voidaan kiinnittää esimerkiksi toimiston seinille. Jo itse merkki muistuttaa ja sitouttaa henkilöstöä vastuullisiin tekoihin arjessa.

Lisäksi ympäristöohjelmaan voidaan asettaa henkilöstön sitouttamiseen ja heidän ympäristötietoisuutensa lisäämiseen tähtääviä tavoitteita. Tällaisia tavoitteita kannattaa asettaa, sillä yksi ympäristöjohtamisen kulmakivistä on saada henkilöstö vähentämään jokapäiväisestä toiminnastaan syntyviä ympäristövaikutuksia.

Kolmen kohdan muistilista onnistuneeseen ympäristöjohtamiseen

  • Hanki ympäristöjärjestelmä.

    Ympäristöjärjestelmän avulla saat selkeät raamit, aikataulun ja systemaattisuutta ympäristöjohtamiseen.

  • Varmista vastuuhenkilölle tarpeeksi resursseja.

    Jotta ympäristöasioita voitaisiin oikeasti edistää, tulee ympäristöjohtamisen vastuuhenkilöllä olla tarpeeksi resursseja ympäristötyöhön. Lisäksi on hyvä, jos hänellä on päätösvaltaa organisaatiossa tai johto on muuten sitoutunut ympäristötyöhön ja vienyt sen osaksi strategisen tason toimintaa.

  • Sitouta koko henkilöstö.

    Henkilöstön sitouttaminen ympäristötyöhön on ympäristöjohtamisen avainasemassa. Jotta näkyviä tuloksia saadaan aikaan, tulee ympäristöasioiden huomioimisen olla osa jokaisen työntekijän arkipäivää.