Näillä kuudella teolla vähennät kulutusta työpaikalla

Luonnon köyhtyminen aiheuttaa merkittäviä riskejä yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle. Yrityksien ja organisaatioiden vastuulla onkin toimintatapojen muuttaminen kestäväksi. Miten työpaikka voi hallita kulutustaan?

Hyödynnämme jatkuvasti luontoa yli sen kantokyvyn. Loputon ylikulutuksemme uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoa. Energian ja luonnonvarojen liiallisen kulutuksen seurauksena maailman luonnon monimuotoisuus köyhtyy, mikä tarkoittaa monien lajien ja niiden elinympäristöjen lopullista katoamista. Tähän mennessä IUCN:n punaisella listalla on jo yli 42 000 maapallon eläin- ja kasvilajia luokiteltu uhanalaisiksi, ja määrä kasvaa vuosi vuodelta. Suurimmat syyt luonnonvarojen ylikulutukseen ovat energian- ja ruoantuotanto sekä liikenne.

Miten organisaatio voi omalta osaltaan vaikuttaa luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen? Vastuullinen työnantaja pyrkii huomioimaan ympäristöasiat kaikkialla yrityksen tai organisaation toiminnassa. Myös työpaikoilla on valtavasti mahdollisuuksia hallita turhaa kulutusta. Olemme koonneet kuusi tapaa, joilla työpaikat voivat vähentää luonnonvarojen kulutusta.

1. Vastuullisella energiantuotannolla ja -kulutuksella säästetään luontoa

Energiantuotannolla on muun maankäytön tavoin vaikutuksia ympäristöön. Näihin ympäristönmuutoksiin voi liittyä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, jos lajien elinympäristöjä häviää. Esimerkiksi turpeen nostaminen hävittää arvokasta suoluontoa ja jokien patoaminen vahingoittaa virtavesiluontoa. Fossiiliset polttoaineet taas synnyttävät ilmakehään haitallisia päästöjä ja tehokkain tapa hillitä näitä päästöjä on korvata fossiiliset polttoaineet kestävillä energiamuodoilla. Työpaikat voivatkin varjella luonnon monimuotoisuutta siirtymällä ostamaan vihreää sähköä, josta WWF suosittelee ensisijaisesti valitsemaan tuulella tai auringolla tuotettua sähköä. Kestäviin uusiutuviin energialähteisiin panostavat yritykset ja organisaatiot ovat usein toimialojensa edelläkävijöitä ja saavat siitä kilpailuetua.

Toimiston suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät yleensä energiankulutuksesta. Rakennuksissa tapahtuva energiankulutus vastaa noin 40 prosenttia kaikesta Suomen energiankulutuksesta ja valtaosa rakennusten päästöistä syntyy fossiilisten energialähteiden käytöstä. Kaikki energiaan liittyvät tehostamistavat ja ympäristöystävällisemmät valinnat ovat merkittäviä tekoja ympäristön hyväksi. Energiatehokkuutta saadaan lisättyä kiinnittämällä huomiota energiankulutukseen eli lämmön ja sähkön käyttöön sekä toimitilojen kehitykseen. Tämä tapahtuu esimerkiksi varmistamalla, että lämmityksen ja tuuletuksen säädöt ovat kunnossa, ja parantamalla tilojen käytön tehokkuutta. Suunnittelemalla tilan käyttöä tarpeen mukaan vältetään hukkaneliöitä ja vaikutetaan työpaikan ympäristövaikutuksiin.

Sademetsäinfograafi

2. Lisäämällä kasviksia lautaselle pienennetään ruoan ympäristövaikutuksia

Kestämätön ruuantuotanto on merkittävin yksittäinen syy luonnon monimuotoisuuden romahtamisen taustalla. Suurin osuus ruuan ympäristövaikutuksista liittyy eläinperäisen ruuan tuotantoon. Lihan kulutuksen takia yhä enemmän metsiä raivataan laidunmaiksi ja pelloiksi rehun varten. Lihantuotanto vie noin nelinkertaisen määrän maa-alaa kasvituotantoon verrattuna. Kasviperäinen ruokavalio onkin tehokas tapa suojella luonnon monimuotoisuutta.

Työpaikoilla ruoan ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa omien tapahtumien tarjoiluilla ja kannustamalla henkilöstöä valitsemaan kasvisruokaa lautaselle. Työpaikan tarjoilut kannattaa suunnitella niin, että painotetaan kasviperäisiä ruokatuotteita ja kestävää kalaa. WWF:n ruokakurssi ja Kalaopas auttavat tekemään ympäristön kannalta vastuullisempia ruokavalintoja. Yksi hyvä tapa kannustaa henkilöstöä on järjestää töissä viikoittaiset kasvisruokapäivät.

Vaikka ympäristön kannalta merkittävintä on ruokavalio, myös ruokahävikkiä pienentämällä säästetään ruoan tuotantoon, kuljetukseen ja varastointiin käytettyjä resursseja ja energiaa. Työpaikkojen yleisin juoma kahvi muodostaa melkein 13 prosenttia pelkästään suomalaisten kotien kaikesta ruokahävikistä. Kahvihävikkiä syntyy myös työpaikoilla ja töissä onkin hyvä miettiä, mihin aikaan ja kuinka paljon kahvia keittää, jotta sitä ei joutuisi hukkaan. Vinkkejä vastuullisempaan kahvitaukoon löytyy täältä.

3. Kestävällä työmatkaliikkumisella parannetaan omaa ja luonnon terveyttä

Ylikulutuksen yksi suurimmista tekijöistä on liikenteeseen käytetty energia ja siitä aiheutuvat kasvihuonepäästöt. Työmatkat muodostavat huomattavan osan jokapäiväisestä matkustamisesta, minkä vuoksi työpaikoilla on merkittävä rooli kestävien liikkumisen tapojen tukemisessa. Sen lisäksi, että kevyt liikenne on ympäristöä vähemmän kuormittava tapa matkustaa, se on myös helppo tapa lisätä arkiliikuntaa. Herättelemällä omaa työyhteisöä pienentämään työmatkojen ympäristövaikutuksia, kannustetaan heitä samalla pitämään huolta omasta työhyvinvoinnistaan.

Työnantaja voi vaikuttaa arkiliikkumiseen tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia siihen. Esimerkiksi hankkimalla henkilöstölle yhteiskäyttöpyöriä tai oikeudet kaupunkipyöriin kannustetaan lisäämään kestävän liikkumisen tapoja etenkin lyhyemmillä matkoilla. Pidempiä matkoja varten työpaikalla voidaan tarjota mahdollisuus sähköautojen ja -pyörien lataamiseen tai työnantajan osittain kustantamaan julkisen liikenteen matkakorttiin.

Työpaikan kannattaa luoda työyhteisölle oma kestävää liikkumista suosiva matkustusohje ja näin pyrkiä pienentämään organisaation ympäristövaikutuksia. Matkustusohjeessa on hyvä huomioida myös etätyö, sillä se on osa työpaikan ympäristötyötä. Etätyöskentelyllä vähennetään kodin ja työpaikan välistä liikennettä ja näin myös liikkumisesta syntyviä päästöjä.

4. Vastuullisilla hankinnoilla ja sijoittamisella panostetaan kestävään tulevaisuuteen

Hankinnat ovat tärkeä osa yrityksen ja organisaation vastuullisuutta. Viisaat hankintapäätökset auttavat muuttamaan markkinoita kestävämmäksi sekä samalla vähentämään ylikulutusta ja turhan jätteen syntymistä. Vastuullinen työpaikka huomioikin hankintapäätöksissään sekä tuotteiden ja palveluiden että yhteistyökumppaneiden ympäristövastuullisuuden. Tähän voi sisältyä vähimmäisvaatimukset esimerkiksi energiatehokkuudesta, vähäpäästöisyydestä, ympäristömerkeistä ja kierrätettävyydestä.

Työpaikat voivat omilla hankinnoillaan vaikuttaa esimerkiksi metsäkadon torjuntaan. Valitsemalla ympäristömerkittyjä tuotteita, kuten FSC- ja RSPO-sertifioituja tuotteita, viestitään halusta vaikuttaa tuotannon kestävyyden parantamiseen.

Rahalla on keskeinen rooli, kun maailmaa muutetaan kestävämmäksi. Ympäristön suojeleminen edellyttää, että rahavirrat siirtyvät uusiutuvaan energiaan ja vähähiiliseen talouteen. Tämä vaatii organisaatioilta ja yrityksiltä selvitystä, onko sijoitukset ja rahastot valittu ympäristöriskien kannalta vastuullisesti. Organisaatiot ja yritykset voivat esimerkiksi sulkea osakesalkustaan kokonaan ne yhtiöt, jotka perustavat toimintansa fossiilisiin polttoaineisiin ja investoida yhtiöihin, jotka toimivat ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Lisätietoja vastuulliseen sijoittamiseen löytyy WWF:n ja Mandatumin Sijoittajan ilmasto-oppaasta.

5. Kiertotaloudesta ratkaisuja kulutuksen supistamiseen

Luonnonvarojen ylikulutus kiihdyttää ilmastonmuutosta ja aiheuttaa luontokatoa. Kierrättämällä ja toimivalla jätteiden lajittelulla autetaan hyödyntämään jo olemassa olevia materiaaleja.

Organisaatio tai yritys voi lähteä liikkeelle asettamalla tavoitteita jätemäärän vähentämiseksi sekä lajittelu- ja kierrätyskäytäntöjen parantamiseksi. Jätteen määrän voi arvioida esimerkiksi punnitsemalla viikon aikana syntyneet jätteet siivouksesta vastaavan tahon kanssa. Myös henkilöstön tietoisuutta on hyvä lisätä käymällä läpi lajittelukäytännöt esimerkiksi järjestämällä infotilaisuus lajittelusta yhdessä jätehuollon toimijan kanssa. Lisäksi organisaatio voi auttaa hyödyntämään olemassa olevia materiaaleja kartoittamalla onko sen tuottama jäte hyödyllistä raaka-ainetta jollekin toiselle toimijalle. Kartoittamisessa voi esimerkiksi käyttää apuna Materiaalitoria.

Uusia hankintoja, kuten kalusteita, kartoittaessa työpaikalla tulisi pohtia, voisiko ne hankkia kokonaan tai edes osittain käytettyinä. Yksi vaihtoehto on myös selvittää, onko vuokraaminen mahdollista. Kun tavaraa poistetaan käytöstä, on tärkeää varmistaa, että tavara joko jatkaa mahdollisuuksien mukaan elämäänsä tai se kierrätetään oikein. Poistettavien tavaroiden kohdalla kannattaa aina tarkistaa, voisiko niitä antaa tai myydä henkilökunnalle tai muulle taholle.

6. Viestinnällä sitoutetaan henkilöstö ja ulkoiset sidosryhmät vastuullisempaan toimintaan

Yllä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi on tärkeää, että työpaikalla välitetään ja ollaan tietoisia ympäristöasioista. Tarvitaan säännöllistä viestintää ja sitouttamista, jotta koko työyhteisö saadaan toimimaan luonnon hyväksi ja näin saavutettua halutut tavoitteet. Ympäristöjärjestelmä tarjoaa korvaamattoman työkalun ympäristötyön jäsentämiseen, henkilöstön sitouttamiseen ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.

Yhä enemmän organisaatioihin ja yrityksiin kohdistuu odotuksia ympäristöasioiden hallintaan ja vastuunkantoon liittyen, minkä vuoksi omista onnistumisista ja ympäristötoimista on hyvä viestiä niin sisäisesti kuin ulkoisillekin sidosryhmille, kuten asiakkaille. Organisaatio voikin vastuullisella liiketoiminnallaan sekä avoimella ympäristöviestinnällään toimia esimerkkinä asiakkailleen sekä yhteistyökumppaneilleen ja innostaa heitäkin kohti kestävämpää toimintaa. Läpinäkyvä viestintä ympäristövastuusta voi myös lisätä työntekijöiden tunnetta työn merkityksellisyydestä.

 

Muistilista: Vinkit ylikulutuksen vähentämiseen töissä

 • Tarkkaile energiankulutusta ja suosi vihreää sähköä

  Energiankäyttöä voi optimoida monella tavalla. Kulutusta seuraamalla ja analysoimalla voidaan parantaa energiatehokkuutta. Vihreään sähköön siirtymällä saadaan päästökuormaa nopeasti pienennettyä.

 • Painota kasviperäistä ruokaa

  Työpaikalla voi ruoan ympäristövaikutuksiin vaikuttaa tarjoamalla eläinperäisten vaihtoehtojen sijaan enemmän kasviperäisiä vaihtoehtoja. Koko työyhteisö voidaan haastaa syömään kasvispainotteisemmin erilaisten tempauksien, kuten viikoittaisten kasvisruokapäivien avulla.

 • Tue kestäviä liikkumisen tapoja

  Työmatkat muodostavat huomattavan osan jokapäiväisestä matkustamisesta. Tukemalla työyhteisöä työmatkojen ympäristövaikutuksien pienentämisessä kannustetaan heitä samalla pitämään huolta omasta työhyvinvoinnistaan.

 • Huomioi vastuullisuus hankinnoissa ja sijoituksissa

  Työpaikalla on tärkeää määritellä, miten ympäristöasiat huomioidaan hankinnoissa ja asettaa tavoitteet vastuullisuuden edistämiseksi. Sijoituksien ja rahastojen osalta on hyvä selvittää, että ne on valittu ympäristöriskien kannalta kestävästi.

 • Kierrätä ja hyödynnä jo olemassa olevia materiaaleja

  Uusi hankintoja kartoittaessa tulee pohtia, voisiko tuotteet ostaa kokonaan tai osittain käytettyinä. Kierrättämällä ja toimivalla jätteiden lajittelulla autetaan hyödyntämään jo olemassa olevia materiaaleja.

 • Sitouta henkilöstö ympäristötyöhön

  Henkilöstön ja johdon pitää välittää ympäristöasioista, jotta näkyviä tuloksia saadaan aikaan työpaikalla. Tarvitaan säännöllistä viestintää ja sitouttamista, jotta koko työyhteisö motivoidaan toimimaan luonnon hyväksi.

Päivitetty 8.11.2023