Ympäristöjärjestelmä työpaikallesi

Kokosimme perusasioita sertifioiduista ympäristöjärjestelmistä. Sivustoon tutustuttuasi olet paremmin perillä ympäristöjärjestelmän rakentamisesta, resurssoinnista, terminologiasta sekä ennen kaikkea sen tarjoamista hyödyistä.

1

Mikä on ympäristöjärjestelmä?

Ympäristöjärjestelmä on johtamisjärjestelmä, jonka avulla johdat ja kehität organisaatiosi ympäristötyötä. Sen tavoitteena on minimoida organisaatiosi ympäristövaikutuksia sekä lisätä toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Ympäristöjärjestelmä helpottaa organisaatiosi ympäristövastuuvelvoitteen täyttämistä ja todentamista. Sen avulla rutistat ympäristövaikutukset, kuten kasvihuonekaasupäästöt, minimiin sekä lisäät organisaatiosi toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Muita ympäristöjärjestelmän hyötyjä organisaatiollesi:

  • Kustannustehokkuus
  • Kilpailukyvyn parantaminen
  • Korkea asiakastyytyväisyys
  • Vastuullinen työnantajakuva
  • Riskienhallinta
2

Mitä hyötyä ympäristösertifikaatista on organisaatiolleni?

Pienempiä päästöjä ja kestävämpää kulutusta ympäristöjärjestelmän avulla

Ympäristöjärjestelmässä päämääränä on pienentää päästöt minimiin ja kuluttaa luonnonvaroja vastuullisesti. Järjestelmämalli ohjaa tavoitteellisuuteen ja mittaamiseen, mikä vie kohti vaikuttavia tuloksia. Oikein valitut mittarit luovat selkeän kuvan siitä, mihin suuntaan ollaan menossa ja toimivatko valitut toimenpiteet.

Valmis malli organisaation ympäristötyölle

Ympäristöjärjestelmämalli on suunniteltu auttamaan organisaatioita johtamaan ja koordinoimaan ympäristöasioita. Valmiin mallin avulla kokonaisuus on helppo hahmottaa, eikä yksikään tärkeä ympäristötyön osa-alue pääse unohtumaan. Mallin avulla säästät omaa ja työntekijöidesi aikaa turhalta pähkäilyltä.

Ympäristöjärjestelmä minimoi liiketoiminnan ympäristöriskit ja auttaa tunnistamaan kehityskohteet

Ympäristöriskien tunnistaminen on olennainen osa vastuullisen yrityksen liiketoimintaa. Esimerkiksi liiketoiminnan nykytilan arvioinnilla, säännöllisellä analysoinnilla ja lainsäädäntöä seuraamalla pystyt hallitsemaan yrityksesi ympäristöriskejä. Ympäristöjärjestelmä luo puitteet toimintatapojen johdonmukaiseen ympäristöriskien hallintaan.

Toisaalta samoista analyyseistä ja arvioinneista voidaan myös löytää säästökohteita esimerkiksi energiatehokkuuteen tai jätehuoltoon liittyen tai vaikka prosessin tehokkuuden näkökulmasta.

Ympäristösertifioidulla toimijalla on vahva brändi

Ympäristösertifikaattia voi ja kannattaa hyödyntää viestinnässä sekä markkinoinnissa. Sertifikaatti osoittaa asiakkaille, sidosryhmille, työntekijöille ja työnhakijoille, että kauniista puheista on siirrytty todellisiin tekoihin.

Kun toimipaikka sertifioidaan, tulee ympäristöjärjestelmästä uskottava myös ulkopuolisten silmissä. Ympäristösertifikaatin saadakseen toimipaikka pitää auditoida. Tämä tarkoittaa, että ulkopuolinen auditoija käy tarkastamassa ympäristöjärjestelmän, antaa kehitysehdotuksia ja myöntää sertifikaatin.

Työyhteisö sitoutuu ympäristötekoihin

Vaikka jokainen työyhteisön jäsen päättää itse työmatkoistaan tai siitä lajitteleeko oikein, lopulta työnantajalla on suurin rooli siinä, kuinka laajasti työpaikalla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön. Löytyvätkö esimerkiksi eri jätteiden keräysastiat keittiöstä tai tuetaanko kestävää liikkumista?

Sisäisellä viestinnällä lisätään henkilöstön tietoisuutta työpaikan ympäristövastuusta ja samalla heidät innostetaan toimimaan ympäristön hyväksi. Työpaikalle voidaan myös rakentaa vaikuttamiskanava, jonka kautta henkilöstö pääsee mukaan suunnittelemaan muutoksia.

3

Kuinka ympäristöjärjestelmä rakennetaan?

Ympäristöjärjestelmä rakentaminen tehdään vaiheittain. Heti alussa tulee varmistaa, että työlle on varattu tarpeeksi resursseja, jotta ympäristötyö kantaa hedelmää. Organisaatiosta kannattaa nimetä henkilö, joka johtaa ympäristötyötä ja vastaa kokonaisuudesta.

Tämän jälkeen arvioidaan nykytila, jotta tiedetään, mitä pitää lähteä parantamaan. Lähtötilanneanalyysin pohjalta luodaan vuosittainen ympäristöohjelma tavoitteineen, mittareineen ja toimenpiteineen. Näitä kaikkia arvioidaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin.

Ympäristöjärjestelmän rakentamiseen on olemassa erilaisia valmiita ympäristöjärjestelmämalleja ja -standardeja. Siksi varsinaista ympäristöosaamista ei tarvitse löytyä organisaatiosta ennestään siinä vaiheessa, kun ympäristöjärjestelmää lähdetään pystyttämään. 

Kaikille malleille yhteistä on vaatimus kriteerien täyttämisestä sekä tavoite siitä, että ympäristötyön tasoa parannetaan jatkuvasti. Lisäksi malleissa on määritelty, kuinka ympäristötyötä suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan.

Hyvin toteutettuun ympäristöjärjestelmään on helppo yhdistää myös muita johtamisjärjestelmiä, kuten laatu- ja työturvallisuusjohtamisen järjestelmiä.

Tiesitkö, että...

Ympäristöjärjestelmän prosessi

Ympäristöjärjestelmän toteuttamisen vaiheet

4

Ympäristötyön vaikuttavuus esiin mittaamisella ja tulosten analysoinnilla

Ympäristötyöstä tulee vaikuttavaa, kun sitä mitataan säännöllisesti. Mitattu tieto kertoo, mitkä asiat kehittyvät toivotusti ja mitä taas on syytä parantaa. 

Se, mitä kannattaa mitata, riippuu tietenkin tavoitteista. Kun tuloksia mitataan systemaattisesti ja vertaillaan keskenään, voidaan myös huomata yllättäviä poikkeamia. Data voi esimerkiksi paljastaa falskaavat vesiputket tai kummallisena ajankohtana kuluvan energian. Epäkohdat korjaamalla toimintakin tehostuu.

5

Kuka ympäristöjärjestelmää ohjaa ja mitä se maksaa?

Ympäristöjärjestelmää ohjaa tyypillisimmin organisaatiosta valittu vastuuhenkilö sekä kenties  hänen tuekseen koottu tiimi. 

Valmis malli auttaa johtamaan ja koordinoimaan kaikkea tekemistä suunnitelmista toteutukseen. Valmiin mallin ja siihen kuuluvien palveluiden ansiosta aiempaa ympäristöosaamista ei välttämättä vastuuhenkilöltä tai hänen tiimiltään tarvita, vaan se kertyy ajan myötä.

Ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon on syytä varata riittävästi aikaa ja resursseja. Lähtötilan analysoiminen on tärkeä toimenpide pitkäjänteisen ympäristötyön pohjan valamiseksi. Kannattaa myös muistaa, että ympäristöasioihin satsattavat investoinnit, kuten energiatehokkuustoimenpiteet, maksavat itsensä takaisin nopeasti!

Ympäristöjärjestelmän hinta vaihtelee toimittajasta riippuen. Katso alla olevasta linkistä WWF:n ajantasainen hinnasto Green Office -sertifikaatille ja -työkaluille.

6

Mikä on meille sopivin ympäristöjärjestelmä?

Ympäristöjärjestelmämallien ja ympäristömerkkien valikoima on laaja ja kirjava. Monet joustavat eri toimialojen tarpeiden mukaisesti ja soveltuvat monenlaisille yrityksille ja organisaatioille, kun taas toiset on suunniteltu palvelemaan juuri tiettyä toimialaa tai tuotekategoriaa.

Millaisia ovat ympäristöjärjestelmät Suomessa? Alla on lueteltu muutama Suomen tunnetuimmista ympäristöjärjestelmistä:

ISO 14001

Ympäristösertifikaattimalli, jota voidaan soveltaa minkä tahansa tyyppiseen ja kokoiseen organisaatioon sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Sertifikaatteja ja konsultointia myyvät eri sertifiointilaitokset.

Lue lisää

WWF Green Office

WWF Suomen ylläpitämä Green Office -ympäristöjärjestelmämalli on luotu erityisesti toimistojen tarpeisiin. Green Office on täyden palvelun paketti, joka sisältää järjestelmät, valmiit materiaalit sekä asiantuntijoiden tuen.

Lue lisää

Ekokompassi

Pienille ja keskisuurille yrityksille ja tapahtumille suunnattu järjestelmämalli, jota koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto. Palveluun kuuluvat valmiit työkalut ja henkilökohtainen neuvonta.

Lue lisää

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle. Kriteeristössä otetaan huomioon kunkin tuoteryhmän suurimmat ympäristövaikutukset tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta.

Lue lisää

LEED

Yhdysvaltalainen kiinteistöihin liittyvä sertifikaatti, joka todistaa kiinteistön energiatehokkuutta. Mallista vastaa U.S. Green Building Council (USGBC).

Lue lisää

BREEAM

Englantilainen kiinteistöjen luokitusjärjestelmä. BREEAM ohjaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä.

Lue lisää

7

Ympäristöjärjestelmän terminologia tutuksi: mikä on hiilikädenjälki, entä biodiversiteetti?

Ympäristöjärjestelmä

Johtamisjärjestelmä, jonka avulla pienennetään organisaation aiheuttamia ympäristövaikutuksia systemaattisesti ja tuloksekkaasti.

Ympäristöohjelma

Ympäristöjärjestelmän sisällä oleva suunnitelma tulevalle tavoitekaudelle, esimerkiksi vuodeksi. Ympäristöohjelma koostuu tavoitteista, mittareista ja toimenpiteistä, joille määritellään vastuuhenkilöt ja aikataulu.

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtamisella tarkoitetaan organisaation ympäristöasioiden systemaattista hallintaa. Ympäristöjohtaminen on luonteeltaan laajaa ja se huomioidaan jatkuvana toimintona yrityksen kaikessa tekemisessä.

Ympäristövaikutus

Ympäristössä tapahtuva muutos, joka on kokonaan tai osittain organisaation toimintojen, tuotteiden tai palvelujen seurausta. Muutos voi olla haitallinen tai hyödyllinen, ja se voi vaikuttaa luontoon, terveyteen tai elinolosuhteisiin.

Ympäristönäkökohta

Organisaation toimintojen, tuotteiden tai palvelujen osa, jolla on tai jolla voi olla vaikutuksia ympäristöön.

Hiilijalanjälki

Kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät tuotteen, toiminnan tai palvelun elinkaaren aikana. Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina (CO2eq).

Hiilikädenjälki

Tuotteen, toiminnan tai palvelun aikaansaamat ilmastohyödyt eli päästövähennyspotentiaali käyttäjälle. Määrittää myönteisiä päästövaikutuksia: esimerkiksi yritys voi tuottamallaan hiilikädenjäljellä pienentää asiakkaansa hiilijalanjälkeä.

Ekologinen jalanjälki

Maa- tai vesialue, joka tarvitaan ihmisen tai väestöryhmän energian, ravinnon tai materiaalien tuottamiseen sekä jätteiden käsittelyyn. Ekologisen jalanjäljen kokoa voi kuvata esimerkiksi laskemalla, kuinka monta maapalloa tarvittaisiin, jos kaikki maailman ihmiset eläisivät kuten suomalaiset.

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti

Maapallon lajien ja eliöyhteisöjen kirjo. Jokaisella kasvi- ja eläinlajilla on oma tehtävänsä luonnossa ja paikkansa ravintoketjussa. Monimuotoinen luonto mahdollistaa ihmisen elämän, terveyden ja hyvinvoinnin – luonnosta saamme esimerkiksi puhdasta vettä, hengityskelpoista ilmaa, ruokaa ja lääkeaineita mahdollistavia lajeja.

Sertifikaatti

Tunnustus siitä, että organisaation ympäristöjärjestelmän toiminta vastaa ulkoisesti asetettuja kriteerejä eli tietty minimitaso on täytetty ja jatkuvaan parantamiseen on sitouduttu.