Mistä toimiston päästöt syntyvät? Katso viisi tärkeintä ympäristövaikutusten aiheuttajaa työpaikalla

Toimistot eivät ole niin vähäpäästöisiä kuin ehkä ensiksi voisi arvioida. Mistä modernin toimistotyöpaikan ympäristövaikutukset aiheutuvat? Entä mihin ne luonnossa vaikuttavat? Kokosimme tiiviin tietopaketin työpaikkojen ympäristövaikutuksista.

 

Pienentämällä työpaikan ympäristövaikutuksia organisaatio hillitsee ilmastonmuutosta ja suojelee luonnon monimuotoisuutta. 

Luonnon monimuotoisuus kuvaa maapallon lajien ja populaatioiden kirjoa. Luonnossa ja ravintoketjussa jokaisella kasvi- ja eläinlajilla on oma roolinsa. Tärkeiden lajien väheneminen tai katoaminen voi sekoittaa kokonaisen ekosysteemin. Parhaillaan käynnissä on ihmisen toiminnan aiheuttama lajien sukupuuttoaalto, joka uhkaa luonnon lisäksi myös esimerkiksi taloutta, ruoantuotantoa ja ihmisten terveyttä. 

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä tekijöistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vauhdittamisessa. Sen vuoksi monien lajien on sopeuduttava olosuhteisiin, joihin ne eivät ole tottuneet. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n mukaan ilmaston lämpeneminen tulisi rajata 1,5 asteeseen, jotta ilmastonmuutoksen kohtalokkaat seuraukset luonnolle ja ihmisille voitaisiin välttää.

Miten organisaatiot voivat omalta osataan vaikuttaa näiden ikävien kehityskulkujen pysäyttämiseen? Olemme WWF Green Officessa tiivistäneet toimistojen ympäristövaikutuksia aiheuttavat asiat viiteen tärkeimpään teemaanenergiankulutukseen, hankintoihin, kierrätykseen, liikkumiseen sekä ruokaan.

1. Energiankulutuksella usein isoin vaikutus luontoon

Toimiston suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät yleensä energiankulutuksesta. Siitä aiheutuvat päästöt vauhdittavat ilmastonmuutosta ja vaikuttavat näin myös luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. 

Energiankulutusta vähennetään kiinnittämällä huomiota sähkön- ja lämmönkulutukseen sekä toimiston tilojen käyttöön. Esimerkiksi viihtyisät monitoimitilat edistävät tehokasta tilankäyttöä, mikä puolestaan edistää energiatehokkuutta. Tärkeää on myös selvittää energian tuotantotapa ja vaihtaa se tarvittaessa kestävään vaihtoehtoon, kuten tuuli- tai aurinkovoimaanKestävä lämpöenergia on niin sanottua uusiutuvaa kaukolämpöä, joka on tuotettu esimerkiksi jätevedestä talteen otetusta hukkalämmöstä. 

Vaikka energiatehokkuus on merkittävä osa toimiston päästöjen pienentämis, se ei yksinään riitä. Lisäksi on tärkeää, millaisia valintoja organisaation työntekijät tekevät.

2. Lentäminen ja autoilu lisäävät päästöjä

Liikkumisen, erityisesti lentoliikenteen ja yksityisautoilun, ongelma on siitä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, jotka vauhdittavat ilmaston lämpenemistä. Pakokaasuista syntyvät ilmansaasteet vaikuttavat negatiivisesti myös luonnon monimuotoisuuteen, ilmanlaatuun ja ihmisten terveyteen. Viidennes kaikista päästöistämme aiheutuu liikenteestä. 

Organisaatio voi leikata ison osan päästöistään kannustamalla työntekijöitään vähäpäästöisempiin kodin ja työpaikan välisiin matkoihin sekä työasiamatkoihin. Ratkaisuja kestävään liikkumiseen voivat olla esimerkiksi työsuhdepolkupyörät ja vähäpäästöiset työsuhdeautot tai osaksi työnantajan kustantama julkisen liikenteen matkakortti. Organisaatiolle kannattaa luoda myös kestävään liikkumiseen ohjaava matkustusohje. 

Lisäksi etätyön mahdollistaminen vähentää liikennepäästöjä ja tuo joustavuutta työntekijöiden arkeen.

3. Oikeanlainen lajittelu ja kierrätys mahdollistavat kiertotalouden

Kierrättämällä ja tehokkaalla jätteiden lajittelulla osallistutaan jo olemassa olevien materiaalien hyödyntämiseen, mikä vähentää luonnonvarojen ylikulutusta ja mahdollistaa kiertotalouden. Ylikulutuksen vähentäminen puolestaan leikkaa ilmastonmuutokseen vaikuttavia päästöjä. 

Erityisesti huomiota kannattaa kiinnittää toimiston muovipakkausten kierrättämiseen. Muovi on Suomessa melko uusi kerättävä jätejae, ja sen keräämiseen on alettu vihdoin kunnolla ryhtyä. Ympäristöministeriön mukaan muovintuotanto ja muovijätteen poltto aiheuttavat vuosittain maailmanlaajuisesti noin 400 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Kierrättämällä jo olemassa olevaa muovia leikataan näitä päästöjä – muovipakkausten kierrättämiseen kannattaa siis todellakin osallistua myös työpaikoilla. 

Muovinkierrätystä järjestettäessä on hyvä tehdä läheistä yhteistyötä kiinteistön ja siivouksesta vastaavan tahon kanssaOma-aloitteellisuus on uusien jakeiden kierrätyksen järjestämisessä suuri valttikortti – kannattaa siis keskustella, vaatia ja jakaa tietoa. Toimistolla pakkausten lajittelua edistävät hyvät lajitteluohjeet ja fiksusti sijoitetut jäteastiat.

 4. Harkittuja ja vastuullisia hankintoja

Luonnonvarojen ylikulutuksesta syntyy päästöjä, ilmansaasteita ja turhaa jätettä, mikä vaikuttaa negatiivisesti luontoon ja ihmisiin. 

Viisailla hankintapäätöksillä voidaan muuttaa markkinoita kestävämmiksi sekä vähentää jätteen syntymistä ja ylikulutusta. Työpaikan hankinnoissa kannattaa suosia vastuullisia tuotteita, palveluita ja yhteistyökumppaneita. 

Harkitut hankinnat ovat kaiken a ja o. Mitään tavaroita ei pidä ostaa turhaan, ja käytöstä poistettaessa tuotteet tulee mahdollisuuksien mukaan kierrättääOn hyvä jo ostovaiheessa varmistaa, että tuotteet ovat vastuullisesti tuotettuja, pitkäkestoisia, korjattavia ja kierrätettäviä.  

Palveluita hankittaessa olennaista on varmistaa, kuinka toimittaja ottaa ympäristöasiat huomioon palvelussaan. Esimerkiksi digipalveluita ostettaessa on hyvä huomioida, että datakeskusten energiatehokkuudessa voi olla eroja.

5. Kasvisruoalla pienempi hiilijalanjälki

Ruoka muodostaa noin viidesosan ilmastovaikutuksistamme – saman verran kuin liikenne! Ruoan– ja rehuntuotannon tieltä hakataan jatkuvasti metsiä, mikä vähentää hiilinieluja ja vie monilta eläin- ja kasvilajeilta elinympäristön. Myös merien lajisto köyhtyy ylikalastuksen vuoksi. 

Kasvisruoalla on lähes poikkeuksetta pienemmät ympäristövaikutukset kuin eläinperäisillä tuotteilla. Työpaikan tilaisuuksiin, kokouksiin ja kahvihuoneeseen kannattaa siis valita vastuullisia ja kasviperäisiä tuotteita tai kestävästi kalastettua, kotimaista kalaa. 

Myös henkilökunnan omia ruokavalintoja voi kannustaa ympäristöystävällisempään suuntaan herättämällä tietoisuutta. Esimerkiksi erilaisten teemaviikkojen tai -kuukausien, kuten Lihattoman lokakuun, aikana on hyvä tilaisuus nostaa esiin kasvisruokailua ja hyviä kasvisvaihtoehtoja tarjoavia lounasravintoloita.

Myös ikivanha sääntö pätee ruoan ympäristövaikutusten suhteen: syö lautanen tyhjäksi! Kun hävikki minimoidaan, ei ruokaa ole tuotettu turhaan. Esimerkiksi tapahtumien ja kokousten tarjoilujen määrä kannattaa pyrkiä arvioimaan mahdollisimman oikeinmutta joskus se voi toki olla hankalaa. Ylijääneet kokouseväät voikin antaa osallistujille mukaan välipalaksi.

Sitouttamalla johto ja työntekijät saadaan aikaan aitoja ympäristötekoja

Jotta yllä käsiteltyihin teemoihin voidaan työpaikalla vaikuttaa, pitää henkilöstön ja johdon välittää ympäristöasioista. Avainasemassa ovat siis tietoisuuden herättäminen, viestintä ja sitouttaminen sekä ympäristötyön resursointiTukea ympäristötyön jäsentämiseen, päästöjen mittaamiseen ja työkavereiden sitouttamiseen saa esimerkiksi ottamalla työpaikalle käyttöön ympäristöjärjestelmän.

 

Kirjoittaja: Anni Taskinen