Ympäristötyö kotitoimistolla – näin sitoutat henkilöstön ympäristöasioihin etätyöaikana

Monella toimistotyöntekijällä etätyöt jatkuvat. Vallitsevan tilanteen vuoksi on hyvä ajankohta miettiä, miten toimivia etätyökäytäntöjä saataisiin vakiinnutettua osaksi työpaikan arkea myös tulevaisuudessa. Entä miten varmistetaan ympäristötyön jatkuvuus etätyöaikana?

Etätyö on osa ympäristötyötä, sillä se vähentää matkustamista työpaikan ja kodin välillä, ja näin liikkumisesta aiheutuvia päästöjä.  Työmatkaliikenne ajoittuu usein ruuhka-aikoihin, joten vähentämällä työmatkoja samalla myös liikenneruuhkat pienenevät. Ruuhkien päästöt kuormittavat luontoa, eli on ympäristön kannalta merkittävää, että liikenne on sujuvaa.

Vaikka etätyöskentely pienentää liikkumisen päästöjä, pitää muistaa, että töiden siirtyessä kotiin työpäivän ympäristövaikutukset eivät katoa, vaan ne seuraavat mukana kotitoimistolle. Tästä syystä onkin tärkeää tehdä henkilöstö tietoiseksi näistä vaikutuksista ja saada heidät jatkamaan ympäristötyötä myös kotoa käsin.

Sisäinen viestintä kuntoon – varmistetaan viestintäkanavien käyttöönotto

Työyhteisön sisällä tulee olla viestintäkanavat ympäristötiedon jakamiseen ja säilömiseen. Etenkin etätyöaikana, kun tieto kulkee ajasta ja paikasta riippumatta, on tärkeää, että luodaan yhteiset pelisäännöt sille, mistä löytyy mitäkin tietoa. Tämä pätee myös ympäristöasioista viestimiseen. Sisäisessä viestinnässä tulee myös huomioida viestimisen vuorovaikutus, eli varmistaa vaikutuskanava, jonka kautta henkilöstö voi esittää kysymyksiä ja kommentteja organisaation ympäristöasioihin. Tavoitteena on, että henkilöstö tietää, mistä tarvittava tieto löytyy ja pystyy näin ollen käyttämään ympäristöasioiden viestintäkanavaa tukenaan arjessa. Selkeintä on valita yksi pääkanava.

Sisäisen viestinnän lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota organisaation ulkoiseen viestintään. Ympäristövastuusta on hyvä kertoa mieluummin useammalla kanavalla, kuten uutiskirjeissä, sosiaalisessa mediassa, tiedotteissa, sidosryhmälehdessä, vuosikertomuksessa ja vastuuraportissa.

Lisätään henkilöstön ympäristötietoisuutta

Sitouttamalla ja motivoimalla henkilöstöä saadaan aikaan vaikuttavia ympäristötekoja. Yksi tapa sitouttaa henkilöstöä organisaation ympäristötyöhön on lisäämällä heidän tietoisuuttaan aiheesta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten ympäristöaiheisten webinaarien järjestämistä tai lyhyempien tietoiskujen lisäämistä osaksi viikoittaisia tai kuukausittaisia tiimipalavereja. Webinaareissa voidaan hyödyntää ulkopuolisten tahojen asiantuntemusta, ja tuoda samalla erilaista näkökulmaa aiheeseen.

Yksi keino on myös kannustaa työyhteisöä ympäristötekoihin kotitoimistolla kilpailun tai kampanjan kautta. Esimerkiksi Euroopan jätteen vähentämisen viikko on otollinen hetki nostaa henkilöstön tietoisuutta kuluttamisesta, kierrätyksestä ja jätteiden lajittelusta.

Lisäksi on hyvä muistaa, että etätyöaikana ei jätettäisi liikaa asioita yksilön vastuulle, vaan korostettaisiin ympäristötyön yhdessä tekemistä. Esimerkiksi pitämällä viikoittainen yhteinen kasvisruokapäivä videon välityksellä lisätään yhteisöllisyyden tunnetta ja samalla vähennetään organisaation ympäristövaikutuksia.

Sitouttamisessa on tärkeää, että henkilöstölle kerrotaan organisaation ympäristötavoitteista. Tässä myös vuorovaikutuksen rooli on merkittävässä asemassa. Kannattaa jättää tilaa keskustelulle ja henkilöstön mahdollisille ehdotuksille sekä ideoille ympäristötyön suhteen. Näin saadaan motivoitua henkilöstöä paremmin mukaan koko organisaation ympäristötoimintaan.

Johdetaan ympäristötyötä esimerkillä

Niin sisäiset kuin ulkoisetkin sidosryhmät, kuten henkilöstö ja asiakkaat voivat odottaa johdolta ympäristöasioiden hallintaa ja vastuunkantoa. Johdolla onkin tärkeä rooli henkilöstön sitouttamisessa ja osallistamisessa organisaation ympäristötyöhön. Johdon huomioidessa ympäristö arjessaan viestitään, että ympäristötyötä tehdään jokaisella organisaation tasolla. Esimerkin näyttäminen voikin madaltaa muun henkilöstön kynnystä osallistua arkisiin ympäristötekoihin. Etätyöaikana on erityisen tärkeää, että johto omissa puheenvuoroissaan tuo ajoittain esille luonnon hyvinvoinnin merkitystä ja ympäristötyön jatkumoa myös kotitoimistolla.

Ympäristöasioiden johtamiseen ja koordinointiin on hyvä nimetä erikseen henkilö, jonka vastuulla on sekä henkilöstön että johdon sitouttaminen. Kun johto on sitoutunut ympäristötyöhön, saadaan ympäristövastuuasiat sujuvasti vietyä organisaation strategiselle tasolle. Tämä taas helpottaa henkilöstön sitouttamista ympäristöasioiden huomioimiseen.

Ympäristöjärjestelmä apuna myös etänä

Ympäristöjärjestelmä tarjoaa selkeät raamit ja aikataulun ympäristötyön jalkauttamiseen. Se on suunniteltu auttamaan organisaatioita johtamaan ja koordinoimaan ympäristöasioita. Valmis malli auttaakin jäsentämään kokonaisuutta ja helpottaa resursointia sekä systemaattisen suunnitelman tekemistä kohti ympäristövastuullisempaa organisaatiota. Muutosta ei tarvitse tehdä kerralla, vaan suunnittelemalla, askel askeleelta, siirrytään realistisen aikataulun mukaan eteenpäin.

Suunnitellaan tulevaisuutta ympäristöä ajatellen

Nyt on erinomainen aika kehittää toimintaa tulevaisuutta varten. Vaikka tällä hetkellä ei oltaisiinkaan toimistolla, kannattaa ryhtyä suunnittelemaan, miltä teidän tulevaisuutenne työpaikka näyttää.

On hyvin todennäköistä, että paluuta samaan vanhaan ei enää ole. Luultavasti tilalle tulee niin sanottu hybridimalli, jossa osa työstä tehdään etänä ja osa paikan päällä toimistolla. Tämä tarjoaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiselle ympäristönäkökulmat huomioiden.

Esimerkiksi kun lisääntyvän etätyöskentelyn takia toimiston työtilaa vapautuu, voidaan kaavailla tilan käyttöä ympäristö mielessä. Muutoksen myötä tilan tarve pienenee ja mahdollistaa näin esimerkiksi muuton pienempiin toimitiloihin ja siirtymisen omilta työpisteiltä monitoimitiloihin. Lisäksi muutos voi tarkoittaa kestävien työmatkaliikkumista edistävien henkilöstötilojen suunnittelua, kuten puku- ja pesutiloja, sekä tiloja henkilöstön vaatteiden ja varusteiden säilytykseen.

 

Muistilista ympäristötyöhön etätyöaikana

 • Lisää henkilöstön tietoisuutta

  Säännöllisen viestinnän avulla saat koko työyhteisön paremmin sitoutettua toimimaan luonnon hyväksi. Ympäristöasioiden huomioimisen tulee olla osa jokaisen työntekijän arkipäivää, jotta näkyviä tuloksia saadaan aikaan.

 • Nimeä vastuuhenkilö

  Jokaisessa organisaatiossa on hyvä olla ympäristöasioiden vastuuhenkilö. Ympäristöasioiden johtaminen ja koordinointi tulee määrittää osaksi vastuuhenkilön työnkuvaa, jotta niille on helpompi varata työaikaa ja resursseja.

 • Hanki ympäristöjärjestelmä

  Ympäristöjärjestelmän avulla saat selkeät raamit, aikataulun ja systemaattisuutta ympäristöjohtamiseen.

 • Suunnittele kestävämpää tulevaisuutta

  Tulevaisuuden toimistotyö tulee muuttumaan. Nyt kannattaa alkaa suunnittelemaan oman työpaikan tulevaisuutta ympäristönäkökulmat huomioiden.

Lisää tarinoita aiheesta